Sụt Lún Cầu Nâng 1 Trụ và Biện Pháp Giải Quyết

Hi?n nay, v?n ?? X? lý c?u nâng 1 tr? b? s?t lún khi l?p ??t là m?t trong nh?ng l?i s?n ph?m th??ng x?y ra ??i v?i m?t s? c? s? x?t r?a xe. ?i?u này ?ã gây ra r?t nhi?u b?t ti?n c?ng nh? thi?t h?i l?n cho ch? ti?m. Bài vi?t d??i ?ây s? ch? rõ m?t s? nguyên nhân và cách kh?c ph?c.

Hoan thanh cong trinh anh dang van ha ha noi 3

Nguyên nhân v?n ?? k? thu?t

Trong quá trình l?p ??t c?u nâng 1 tr?, ng??i thi công không l?p ?úng yêu c?u k? thu?t c?a c?u nâng, d?n ??n sau 1 th?i gian s? d?ng khi?n ty c?u b? s?t lún, gãy ty, ?? c?u, vô cùng nguy hi?m.

Ho?c c?ng có th? do nhân viên kinh doanh m?i vào ngh?, nên ch?a có nhi?u kinh nghi?m v? t? v?n, b? trí, thi?t k?,… m?t b?ng, vì th? sau khi ?ào móng, l?p ??t xong ?i vào ho?t ??ng m?i th?y s? b?t h?p lý trong cách s?p x?p trang thi?t b? trong ti?m. V?y nên, ph?i ?ào móng, l?p ??t l?i ty c?u,… gây lãng phí ti?n c?a, th?i gian, công s?c c?a ng??i ??u t?.

Nguyên nhân do v?n ?? m?t b?ng

Khi l?p ??t c?u nâng, m?i n?i l?p ??t s? có m?t b?ng, ??a hình, ??a ch?t khác nhau. Vì th?, n?u không có kinh nghi?m làm móng s? vô cùng khó kh?n cho vi?c thi công, ??c bi?t là v?n ?? s?t lún sau này. Vi?c nh? ?i l?p l?i gây t?n nhi?u th?i gian, ti?n b?c, c?ng nh? hao mòn s?n ph?m.

Cách x? lí khi c?u nâng b? s?t lún

Ph??ng án 1: ?ào móng sâu và to h?n

? nh?ng vùng ??a ch?t ?n ??nh, khi ?ào xu?ng ?? sâu h?n 2m và ch? c?n ?? kho?ng 30cm bê tông mác cao là ???c r?i. Tuy nhiên v?i nh?ng khu v?c ??t y?u, d? s?t l?, lún s?t c?n ?ào sâu và to h?n bình th??ng kho?ng 50-60cm n?a, sau ?ó ?? bê tông mác cao gia c? thêm v? thép.

Ph??ng án 2: ?óng c? chàm ho?c c?c tre

?? gia c? n?n móng cho giàn nâng r?a xe 1 tr?, k? thu?t viên c?n ?óng c? tràm ho?c c?c tre xu?ng v?i ?? sâu ?? l?n, gi?ng nh? ép c?c vào móng nhà. Vi?c ép c?c xu?ng ?? nó ti?p xúc ???c t?ng ??a ch?t, ch?u t?i h?n ch? tình tr?ng lún s?t.

V?i di?n tích 1m2 thì s? l??ng cây ép tiêu chu?n là 25 c?c. Kinh nghi?m là ?óng càng dày thì kh? n?ng ch?u l?c càng t?t.

V? chi?u dài c?a các c?c tre kho?ng 2,5m là ???c r?i Ti?t di?n c?a c?c tre bình quân kho?ng 15cm.

Xem thêm: C?u Nâng 1 Tr? R?a Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? s? c? khi l?p ??t c?u nâng?

Quý khách hàng ?ang mu?n h??ng d?n chi ti?t v? c?u nâng 1 tr? có th?  tr? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Chúc quý khách n?m b?t ???c các thông tin v? x? lý s? c? s?t lún c?u nâng 1 tr? chu?n xác.

Add a comment