Tuyển nhân viên rửa xe & chăm sóc xe

Tuy?n nhân viên r?a – ch?m sóc xe là nhu c?u chung c?a nh?ng nhà ??u t? kinh doanh ? l?nh v?c v? sinh và ch?m sóc ô tô – xe máy. Tuy nhiên, th?c tr?ng hi?n t?i r?t nhi?u c?a hàng tuy?n nh?ng không tìm ???c th? nh? ý ho?c làm ???c m?t th?i gian r?i r?i ?i.

V?y tìm th? r?a và ch?m sóc xe ô tô nh? th? nào? L?u ý ra sao khi tuy?n d?ng ?? tìm ???c ?ng viên phù h?p và g?n bó lâu dài? – Cùng m? x? phân tích v?n ?? này thông qua nh?ng thông tin bên d??i nhé!

Tuyen nhan vien rua cham soc xe

1.Yêu c?u v? tay ngh?

R?a xe máy:

Thông th??ng các ti?m xe s? k?t h?p r?a xe thay nh?t, h? s? tìm máy b?m ? các ch??ng trình qu?ng cáo c?a các hãng kinh doanh nh? ?? có th? cung c?p cho h? máy khí nén thay vào ?ó thì ng??i ch? c?n qu?ng cáo và bán s?n ph?m c?a h?.

V?i nh?ng ti?m có thuê th? r?a xe b?t tuy?t c?n ph?i ?ào t?o nhân viên, và nh?ng ai mu?n làm ngh? này c?ng chú ý ?? chu?n b? ki?n th?c cho mình nh?: Khi x?t n??c ho?c x?t gió d??i áp l?c cao có th? làm h?ng các chi ti?t c?a xe, cách thay nh?t cho xe, ng??i th? ph?i bi?t s?a ch?a nh?ng nh? h?ng thông th??ng,vì khi ?ã có uy tín, khách th??ng nh? s?a nh?ng h? h?ng nh? c?a xe.

R?a xe ô tô:

V?i s? h?i nh?p và phát tri?n c?a Vi?t Nam thì l??ng xe ô tô ngày càng t?ng v?t qua h?ng n?m. H?n th? n?a trong t??ng lai các thành ph? l?n nh? Hà N?i, H? Chí Minh ?ang có xu h??ng c?m xe máy thì l??ng ô tô ch?c ch?n s? t?ng theo c?p s? nhân.

Cùng v?i ?ó là các d?ch v? kinh doanh r?a xe ô tô, b?o d??ng xe ô tô c?ng ngày càng phát tri?n ?áp ?ng yêu c?u c? s? l??ng l?n ch?t l??ng. Tuy nhiên có m?t th?c t? ?ang di?n ra ?ó là d?ch v? ch?m sóc xe không ?? nhân l?c ?? làm vì th? nhi?u c?a hàng, doanh nghi?p ?ang có nhu c?u tuy?n nhân viên r?a xe h?i r?t nhi?u v?i m?c l??ng cao t? 7 tri?u t?i 9 tri?u ??ng tùy t?ng tay ngh? và n?ng l?c.

Ng??i lao ??ng khi ?ng tuy?n ph?i có kinh nghi?m r?a xe công ngh? cao, ??ng th?i làm thêm m?t s? công vi?c nh? c?t th?m, thay nh?t, v? sinh n?i th?t, bi?t ???c t?t c? các b??c r?a xe, s? d?ng dung d?ch hóa ch?t, s? d?ng kh?n lau nào thì phù h?p, nh?ng công vi?c này b?n c?n ph?i tích l?y sau m?t th?i gian làm vi?c.

2.L??ng nhân viên r?a xe

Tr? l??ng c?ng theo tháng: Ph??ng pháp này th??ng áp d?ng cho nh?ng c? s? m?i m?; ch?a có nhi?u khách và nhân viên ch?a nhi?u. M?c l??ng th??ng dao ??ng trong kho?ng 3 t?i 5 ho?c 7 tri?u ??ng tùy theo khu v?c, tay ngh? và ch?t l??ng thành ph?m.

Tr? l??ng theo hi?u qu? công vi?c (s? xe r?a/ ngày): Ph??ng pháp này áp d?ng cho các ti?m r?a xe ?ã ?ông khách và l??ng khách ?n ??nh. Thông th??ng, các ch? ti?m r?a xe s? ?n chia v?i nhân viên theo m?t t? l? nh?t ??nh nh? 3/7 ho?c 4/10. Bên c?nh ?ó, th? r?a xe c?ng có th? ???c ch? ti?m h? tr? m?t kho?n tr? c?p hàng tháng ?? ?n u?ng. Tuy nhiên v?n ?? này tùy thu?c và ng??i ch? không có ??nh m?c c? th?.

Xem thêm: v? trí ?? dung d?ch n??c làm mát ô tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? tuy?n d?ng nhân viên r?a – ch?m sóc xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? tuy?n d?ng công vi?c r?a – ch?m sóc xe có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? tuy?n d?ng nhân viên r?a – ch?m sóc xe hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment