Ty Nâng Cầu 1 Trụ Rửa Ô Tô

Ty nâng c?u nâng r?a xe 1 tr? là b? ph?n c?c k? quan tr?ng ??i v?i giàn nâng r?a xe du l?ch. Ty nâng s? quy?t ??nh ??n ?? b?n và tính an toàn khi v?n hành c?u r?a xe.

Tham kh?o các lo?i ty nâng c?u 1 tr? r?a xe ?? có nh?ng l?a ch?n chu?n xác nh?t khi mua s?n ph?m nhé!

Ty nang 1 tru an do 4jpg

Vì sao nên l?p ??t ty nâng c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô ?

 Tr??c ?ây, m?i ng??i th??ng th?y các b? bê tông ???c xây c? ??nh ?? d?n xe lên r?a t?i m?t s? c?a hàng r?a xe ô tô. Tuy nhiên, vi?c ??a xe lên b? bê tông v?i ?? d?c r?t cao, g?p nhi?u khó kh?n và th?m chí kém an toàn. H?n n?a, nhân viên r?a xe luôn g?p c?n tr? trong vi?c v? sinh g?m xe b?i khó ti?p c?n ???c v? trí này.

  Chính vì v?y, c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô ???c thi?t k? chuyên nghi?p, linh ho?t có th? ?i?u ch?nh nâng h? v?a t?m v?i nhân viên r?a xe giúp gia t?ng hi?u qu? công vi?c. Vi?c cho xe lên v? trí m?t bàn ch? H c?a c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô c?ng tr? nên r?t d? dàng vì m?t bàn n?m sát m?t n?n ho?c cao h?n kho?ng 10 cm n?u s? d?ng lo?i c?u nâng r?a xe m?t bàn n?i. Ngoài ra, c?u nâng 1 tr? còn có tính ?ng d?ng cao trong các ho?t ??ng ch?m sóc xe khác nh? s?n ph? g?m xe ô tô, ?? pô xe h?i on/off, thay nh?t, s?a ch?a ô tô.

Ty nâng 1 tr? r?a xe ?n ??

Ty nâng 1 tr? ?n ?? ???c nh?p kh?u tr?c ti?p t? ?n ??. Thi?t k? tinh t?, ?? b?n cao, chuyên dùng cho xe du l?ch và xe t?i nh?.

- Thi?t k? ph?n trên phình h?n so v?i ph?n thân d??i.

- K? thu?t thi?t k? cao giúp thi?t b? v?n hành t?i ?u h?n so v?i ty nâng hình tr? ??u.

- Thân ty ???c làm b?ng thép ch?ng g? và m? l?p crom ?? b?o v?.

- L?p v? ngoài c?a ty nâng ???c gia c? 1 l?p s?i th?y tinh (CFRP) có kh? n?ng ch?ng g? t?t, ch?u nhi?t cao, ch?ng th?m n??c.

Ty nâng 1 tr? r?a xe Vi?t Nam

Ty nâng 1 tr? Vi?t Nam ???c s?n xu?t tr?c ti?p trong n??c d?a trên dây chuy?n chuy?n giao công ngh? t? M?. Ty nâng n?i ??a có tu?i th? cao, giá thành t?t, ho?t ??ng không thua kém gì ty nâng ngo?i nh?p.

- Ty nâng c?a c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô Vi?t Nam dài 2.1m

- ???c s?n m?t l?p t?nh ?i?n, có màu ?? ??c tr?ng.

- Thân ty là m?t kh?i tr? ??ng nh?t, không phình ra ? ph?n trên nh? c?u nâng nh?p kh?u.

Xem thêm: Bàn nâng th?y l?c

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? ty nâng c?u nâng 1 tr? r?a xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? ty nâng c?u nâng 1 tr? có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? ty nâng c?u nâng 1 tr? r?a xe chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment