Tư vấn mở tiệm rửa xe ô tô

Xã h?i ngày m?t phát tri?n, m?c s?ng c?a ng??i dân c?ng vì th? ???c nâng cao d?n ??n vi?c s? h?u 1 chi?c x? h?p ??i v?i nhi?u gia ?ình không còn là chuy?n quá ??i xa l?.

Theo th?ng kê, tính ??n n?m 2016, Vi?t Nam có g?n 3 tri?u xe ô tô và có t? l? t?ng tr??ng cao nh?t khu v?c ?ông Nam Á. Và ??i v?i ng??i Vi?t, xe h?i v?n là 1 lo?i tài s?n quý giá, vì v?y m?i ng??i luôn ch?m chu?t, gi? gìn chi?c xe c?a mình c?n th?n và luôn trong tình tr?ng sáng bóng.

Mo tiem rua xe

Chính vì th?, m? ti?m r?a xe tr? thành m?t trong nh?ng ngành ngh? h?p d?n và ti?m n?ng nh?t trong hi?n t?i c?ng nh? t??ng lai.

Xem ngay kinh nghi?m m? ti?m r?a xe ô tô mà chúng tôi chia s? d??i ?ây ?? kinh doanh thành công!

T?ng quan 5 b??c QUAN TR?NG không th? thi?u khi m? ti?m r?a xe

?? có kh?i ??u thu?n l?i khi m? ti?m r?a xe, b?n không th? b? qua 5 b??c quan tr?ng nh?t mà b?t k? ti?m r?a xe nào c?ng ??u ph?i l?u tâm ??n sau ?ây.

1.V?n – Chi phí m? ti?m r?a xe c?n bao nhiêu v?n?

V?n luôn là câu h?i khó khi b?t ??u m?t ý t??ng kinh doanh. B?i v?y b?n c?n tham kh?o nh?ng thông tin sau ?? có k? ho?ch chu?n b? v?n t?t nh?t.

V?n ?? m? ti?m r?a xe khá ?a d?ng, b?n có th? kinh doanh v?i vài ch?c tri?u, vài tr?m tri?u hay th?m chí c? t? ??ng. ?i?u ?ó còn ph? thu?c vào kh? n?ng tài chính, quy mô và b? d?ng c? r?a xe mà b?n l?p ??t.

Nh? v?y: chi phí m? ti?m r?a xe là tùy bi?n, v?n nhi?u hay ít ??u có th? kinh doanh m? ti?m r?a xe t?t v?i chi?n l??c phù h?p nên b?n hãy t? tin ?? b?t ??u ngay hôm nay!

2.M?t b?ng – 5 tiêu chí ?? ch?n m?t b?ng t?t nh?t!

M?t b?ng luôn là y?u t? quan tr?ng và quy?t ??nh trong kinh doanh ti?m r?a xe b?i nó quy?t ??nh tr?c ti?p l??ng khách ghé th?m vào ti?m c?a b?n!

Theo kinh nghi?m th?c t? t? các ti?m r?a xe ?ông khách ?i tr??c, ?? l?a ch?n ???c m?t v? trí ??c ??a mang ??n kinh doanh t?t, b?n nên chú ý t?i 5 tiêu chí sau:

 • Di?n tích r?ng, thoáng, xe c? d? dàng ra vào v?i s? l??ng nhi?u.
 • Trên ho?c g?n ???ng chính có l?u l??ng xe qua l?i nhi?u
 • N?i t?p trung nhi?u khu vui ch?i, mua s?m và khu gi?i trí
 • Các tòa chung c?, t?p trung ?ông dân c?ng là m?t v? trí t?t
 • G?n ch?, bãi t?p k?t xe taxi, b?n xe…

Kh?o sát cho th?y ??n 86% khách hàng b? thu hút b?i nh?ng bãi r?a xe r?ng h?n so v?i nh?ng quán ch?t h?p

Vì sao r?ng l?i thu hút khách?

M?o nh? dành cho các ch? ti?m r?a xe: M?t bãi r?a xe r?ng làm cho khách hàng c?a b?n t? ngh? r?ng ti?m c?a b?n khá ?ông khách và chuyên nghi?p nên m?i s? d?ng m?t b?ng r?ng nh? th?.

Và tâm lý chung c?a m?i ng??i ??u thích nh?ng không gian thoáng, có ch? ng?i tách bi?t ch? r?a xe ?? không b? v?y b?n qu?n áo, và chi?c xe c?a mình c?ng không b? x??c s?n khi ch? r?a quá h?p.

Vô hình chung ?? r?ng c?a ti?m r?a xe l?i là y?u t? quan tr?ng trong vi?c thu hút khách. B?i v?y, khi b?n mu?n có ngu?n thu nh?p l?n và ?n ??nh vi?c m? ti?m r?a xe, hãy cân nh?c k? y?u t? này.

T??ng t? nh? v?y, nh?ng n?i t?p trung ?ông dân c? sinh s?ng, khu vui ch?i gi?i trí, khu hành chính,.. là m?t l?i th?.

B?n mu?n ?ông khách thì làm sao?

Cau nang cu

Vi?c ch?n ??a ?i?m t?i nh?ng n?i t?p k?t xe là l?i th? vì khi ?ó các khách hàng ti?m n?ng s? th?y b?n, và vi?c th? r?a xe ? nhà b?n là ?i?u ???ng nhiên. Công vi?c sau ?ó ch? là v?n ?? làm sao ?? h? ? l?i v?i b?n sau l?n “th?” mà thôi.

???ng nhiên, b?n c?n chú ý vào thái ?? và ch?t l??ng d?ch v?, sau kho?ng 1 tháng thì b?n s? có ???c m?t l??ng khách quen nh?t ??nh, ??ng th?i h? chính là ngu?n ?? b?n có nh?ng khách hàng m?i.

T? 5 tiêu chí trên ?ây, tôi tin b?n ?ã có th? v?ch ra cho mình m?t ??nh h??ng b?n ??u v? n?i mình có th?, mình c?n ?? kinh doanh r?a xe r?i.

3.Trang thi?t b? r?a xe c? b?n

N?u ?ã xác ??nh m? ti?m r?a xe thì vi?c l?a ch?n ?? ngh? r?a xe cân ??i gi?a giá c? và ch?t l??ng ???c ?u tiên hàng ??u.

V?y m? ti?m r?a xe c?n nh?ng gì?

Câu nâng r?a xe

C?u nâng r?a xe g?m 2 lo?i là c?u nâng 1 tr? r?a ô tô và ben nâng xe máy. Thi?t b? có tác d?ng nâng – h? và xoay 306 ?? giúp quá trình làm vi?c d? dàng và thu?n ti?n h?n.

Qua kh?o sát, 99% các ti?m r?a xe ?ông khách ??u có l?p lo?i thi?t b? này.

Máy b?m n??c r?a xe

M?t chi?c máy b?m r?a xe t?t ?óng vai trò làm c?n câu c?m cho b?n, giúp b?n có ???c thu nh?p t?t n?u nó ho?t ??ng ?n ??nh. B?n c?n ch?n lo?i máy v?a ti?n, nh?ng l?i giúp b?n gi?i quy?t ???c m?i vi?c ngay c? khi ti?m ?ông khách.

Th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u dòng máy, trong ?ó ch? y?u là dòng máy r?a xe cao ápmáy r?a xe dây ?ai v?i nh?ng giá ti?n khác nhau. M?i dòng có ?i?m m?nh khác bi?t:

– N?u ti?m ch? chuyên r?a xe máy, l??ng khách 1 ngày < 50 xe thì b?n nên mua lo?i máy r?a xe dây ?ai vì dòng này có giá r? d? dàng t? s?a ch?a.

– Ti?m có nh?ng l?i th? m?t b?ng, ph?c v? l??ng khách l?n, ho?c mu?n r?a thêm ô tô ?? ki?m thêm thu nh?p l?n h?n thì nên ??u t? lo?i máy r?a xe cao áp ??u li?n (giá t? 11 tri?u tr? lên, nh?ng yên tâm, chi?c máy này ch?c ch?n là công c? h?t b?c b?n b? nh?t n?u b?n ??u t?)

Máy nén khí

N?u nh? v? trí s? 1 không th? thi?u là máy b?m r?a xe máy thì s? 2 ch?c ch?n quan tr?ng không kém ?ó là Máy nén khí r?a xe,

V?i m?t ti?m r?a xe thì máy nén th??ng ???c s? d?ng ?? v?n hành bình r?a xe b?t tuy?t, x?t khô, b?m h?i, c?u nâng… vì v?y, nên ch?n mua lo?i sao cho phù h?p

B?n có th? d? dàng mua máy nén khí t?i các khu ch? cóc v?i m?c giá c?c r?. Tuy nhiên, b?n nên ch?n k? nhé vì ngoài ?ó có r?t nhi?u hàng d?ng, hàng nhái không có ngu?n g?c rõ ràng.

Còn n?u mu?n an tâm v? ch?t l??ng thì b?n nên qua TAHICO ?? mua. ?a d?ng v? s?n ph?m c?ng nh? giá thành.

Bình phun b?t tuy?t

Ti?p ??n ??ng v? trí s? 3 là bình b?t tuy?t hay còn g?i bình phun b?t tuy?t. T?o nên b?t tuy?t r?a xe chuyên nghi?p, ?ánh bay v?t b?n, gi?m ?áng k? công s?c lao ??ng và ti?t ki?m th?i gian, ti?n b?c cho b?n.

Trên th? tr??ng có 2 dòng s?n ph?m ???c ?a chu?ng s? d?ng nhi?u là bình b?t tuy?t 702 và Trung Niên. Ngoài ra, bình b?t tuy?t c?m tay c?ng là l?a ch?n h?u ích n?u b?n thích g?n nh? ho?c ti?t ki?m chi phí.

Máy hút d?u nh?t

Thay vì s? d?ng ph??ng pháp th? công v?a m?t s?c, m?t th?i gian thì  b?n hãy s?m ngay chi?c máy hút d?u nh?t cho ti?m r?a xe c?a mình. V?a ti?t ki?m th?i gian làm vi?c, v?a có th? th?y ???c m?c ?? chuyên nghi?p c?a c?a ti?m nhà b?n.

Ngoài ra, các thi?t b? nh? súng b?m l?p, súng xì khô, dây h?i, dung d?ch r?a xe, dung d?ch ?ánh bóng l?p,  máy phun s??ng,… b?n c?ng nên ??u t? vì m?c giá c?a nó t??ng ??i r? và t??ng ??i c?n thi?t cho ti?m c?a b?n.

4.Nhân viên v?i 2 k? n?ng không th? thi?u

Ti?p theo ?óng góp 1 ph?n n?a ?em v? l?i nhu?n cao cho kinh doanh ?ó chính là nhân viên và cách v?n hành c?a b?n. V? nhân viên, b?n nên l?u ý ??n 2 k? n?ng không th? thi?u trong khi làm vi?c.

 1. Trình ?? làm vi?c
 2. Thái ?? ph?c v?

V? trình ?? làm vi?c:

 • N?m rõ cách s? d?ng các thi?t b? máy móc
 • Th?c hi?n ???c các quy trình r?a xe chuyên nghi?p và ti?n l?i
 • Có th? gi?i ?áp nh?ng câu h?i v? l?nh v?c cho khách hàng

V? thái ?? ph?c v?:

 • Luôn ??t tiêu chí “Khách hàng là th??ng ??!”
 • N? n? c??i vui v?, t?o không gian và môi tr??ng tho?i mái khi khách hàng ng?i ch?
 • T? v?n ???c nh?ng l?u ý c?n ?? b?o v? xe c?a khách

Nh? v?y là ?ã hoàn thành 4 y?u t? ?? m? ti?m kinh doanh r?a xe, c? b?n ?ã có th? v?n hành ti?m c?a b?n r?i. Nh?ng ?? th?c s? mang ??n nh?ng hi?u qu? cao, lâu dài và ??t phá h?n n?a b?n c?n có m?t chi?n l??c kinh doanh thông minh.

5.Chi?n l??c kinh doanh t?ng 50% danh s? b?t ng?!

? y?u t? này có nh?ng bí kíp ???c chia s? t? nh?ng kinh nghi?m th?c t? nh?t, b?n có th? tham kh?o áp d?ng và sáng t?o thêm ?? phù h?p v?i ti?m r?a xe c?a b?n nh?t.

??u tiên các d?ch v? ?i kèm: B?n h??ng ??n nh?ng nhu c?u, tâm lý c?a khách hàng nh? r?a xe có th? b?o d??ng thay d?u xe v?y là b?n s? thêm d?ch v? thay d?u xe.

Ti?p ??n là d?ch v? h? tr?: Th?c hi?n hóa ?i?u này b?n có th? tham kh?o mô hình trà ?á ch? r?a xe hay cafe r?a xe v?a cung c?p ch? ng?i cho khách, v?a t?o ?i?m nh?n ??c bi?t cho cho ti?m c?a b?n.

Ch??ng trình khuy?n mãi, chi?n d?ch ?u ?ãi kích c?u, gây chú ý t?i khách hàng.

V?n d?ng hài hòa b? sung thêm nh?ng ý ki?n sáng t?o b?n có th? mang ??n nh?ng doanh thu ?áng k?, th?m chí t?ng lên t?i 50% doanh thu cho b?n.

S? khác bi?t mang ??n s? m?i m?, hãy t? tin th? nghi?m ?? bi?t ???c th? tr??ng c?a b?n c?n gì và nó có là phù h?p.

V?i các thông tin t? v?n m? ti?m r?a xe oto v?i ??y ?? các y?u t? t? cách set up ti?m cho t?i tính toán thi?t b? và giá thành trên ?ây, Công ty TAHICO – chuyên gia setup tr?m r?a xe s? 1 Vi?t Nam tin r?ng b?n s? có kh?i ??u t?t ??p t? ti?m r?a xe c?a mình. Chúc b?n thành công.

Comments (1)

thietbiruaxechinhhang
 • 1. thietbiruaxechinhhang (link) | 08/06/2021
Error font

Add a comment