Mở Tiệm Rửa Xe Máy (Tư Vấn Kinh Nghiệm Hay)

M? ti?m r?a xe máy th?i ?i?m hi?n t?i là m?t ý t??ng kinh doanh vô cùng ?úng ??n. Tuy nhiên, ?? có th? phát tri?n b?n c?n có nh?ng k? ho?ch và chu?n b? phù h?p. Tham kh?o ngay kinh nghi?m m? ti?m r?a xe máy ???c ?úc rút sau h?n hàng ch?c n?m làm ngh?.

L?a ch?n lo?i hình r?a xe phù h?p

??u tiên, tr??c khi thi?t l?p và tri?n khai b?t k? ý t??ng kinh doanh nào, b?n c?n ph?i l?a ch?n lo?i hình kinh doanh phù h?p tr??c ?ã.

?? l?a ch?n lo?i hình r?a xe phù h?p, b?n c?n ph?i tính toán và liên k?t nhi?u y?u t? khác nhau, nh?ng ?i?u c?n l?u ý ? ?ây là:

 • ??a ?i?m m? c?a ti?m.
 • M?t b?ng c?a ti?m.
 • S? v?n hi?n có.
 • Chi phí c?n ??u t? cho các h?ng m?c, chi phí ho?t ??ng.
 • S? l??ng nhân l?c
 • Các v?n ?? v? hành chính (gi?y phép kinh doanh…)

M? ti?m r?a xe máy c?n bao nhiêu v?n?

S? v?n ??u t? ?? m? c?a ti?m chính là v?n ?? ???c các ch? kinh doanh quan tâm trong quá trình xây d?ng và l?p k? ho?ch tr??c kinh doanh. Theo ngu?n tham kh?o t? công ty TAHICO, b?n ch? c?n b? ra v?n ??u t? ban ??u trong kho?ng d??i 20 tri?u là có th? m? ngay m?t ti?m r?a xe máy mà không c?n ph?i l?n t?n quá nhi?u.

S? v?n trên là ?? ?? b?n thuê m?t b?ng, mua s?m trang thi?t b? r?a xe máy, ?? dùng c?n thi?t cho d?ch v? r?a xe. Tuy nhiên, n?u b?n mong mu?n ??u t? m?t l?n cho vi?c s?m s?a ?? ngh? hi?n ??i, chuyên nghi?p, s? v?n có th? cao h?n. B?n nên tham kh?o kinh nghi?m, thông tin t? nh?ng ng??i ?i tr??c ?? có con s? v?n chính xác nh?t cho nhu c?u kinh doanh c?a mình.

Chi phí ho?t ??ng c?a ti?m r?a xe

Sau khi tính toán v?n ??u t? ban ??u, b?n c?ng c?n ph?i xác ??nh chi phí ho?t ??ng c?a ti?m r?a xe theo tháng. Vi?c này là c?n thi?t ?? b?n xác ??nh ?i?m hòa v?n, khi nào doanh nghi?p sinh l?i, và th?i ?i?m ?? m? r?ng quy mô kinh doanh.

Thông th??ng, ?? ho?t ??ng, các ti?m r?a xe máy c?n l?u ý các lo?i chi phí nh? sau:

 • Chi phí ?i?n, n??c.
 • Chi phí kh?u hao máy móc thi?t b?.
 • Chi phí nhân công.
 • Chi phí m?t b?ng (có th? tr? theo tháng, theo quý, ho?c theo n?m).
 • Các lo?i chi phí khác.

Tùy t?ng quy mô và lo?i hình kinh doanh, các lo?i chi phí ho?t ??ng c?a ti?m r?a xe l?i khác nhau. Vi?c tính toán chi phí này c?n r?t nhi?u thông tin và l?i khuyên t? nh?ng ng??i ?i tr??c. Kinh nghi?m c?a h? s? ?em l?i cho b?n con s? chính xác nh?t ?? d? trù kinh phí ho?t ??ng c?a ti?m theo t?ng tháng, quý và n?m.

M? ti?m r?a xe c?n gi?y phép kinh doanh không?

Theo ngh? ??nh 39/2007/N?-CP, d?ch v? r?a xe là m?t ho?t ??ng kinh doanh th??ng m?i ??c l?p, th??ng xuyên. Do ?ó, ch? c?a ti?m r?a xe không c?n thi?t ph?i ??ng ký gi?y phép kinh doanh theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Tuy nhiên, n?u b?n m? r?ng quy mô kinh doanh c?a c?a ti?m, hình thành chu?i c?a hàng, b?n nên cân nh?c t?i vi?c ??ng ký gi?y phép kinh doanh ?? thu?n ti?n cho ho?t ??ng th??ng m?i c?a mình, tránh nh?ng phi?n ph?c không ?áng có sau này. Lo?i hình phù h?p cho ti?m r?a xe là h? kinh doanh cá th?, doanh nghi?p t? nhân, ho?c công ty TNHH.

L?a ch?n m?t b?ng m? ti?m r?a xe

M?t b?ng là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t cho m?t ti?m r?a xe. Các tiêu chí ?? l?a ch?n m?t b?ng m? ti?m r?a xe máy g?m:

 • M?t b?ng sát ???ng l?n, có l??ng xe l?u thông cao
 • ???ng ph? r?ng ?? m? ti?m r?a xe
 • Di?n tích m?t b?ng r?ng, có ch? ?? xe
 • Li?n k? khu ?ông dân c?
 • Li?n k? khu vui ch?i, gi?i trí
 • Ti?m g?i xe g?n trung tâm th??ng m?i khu chung c? ?ông ?úc
 • Tránh xa khu h?o lánh, ít ng??i qua l?i
 • ??c tính di?n tích m?t b?ng ti?m r?a xe phù h?p (kho?ng 40 m2 là ??p)

Ngoài v?n ?? v? di?n tích, ch? ti?m r?a xe c?n ph?i chú ý t?i các v?n ?? nh? v? sinh c?a ti?m (có h? th?ng thoát n??c t?t, không ?? c?a hàng trong tình tr?ng tr?ng n??c), có ch? ?? khách ng?i ch?, có nhà v? sinh…

Trang thi?t b? c?n thi?t cho c?a ti?m r?a xe

C?ng gi?ng nh? nh?ng ngành ngh? d?ch v? khác, b?n c?ng c?n ph?i trang b? cho mình nh?ng máy móc, thi?t b? c?n thi?t cho c?a ti?m r?a xe c?a mình. Nh?ng công c? ?ó bao g?m:

??i ng? nhân s? c?a ti?m r?a xe

Trong m?t ti?m r?a xe quy mô nh?, s? l??ng nhân viên ho?t ??ng có th? trong kho?ng t? 2 ??n 3 ng??i làm vi?c túc tr?c. L??ng cho m?i nhân viên c?ng trong kho?ng t? 5 ??n 6 tri?u cho m?t ng??i. N?u b?n không thuê ng??i làm thì không c?n quan tâm.

T?ng chi phí nhân l?c c?a c?a hàng quy mô nh? có th? r?i vào kho?ng t? 12 ??n 18 tri?u ??ng/tháng. T?t nhiên, th? r?a xe ph?i n?m v?ng các yêu c?u k? thu?t v? phun r?a và nguyên t?c ho?t ??ng c?a máy móc thi?t b? trong quán.

Thái ?? ti?p khách ph?i nhi?t tình, chu ?áo. Trang ph?c nên có ??ng ph?c riêng, th? hi?n s? chuyên nghi?p c?a c?a ti?m.

Trên ?ây là nh?ng kinh nghi?m m? c?a hàng r?a xe máy mà chúng tôi ?ã ?úc k?t thông qua quá trình tìm hi?u và nghiên c?u thông tin k? l??ng. Hy v?ng nh?ng kinh nghi?m này s? là kim ch? nam giúp b?n thành công trong ho?t ??ng kinh doanh s?p t?i.

C?m ?n!

Add a comment