#1 Kinh Nghiệm Mở Trung Tâm Chăm Sóc Ô Tô Tốt Nhất

Mở cửa hàng chăm sóc ô tô cần những gì?

T? v?n m? trung tâm ch?m sóc xe h?i là ?i?u c?n thi?t giúp kinh doanh thành công, trong khi ?ó ?i?u này không ph?i ai c?ng chia s? b?i ?ây luôn là “c?n câu c?m c?a m?i ng??i.

Con ???ng ?? m? tr?m ch?m sóc xe h?i ô tô c?n nh?ng gì và b?t ??u t? ?âu?

Mo trung tam cham soc xe hoi 1

Sau ?ây, TAHICO xin gi?i thi?u ??n các b?n 10 b??c c? b?n nh?t c?n th?c hi?n ?? ??u t? m?t trung tâm ch?m sóc xe/ detailing chuyên nghi?p.

Tìm hi?u & ch?n mô hình kinh doanh phù h?p

Nh? ? bài vi?t gi?i thi?u Các mô hình kinh doanh ch?m sóc xe th??ng g?p t?i Vi?t Nam, các b?n c?n tìm hi?u k? càng t?ng mô hình và ch?n ra mô hình phù h?p nh?t v?i mình.

Vi?c tìm hi?u ph?i là m?t quá trình làm vi?c chuyên nghi?p, s?n sàng hy sinh th?i gian & ti?n b?c ?? hi?u sâu, có nh?ng tr?i nghi?m th?c t? v?i mô hình ?ó. N?u b?n ch?a h? có kinh nghi?m v? ch?m sóc xe, b?n c?n ??ng ký tham gia ngay m?t khóa ?ào t?o k? thu?t viên ch?m sóc xe/ detailing chuyên nghi?p.

Bên c?nh vi?c h?c k? thu?t, b?n c?n ph?i ???c t? v?n thêm v? cách qu?n lý nhà x??ng, qu?n lý nhân viên, cách ??nh giá d?ch v?, phân tích m?c v?t t? tiêu hao, mua máy r?a xe... Ch? khi n?m ???c các v?n ?? này, b?n m?i có ???c các khái ni?m c? b?n ?? v?n hành m?t trung tâm ch?m sóc xe chuyên nghi?p.

Chu?n b? ngu?n tài chính

Tài chính là v?n ?? s?ng còn c?a doanh nghi?p. B?n c?n xác ??nh trong túi mình có bao nhiêu ti?n, mô hình mình kinh doanh s? c?n bao nhiêu, và c?n vay m??n thêm bao nhiêu? Vi?c cân ??i tài chính h?p lý s? giúp b?n cân b?ng ???c dòng ti?n, duy trì trung tâm c?a mình trong 6 tháng ??u, th?m chí 1 n?m.

Tuy?n d?ng & ?ào t?o nhân s?

Vi?c tuy?n d?ng nhân s? có 2 hình th?c c? b?n: m?t là nhân s? có tay ngh?, hai là nhân s? m?i và ?ào t?o t? ??u. ?ào t?o nhân s? m?i là vi?c không ph?i ai c?ng làm ???c, ?òi h?i chi phí ??u t? cao, th?i gian dài. Tuy nhiên, khi ?ào t?o ???c các nhân s? này b?n s? có s? ?n ??nh lâu dài h?n.

Ch?n & thuê m?t b?ng

Vi?c tìm ki?m m?t m?t b?ng phù h?p làm ch?m sóc xe s? c?c k? m?t th?i gian. Thông th??ng b?n s? m?t t? 1-2 tháng cho công vi?c này. Th? nên, b?n c?n v?a tri?n khai các b??c 1,2,3, v?a tri?n khai song song b??c 4 ?? ti?t ki?m th?i gian. M?t nguyên t?c c? b?n nh?t trong vi?c thuê m?t b?ng là b?n c?n th?i h?n thuê lâu dài, t?t nh?t là t? 5-10 n?m.

Thi?t k? & xây d?ng c? s? h? t?ng

N?u b?n không có kinh nghi?m v? b? trí m?t b?ng, t?t nh?t b?n nên nh? ??n các chuyên gia, ho?c ng??i có kinh nghi?m. Vi?c b? trí m?t b?ng sai s? d?n ??n h?u qu? n?ng n? v? sau. Trong quá trình phát tri?n, TAHICO ?ã t?ng t? v?n & ch?nh s?a l?i cho r?t nhi?u trung tâm l?n kh?p c? n??c.

Tìm ki?m ngu?n cung c?p hàng hóa

Song song v?i vi?c xây d?ng m?t b?ng, b?n c?n tìm ki?m các ??i tác uy tín v? cung c?p hóa ch?t, d?ng c?, máy móc... Các lo?i máy móc không th? thi?u bao g?m: c?u nâng oto, máy r?a xe, máy nén khí, máy hút b?i ô tô

V?i các ??i tác này, b?n c?n ?u tiên v? chính sách b?o hành, d?ch v? h?u mãi h?n là so sánh v? giá. Các ??i tác này s? g?n bó v?i b?n su?t quá trình ho?t ??ng, nên vi?c h? tr? t?t có ý ngh?a g?p v?n l?n so v?i vi?c b?n ti?t ki?m ???c 2-3 tri?u lúc ban ??u.

Thi?t k? & l?p ??t b?ng hi?u

M?t b??c quan tr?ng n?a trong quá trình xây d?ng trung tâm ch?m sóc xe là vi?c thi?t k? logo, b? nh?n di?n th??ng hi?u & l?p ??t các b?ng hi?u phù h?p. N?u không có s? ??u t? chuyên nghi?p, trung tâm c?a b?n s? nhìn r?t "l?u th?p c?m".

Chu?n b? k? ho?ch khuy?n mãi & marketing

Sau khi c? s? ?ã hoàn thành ???c kho?ng 80% ti?n ??, c?ng là lúc b?n c?n chu?n b? cho các k? ho?ch marketing. Vi?c khuy?n mãi, gi?m giá nh?ng ngày ??u khai tr??ng là hình th?c d? b?t g?p nh?t. Tuy nhiên, b?n c?n hi?u r?ng, ?? m?i ng??i có th? bi?t ??n b?n nhi?u h?n, b?n c?n tri?n khai m?t k? ho?ch marketing bài b?n & có chi?u sâu.

Ch?y th?

Nhi?u trung tâm v?i vàng setup, v?i vàng khai tr??ng mà không h? có b??c ch?y th?, d?n ??n nhi?u h?u qu? d? khóc d? c??i ?úng vào ngày khai tr??ng. Máy r?a xe b? cháy, c?u nâng không ho?t ??ng, ngu?n ?i?n b? quá t?i, s?p ngu?n ngay lúc c?t b?ng khánh thành...

Vi?c ch?y th? t? 5-7 ngày chính là vi?c test l?i toàn b? h? th?ng, phát hi?n s? c? và có s? ?i?u ch?nh k?p th?i.

Khai tr??ng và ?i vào ho?t ??ng chính th?c

?ây là giai ?o?n mà b?t c? ai c?ng ??u ao ??c. Gia ?ình, b?n bè & m?i ng??i ??u ng??ng m? và chúc m?ng. Thành qu? sau nhi?u tháng tr?i tr?n tr? và chu?n b? ?ã ??n lúc hoàn thành. B?n ?ã chính th?c làm ch? m?t trung tâm ch?m sóc xe/ detailing chuyên nghi?p.

>>> Xem thêm: Máy r?a xe áp l?c cao, b?t r?a xe không ch?m ?ang là l?a ch?n hàng ??u hi?n nay!

Và ?? thành công, b?n s? còn r?t nhi?u vi?c c?n ph?i làm phía tr??c!

Ngu?n: https://hoangtrungtahico.hatenablog.com/entry/2020/03/13/040736

Add a comment