Nước Rửa Xe Ô Tô Xe Máy

Xu h??ng hi?n nay c?a các ti?m r?a xe h?i là s? d?ng n??c r?a xe ô tô chuyên d?ng ?? r?a xe, ph??ng pháp này mang l?i hi?u qu? kinh t? cao, ti?t ki?m th?i gian cho ng??i s? d?ng.

V?y ??a ch? bán n??c r?a xe ô tô chuyên d?ng ? ?âu? LNo?i dung d?ch r?a xe ô tô nào t?t? Hóa ch?t r?a xe máy nào siêu s?ch?…

Nuoc rua xe khong cham nao tot nhat 4

Các lo?i n??c r?a xe t?t nh?t hi?n nay trên th? tr??ng Vi?t Nam.

• N??c r?a xe b?t tuy?t Boronax Foam Striker

• N??c R?a Xe Sonax

• Dung D?ch R?a Xe Không Ch?m Ekokemika

• N??c R?a Xe 3M

• N??c R?a Xe Sumo

• Dung d?ch r?a xe là gì?

N??c r?a xe còn có tên khác là dung d?ch r?a xe ô tô, là hóa ch?t r?a xe ? d?ng dung d?ch, ???c pha s?n trong các can nh?a vô cùng ti?n l?i và có th? làm loãng h?n n?a ?? dùng ti?t ki?m h?n. Hi?u m?t cách ??n gi?n ?ây là lo?i dung d?ch r?a xe không c?n ch?m tay vào mà v?n có th? làm s?ch b? m?t. Ng??i dùng ch? c?n phun lo?i dung d?ch này lên xe, ch? m?t vài phút sau ?ó dùng máy phun cao áp x?t n??c làm s?ch h?t b?t hóa ch?t là xong.

Cách s? d?ng n??c r?a xe ô tô

V?y, n?u không tr?c ti?p lau r?a b? m?t xe thì th?c s? có s?ch không? Dung d?ch r?a xe có th?t s? “?ánh bay” các v?t b?i b?n không? Hãy cùng xem công ngh? này ???c ?ánh giá hi?u qu? th? nào nhé.

Tr??c khi ti?n hành r?a xe b?ng dung d?ch r?a xe, b?n r?t nên ??c k? h??ng d?n cách pha loãng dung d?ch v?i n??c ? bên ngoài v?, tem nhãn ho?c h?i tr?c ti?p ng??i bán hàng ?? ???c t? v?n. T? l? này s? khác nhau ? m?i th??ng hi?u c?ng nh? s? khác nhau trong tr??ng h?p b?n dùng bình b?t tuy?t c?m tay ho?c bình b?t tuy?t chuyên d?ng. Ví d? nh? v?i dung d?ch r?a xe không ch?m BIO30, t? l? tham kh?o là:

S? d?ng v?i bình phun b?t tuy?t: Pha 1400-1500ml v?i 70 lít

S? d?ng v?i súng phun t?o b?t: T? l? 1:3 - 1:4 (pha 170-200 ml v?i 1 lít n??c)

Bên c?nh ?ó, khi r?a b?n không ???c ti?n hành x?t tráng n??c nh? thông th??ng mà ph?i phun tr?c ti?p h?n h?p b?t không c?n lau lên xe, ??ng th?i ??i t?m 1 phút là x?t r?a ngay, không ???c ?? quá lâu.

Cách s? d?ng n??c r?a xe không ch?m ?? lau r?a xe r?t ??n gi?n, c? th? nh? sau:

B??c 1: Phun tr?c ti?p dung d?ch r?a xe không ch?m ?ã pha lên toàn xe và ??i kho?ng 1 phút cho dung d?ch làm m?m ch?t b?n, bùn ??t, b? gãy liên k?t d?u m?…

B??c 2: Dùng máy r?a xe cao áp phun r?a l?i, th?c hi?n t? g?m, sau ?ó lên trên d?n và tuy?t ??i không th?c hi?n ng??c l?i.

B??c 3: Sau khi x?t r?a xong, b?n ch? c?n x?t khô l?i là xong.

Xem thêm: Súng phun b?t tuy?t

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? n??c r?a xe ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? n??c r?a xe ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? n??c r?a xe ô tô chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment