Tinh Dầu Treo Ô Tô Giá Rẻ

Tinh d?u th?m treo xe ô tô luôn là l?a ch?n yêu thích và không th? thi?u c?a các bác tài ??i v?i “x? yêu” c?a mình. B?i không gian n?i th?t chính là n?i mang l?i s? tho?i mái cho bác tài c?ng nh? hàng khách khi ng?i trên ô tô.

V?y b?n ?ã bi?t tinh d?u treo xe ô tô là gì? Chai tinh d?u treo xe có tác d?ng nh? th? nào? Dùng lo?i nào thì t?t nh?t? Cùng tham kh?o nh?ng thông tin trong bài vi?t d??i ?ây ?? hi?u rõ h?n nhé!

Tinh dau treo xe o to 8

Tinh d?u treo xe ô tô là gì?

tinh d?u là m?t lo?i dung d?ch l?ng chi?t xu?t b?ng quá trình ch?ng c?t h?i n??c hay ép l?nh t? nh?ng b? ph?n th?c v?t nh?: hoa, r? cây, v? cây, lá cây…  Tinh d?u ???c ví nh? “báu v?t” c?a thiên nhiên, mang ??n r?t nhi?u tác d?ng tr? li?u, ch?m sóc s?c kho? và làm ??p.

Tinh d?u là m?t lo?i dung d?ch l?ng chi?t xu?t t? nh?ng b? ph?n th?c v?t

V?i nhi?u tác d?ng, nh?t là kh? n?ng kh? mùi hi?u qu?, tinh d?u ngày càng ???c ?a chu?ng s? d?ng trong ô tô nh? m?t dung d?ch ch?m sóc xe, kh? mùi ô tô, thanh l?c không khí, t?o h??ng th?m cho xe. Dùng tinh d?u thay th? cho các lo?i n??c hoa ô tô, sáp th?m… ?ang tr? thành xu h??ng chung.

B?i tuy cùng là m?t d?ng ch?t t?o h??ng d? bay h?i, nh?ng n??c hoa s? d?ng cho ô tô (do c?t gi?m chi phí s?n xu?t) nên th??ng là lo?i hoá ch?t t?ng h?p bao g?m ch?t th?m, ch?t hãm h??ng, dung môi hoà tan… hàm l??ng tinh d?u t? nhiên th?p ho?c không có. M?t s? nghiên c?u cho th?y thành ph?n n??c hoa xe h?i ch?a r?t nhi?u ch?t t?ng h?p có ngu?n g?c hoá d?u nh? Benzen, Phthalates, Xylen, Aldehyde… ??y ??u là nh?ng ch?t ti?m ?n nhi?u nguy h?i ??n s?c kho? th? ch?t và tinh th?n n?u ti?p xúc th?i gian dài.

Tinh d?u có nh?ng l?i ích nh?:

  • Ch?m sóc và d??ng da: lo?i b? t? bào ch?, ho?t tiêu m? th?a d??i da, giúp da m?n và s?n ch?c h?n, ng?n ng?a m?n…
  • ?i?u tr? b?nh lý: h? tr? gi?i ??c c? th?, ?i?u tr? c?m cúm, các b?nh v? x??ng kh?p, các b?nh v? gan, th?n…
  • Gi?i to? tinh th?n: th? giãn, gi?m stress, ng? ngon h?n…
  • Kh? mùi hôi, di?t khu?n và n?m m?c, thanh l?c không khí, xua ?u?i côn trùng…

Xem thêm m?t s? thông tin h?u ích khác: t?i ?ây

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? tinh d?u treo xe ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? tinh d?u th?m treo xe có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? tinh d?u th?m treo xe ô tô chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment