Thiết Bị Chăm Sóc Xe Ô Tô Xe Máy ( Trọn Bộ )

B? Thi?t b? ch?m sóc xe chính là y?u t? quan tr?ng hàng ??u ??i v?i các trung tâm ch?m sóc, làm ??p ô tô – xe máy. Tuy nhiên, ?? mua ???c s?n ph?m ch?t l??ng, giá c? ph?i ch?ng là ?i?u không h? d? dàng.

May hut bui bao nhieu tien 2

Vì sao m?t ti?m r?a xe c?n tr?n b? thi?t b? chuyên nghi?p?

N?u ?ã ??t cái tâm c?a mình vào c?a hàng r?a xe ?? cung c?p cho khách hàng nh?ng d?ch v? chuyên nghi?p thì nên s? d?ng tr?n b? d?ng c? cho ô tô ??y ?? và ??m b?o ch?t l??ng. M?t khác, các chuyên gia khuy?n cáo không nên s? d?ng nh?ng thi?t b? r?a xe t? ??ng t?i Vi?t Nam.

Lý do ???c ??a ra chính b?i ?i?u ki?n h? t?ng giao thông t?i Vi?t Nam còn kém, ??ng n??c b?i b?n bám dính khá ch?t và nhi?u trên b? m?t xe. N?u s? d?ng thi?t b? r?a xe t? ??ng không th? làm s?ch hoàn toàn mà ng??c l?i xe s? b? nh?t.

Máy x?t r?a xe

Máy r?a xe là m?t ph?n không th? thi?u ??i v?i công vi?c r?a xe. C?a ti?m nh? thì b?n có th? trang b? dòng máy có công su?t th?p. Nh?ng v?i nh?ng c?a hàng l?n, chuyên ch?m sóc xe, b?n nên l?a ch?n các dòng máy phun x?t cao áp. ?? áp l?c m?nh m? c?a nó s? giúp x? lí nhanh chóng h?n. Ti?t ki?m ???c th?i gian và công s?c làm vi?c h?n bao gi? h?t.

Máy x?t r?a cao áp có r?t nhi?u lo?i v?i nhi?u ch?t l??ng khác nhau. Tuy nhiên, ?? s? d?ng lâu dài, ít g?p h? h?ng, b?n nên ch?n các dòng máy t?t ?? s? d?ng. Hi?n t?i, dòng máy r?a xe Omega, th??ng hi?u ??n t? ?ài Loan, ???c ph?n l?n ng??i dùng l?a ch?n hi?n nay. Là m?t trong nh?ng dòng máy cao áp, có áp l?c phun m?nh m?, nh?ng v?n giúp ng??i dùng ti?t ki?m ???c nhi?u n?ng l??ng khác nhau. Nên b?n có th? yên tâm và tho?i mái s? d?ng.

Bình t?o b?t tuy?t

Máy phun b?t tuy?t k?t h?p v?i nh?ng dung d?ch r?a xe, t?o ra ch?t t?y r?a ph??ng ti?n v?i kh? n?ng làm s?ch vô cùng cao. Nó có th? x? lí ???c các v?t b?n c?ng ??u bám trên ph??ng ti?n lâu ngày. Mà nh?ng lo?i n??c r?a thông th??ng không làm ???c.

Không nh?ng th?, s? d?ng máy t?o b?t tuy?t, b?n không ph?i m?t nhi?u th?i gian và s?c l?c làm vi?c. Không c?n b?n ph?i lau t?ng chi ti?t trên xe n?a, mà ch? c?n s? d?ng chi?c bình này. Phun ch?t b?t tuy?t ???c t?o ra t? bình ph? lên kh?p xe. Ch? c?n trong vài phút có th? dùng n??c s?ch r?a l?i m?t l?n n?a. B?o ??m xe nh? ???c thay m?t di?n m?o m?i, bóng, s?ch, th?m.

C?u nâng r?a xe 1 tr?

Thi?t b? này dùng ?? ?? nâng, h? xe ph?c v? quá trình r?a và ch?m sóc xe ô tô 1 cách thu?n ti?n và chuyên nghi?p. ?ây ???c xem nh? là thi?t b? không th? thi?u ??i v?i các ti?m r?a xe c?ng nh? garage ch?m sóc xe hi?n nay.

C?u nâng r?a xe ô tô thì có lo?i nh?p kh?u c?a ?n ?? và dòng n?i ??a Vi?t Nam. C?u nâng ?n có ch?t l??ng t?t h?n so v?i c?u nâng 1 tr? r?a xe c?a Vi?t Nam và có m?c giá cao h?n kho?ng 10 tri?u.

Giá c?u r?a xe n?i ??a kho?ng 56-60 tri?u ( bao g?m chi phí l?p ??t) còn c?u ?n ?? t? 66-70 tri?u.

Máy nén khí

Máy nén khí ???c m?i ng??i bi?t ??n v?i m?t s? tên g?i khác nh? máy b?m h?i, máy b?m khí nén. ?ây là thi?t b? có m?t trong r?t nhi?u ngành ngh?, l?nh v?c trong cu?c s?ng nh? ngành công nghi?p ch? t?o, s?n xu?t, giao thông v?n t?i, ch?m sóc và r?a xe,..

Máy nén khi ho?t ??ng trên nguyên t?c làm gi?m th? tích ch?t khí giúp áp su?t ch?t khí ???c t?ng cao t?o thành ngu?n n?ng l??ng d??i d?ng khí nén. Thông th??ng, máy nén khí ???c s? d?ng k?t h?p v?i bình tích áp, máy s?y khí và h? th?ng l?c khí.

Xem thêm: T? V?n Thi?t B? ch?m sóc Xe

Có ph?i quý khách ?ang mu?n mua tr?n b? thi?t b? ch?m sóc xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? b? d?ng c? ch?m sóc xe chuyên d?ng có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? b? thi?t b? ch?m sóc ô tô và xe máy chuyên d?ng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment