súng cao áp rửa xe mới nhất 2020

Nhi?u ng??i ngh? r?ng ch?n ???c m?t máy r?a xe có công su?t l?n, áp l?c m?nh là ?ã có th? r?a xe s?ch ???c, tuy nhiên ?? có th? khai thác t?i ?a s?c m?nh c?a máy r?a xe thì vi?c l?a ch?n lo?i súng phun r?a xe cao áp phù h?p c?ng c?c k? quan tr?ng.

Sung rua xe cao ap 5

Súng r?a xe cao áp

Máy r?a xe ô tô xe máy ?ang là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c nhi?u ng??i ch?n l?a. Hi?n nay trên th? tr??ng có nhi?u lo?i máy r?a xe v?i thi?t k? g?n nh?, công su?t l?n và giá thành r?t ph?i ch?ng phù h?p v?i vi?c r?a xe máy, ô tô, r?a sân nhà, t??i cây, v? sinh ?? dùng trong gia ?ình.  Súng r?a xe cao áp là linh ki?n không th? thi?u c?a m?t chi?c máy r?a xe. Trong quá trình s? d?ng máy r?a xe, súng r?a xe s? có hi?n t??ng b? t?c n??c, b? ph?n tay c?m b? tr?n và ??u súng có th? b? bi?n d?ng.

Súng g?m 3 b? ph?n chính: cò súng, thân ?ng n?i dài & ??u súng. B?n có th? s? d?ng súng dài ho?c ng?n tùy thích.

?u ?i?m c?a súng r?a xe cao áp:

 Vòi r?a xe áp l?c cao có thi?t k? v?ng ch?c v?a c?m tay r?t b?n khi s? d?ng.

- Có th? ch?u ???c áp l?c n??c r?t l?n mà không b? xì n??c ra ngoài.

- Súng x?t r?a xe này có th? ??u ch?nh ???c tia n??c theo ý mu?n tu? theo nhu c?u s? d?ng, t? tia nh? ??n tia ki?u phun s??ng r?t t?t.

- Có th? nói, vòi x?t r?a xe t?ng áp ?óng m?t vai trò quan tr?ng ??i v?i kh? n?ng x?t r?a c?a thi?t b?. Tuy nhiên, sau m?t th?i gian s? d?ng, ph? ki?n máy r?a xe có th? b? h? h?ng. Khi ?ó, ?? ??m b?o thi?t b? làm vi?c ?n ??nh, hi?u qu?, khách hàng nên s?m ch?n mua, thay th? ph? ki?n súng x?t r?a xe áp l?c m?i

T?i sao nên s? d?ng súng cao áp?

Nh? có súng x?t r?a xe áp l?c mà dòng n??c t? máy r?a xe t?o ra s? ???c khu?ch ??i m?nh m? h?n d??i hình thái là các tia n??c nh? giúp ta có th? lo?i b? các v?t b?n trên xe m?t cách vô cùng d? dàng và nhanh chóng.

H?n n?a, nòng súng dài còn giúp ng??i s? d?ng có th? d? dàng lu?n lách vào sâu bên trong các b? ph?n nh? l?ng dè,bánh xe, g?m xe hi?u qu? và không b? m?i tay.

??i v?i các ti?m r?a xe thì vi?c s? d?ng súng r?a xe còn giúp ti?t ki?m r?t nhi?u chi phí cho n??c vì c? ch? ng?t n??c linh ho?t thông qua cò súng vô cùng ti?n l?i.

Xem thêm: Cu?n dây h?i t? rút

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? súng r?a xe cao áp?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? súng r?a xe cao áp có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? súng r?a xe cao áp chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment