Súng bắn bulong chuyên dụng giá rẻ

Súng v?n bu lông hay còn g?i là súng xiê?t bu lông, súng v??n ô?c là thi?t b? không th? thi?u trong các ga-ra s?a ch?a ô tô, c?a hàng s?a xe máy, nhà x??ng công nghi?p, nhà máy và dây chuy?n l?p ráp. Ph?n l?n súng m? ?c là thu?c dòng v?n hành b?ng khí nén, nh? ??c tính l?c xi?t kh?e và ?? b?n cao so v?i dòng ch?y b?ng ?i?n ho?c pin.

Khí nén ?? v?n hành súng h?i xi?t ?c ???c cung c?p t? máy nén khí, th??ng là máy dùng ??u nén piston ho?c tr?c vít. Có nhi?u quy t?c ph?i tính toán và tuân th? khi k?t h?p máy nén khí và súng h?i v?n ?c.

Sung siet bu long 1 inch dai ec 3260n 1

C?u t?o c?a máy b?n bulong

Máy si?t bu lông là m?t thi?t b? cho garage không th? thi?u, có c?u t?o bao g?m:

??a vuông: Dùng ?? g?n kh?u tuýp ???c thi?t k? theo tiêu chu?n 1/4 - 1 inch.

??ng c? cánh qu?t: ???c thi?t k? kho?ng 4 - 7 cánh qu?t nh?, ???c bôi tr?n ?? máy ch?y êm.

Ly h?p (búa gõ): Bao g?m lò xo, c? c?u xo?n ?c quay con ??i. Khi lò xo quay ?? m?t vòng thì s? ?i qua con ??i. Lúc này, con ??i s? tác ??ng lên l?c ??y vào ph?n v?n ?c r?i làm xoay ??u ren ?c c?n v?n m?t cách d? dàng.

Công d?ng c?a súng b?n bulong:

– Tháo, l?p t?t c? các lo?i ?c trên nh?ng dòng xe t?i l?n,du l?ch,container…

– S? d?ng trong các nhà máy th?c hi?n nh?ng công vi?c chuyên d?ng v?i c??ng ?? làm vi?c cao

– Chuyên s? d?ng trong các nhà máy g?,bê tông

– Dùng cho các ngành công nghi?p: S?a ch?a; l?p ráp ôtô, ?óng tàu, k?t c?u thép, ch? bi?n g?…

– L?a ch?n cho gara s?a ch?a l?p ô tô, xe bus và xe t?i trên 15 t?n…

– L?c xi?t r?t l?n, búa không có ch?t siêu b?n.

Xem thêm: Máy b?m m? xe ô tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? súng b?n bulong?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? b? ph? ki?n súng b?n bulong có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? súng b?n bulong chính hãng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment