Rửa Xe Ô Tô Không Chạm Có Sạch Không

R?a xe ô tô không ch?m có t?t không? – ?ây là m?t trong nh?ng v?n ?? ???c khá nhi?u ng??i dùng quan tâm, ??c bi?t là nh?ng ch? ti?m kinh doanh d?ch v? r?a và ch?m sóc xe.

Rua xe khong cham sach khong

??nh ngh?a công ngh? r?a xe không ch?m

?úng nh? tên g?i c?a nó, r?a xe không ch?m có ngh?a là khi r?a xe b?n không c?n ch?m tay vào xe mà xe v?n s?ch.

So v?i ph??ng pháp r?a xe truy?n th?ng là s? d?ng các hoá ch?t t?y r?a, pha thêm n??c r?i k?t h?p v?i các d?ng c? khác nh?: bao tay, mút r?a tay, kh?n m?m ?? v? sinh thì hình th?c r?a xe không ch?m c?ng không quá khác bi?t.

Th?c ch?t, r?a xe không ch?m là công ngh? s? d?ng dung d?ch r?a xe không ch?m pha v?i n??c theo t? l? nh?t ??nh ?? vào bình b?t tuy?t phun lên xe r?i k?t h?p v?i máy r?a xe áp l?c cao ?? r?a trôi, làm s?ch b?i ??t, d?u m? bám trên v? xe, khoang máy mà không c?n ch?m vào xe c?ng nh? không c?n dùng kh?n lau hay bàn ch?i trong su?t quá trình v? sinh.

?u ?i?m c?a r?a xe không ch?m

Khi s? d?ng công ngh? này, các lo?i v?t b?n bám trên thân xe, bánh xe, kính lái, g??ng xe… ??u ???c ?ánh bay ??n 99%.

Ti?t ki?m th?i gian và nhân l?c do b? qua b??c x?t n??c x? ??t và không c?n ph?i chà c?, h?n ch? tr?y x??c xe.

Công ngh? r?a xe không ch?m s? không gây kích ?ng, ?n mòn da b?i ng??i r?a xe không ph?i ti?p xúc tr?c ti?p v?i hóa ch?t, ??ng th?i l?u l?i h??ng th?m d? ch?u.

Rút ng?n th?i gian r?a xe, khách hàng không ph?i ch? ??i lâu trong khi hi?u qu? làm s?ch không h? thua kém ph??ng pháp truy?n th?ng. ??c bi?t, xe s? ???c r?a s?ch t?t c? các ngóc ngách, khe n?p mà không gây x??c s?n, kính và các chi ti?t khác c?a xe.

Xem thêm: Mua Dung D?ch R?a Xe

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? r?a xe không ch?m?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? r?a xe không ch?m có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? r?a ô tô xe máy không ch?m toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment