Rửa xe ô tô không chạm có sạch có tốt không

R?a xe không ch?m ?ang d?n tr? thành xu h??ng t?t y?u c?a ngành d?ch v? r?a xe. Tuy nhiên, còn r?t nhi?u “hoài nghi” v? các dòng s?n ph?m r?a xe không ch?m. Có không ít khách hàng b?ng kho?n r?a xe không ch?m có t?t không? R?a xe không ch?m có s?ch không? Và c?n ph?i l?u ý nh?ng ?i?u gì khi ?ng d?ng công ngh? r?a xe không ch?m.

Rua xe khong cham sach khong 1

R?a xe không ch?m là gì?

R?a xe không ch?m là công ngh? phun r?a s? d?ng dung d?ch r?a ô tô xe máy chuyên d?ng lên b? m?t xe r?i r?a trôi b?ng dòng n??c áp l?c cao c?a máy b?m r?a xe cao áp ?? làm s?ch hoàn toàn bùn ??t, d?u m? bám trên v? xe, khoang máy mà không c?n ch?m vào xe hay s? d?ng kh?n lau c?ng nh? bàn ch?i v? sinh xe. H? th?ng r?a xe không ch?m m?i này hoàn toàn khác so v?i hình th?c x?t r?a xe truy?n th?ng là s? d?ng các hóa ch?t t?y r?a, pha v?i n??c r?i ph?i k?t h?p v?i bao tay, mút r?a xe, bàn ch?i, kh?n m?m,... ?? v? sinh ô tô.

?u nh??c ?i?m c?a vi?c r?a xe không ch?m.

?u ?i?m:

- R?a xe b?ng công ngh? không ch?m ?em l?i k?t qu? khá t?t, v?i kh? n?ng làm s?ch vào kho?ng 90%

- Ti?t ki?m n??c t?i ?a so v?i các ph??ng pháp r?a xe khác: ??n gi?n vì, n?u s? d?ng công ngh? r?a xe không ch?m, các b?n s? không ph?i x?t n??c ?? làm m?m v?t b?n, mà phun tr?c ti?p b?t lên xe, sau ?ó x? b?ng n??c áp l?c cao là ???c.

- Ti?t ki?m th?i gian và nhân l?c: R?a xe không ch?m nhanh h?n r?t nhi?u vì b? qua ???c m?t s? b??c nh? làm m?m v?t b?n, lau xe...

Nhân công s? d?ng c?ng h?n ch? h?n: N?u bình th??ng b?n c?n t?i 2 ng??i ?? r?a m?t chi?c xe ô tô, thì gi? ch? c?n 1 ng??i là có th? th?c hi?n ???c.

Là ph??ng pháp t?i ?u cho nh?ng ti?m r?a xe ?ông khách, nhân l?c g?n nh? không ??.

- Không c?n lau xe nên s? h?n ch? ???c vi?c cát b?i dính vào kh?n lau t? v? trí này t?i v? trí khác gây x??c s?n xe. Mà ch? c?n lau khô sau khi x?t n??c.

- Hi?u qu? cao h?n: ti?t ki?m ???c th?i gian, n??c và nhân l?c, nên s? l??ng xe r?a ???c trong m?t ngày s? nhi?u h?n.

Nh??c ?i?m:

- So v?i ph??ng pháp r?a xe thông th??ng và r?a xe b?t tuy?t thì d?ch v? r?a xe không ch?m có giá thành cao h?n m?t chút. Nh?ng bù l?i c? th? r?a xe, và ch? xe ??u ti?t ki?m ???c th?i gian.

- ??i v?i ti?m r?a xe, ?? có th? s? d?ng ???c công ngh? tiên ti?n này thì c?n ???c trang b? máy r?a áp l?c cao t?i thi?u là  50kg/cm2 m?i có th? mang l?i hi?u qu?.

Xem thêm: máy r?a xe cao áp OKAZUNE

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? r?a xe không ch?m?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? r?a xe không ch?m có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? công ngh? r?a xe không ch?m hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment