Có đúng hay không việc rửa xe bằng nước rửa chén

Có nên r?a ô tô xe máy b?ng n??c r?a chén? – ?ây là th?c m?c mà h?u nh? ai c?ng t?ng g?p ph?i khi m? ti?m làm d?ch v? ho?c t? mình r?a c?ng nh? ch?m sóc xe t?i nhà.

Nhi?u ng??i suy ngh? ??n gi?n r?ng: C? là ch?t t?y r?a gia d?ng thì lo?i nào c?ng nh? nhau, h?n n?a, c? r?a chén ???c, gi?t ?? ???c thì d? nhiên r?a xe c?ng ???c. H?n n?a, chúng l?i s?n có ho?c giá thành r? nên t?n d?ng ?? ti?t ki?m chi phí.

Rua xe bang nuoc rua chen duoc khong

T?i sao không nên dùng d?u g?i ??u, n??c r?a chén ?? r?a xe?

Các hãng s?n xu?t ô tô, xe máy v?n luôn khuyên ng??i dùng r?ng không nên s? d?ng b?t gi?t, n??c r?a chén hay d?u g?i ??u ?? v? sinh ch?m sóc xe. Lý do là b?i trong m?i m?t lo?i hóa ch?t l?i ???c s? d?ng ?? ph?c v? cho nh?ng nhu c?u làm s?ch khác nhau. Các ch?t t?y r?a nh? n??c r?a bát hay d?u g?i ??u có ch?a n?ng ?? axit cao h?n dung d?ch r?a xe ô tô chuyên d?ng (r?t d? gây ?n da, có tính nh?n, làm b?c v?i, gi?y...). Nh?ng ch?t này có kh? n?ng t?y r?a cao, phù h?p v?i con ng??i nh?ng l?i r?t d? làm ?n mòn, bong tróc l?p s?n trên ô tô, xe máy, khi?n xe nhanh b?c màu và c? h?n. ?ây c?ng là ly do t?i sao mà ng??i ta nghiên c?u ra nhi?u lo?i hóa ch?t khác nhau: s?a t?m, d?u r?a bát, hay s?a r?a m?t... ?? ph?c v? các nhu c?u khác nhau.

Nên r?a xe máy b?ng n??c gì ?? th?t s? t?t cho xe?

Trên th? tr??ng hi?n có r?t nhi?u lo?i hóa ch?t, d?u r?a xe máy v?i nhi?u th??ng hi?u ?a d?ng khác nhau ?? b?n có th? ch?n mua và s? d?ng. T? dòng cao c?p, cho t?i bình dân, phù h?p v?i m?i ??i t??ng ng??i dùng hi?n nay.

Sau ?ây, chúng tôi s? gi?i thi?u t?i ng??i dùng các lo?i hóa ch?t r?a xe chuyên d?ng cho xe máy, ô tô ???c khuyên dùng t?i nhà và các ti?m x?t r?a xe:

Dung d?ch t?y r?a Sonax

?ây là th??ng hi?u n??c lau xe máy vô cùng n?i ti?ng trên th? tr??ng, s?n ph?m ???c r?t nhi?u trung tâm ch?m sóc xe l?a ch?n s? d?ng. ?u ?i?m c?a lo?i n??c t?y r?a này là mang t?i hi?u qu? làm s?ch vô cùng cao, cùng v?i ?ó là mùi th?m khá d? ch?u. H?n n?a, n??c t?y r?a vô cùng ??m ??c nên s? d?ng ???c lâu, ?? t?n cho ng??i dùng.

Hóa ch?t làm s?ch xe 3M

3M là th??ng hi?u n??c r?a xe ??n t? M?, s?n ph?m này th??ng ???c s? d?ng cho bình phun b?t tuy?t ?? r?a xe máy, ô tô. 3M c?ng là dòng n??c t?y r?a xe cao c?p v?i ch?t l??ng ??c bi?t t?t, l?i ??m ??c, s? d?ng ???c nhi?u cho nên giá bán c?a chúng c?ng khá cao.

Dung d?ch r?a xe Sumo

N??c r?a xe Sumo hi?n ?ang là s? l?a ch?n hàng ??u c?a các gia ?ình và ti?m x?t r?a v?a và nh? hi?n nay. B?i chúng có m?c giá bán t?m trung vô cùng h?p lý v?i kh? n?ng ??u t? c?a ng??i dùng. Giá bán cho m?i s?n ph?m r?i vào kho?ng t? 30.000 – 40.000 ??ng/lít.

??c ?i?m c?a dòng s?n ph?m này là khá ??m ??c, cùng kh? n?ng làm s?ch v??t tr?i và an toàn cho xe. Ch? v?i 2 – 3 n?p pha cùng 2 lít n??c s? ?? ?? b?n th?c hi?n công vi?c v? sinh cho xe c?a mình. Không ch? ??m b?o làm s?ch v?t b?n v??t tr?i, s?n ph?m này còn giúp ch?ng g? sét cho chi ti?t b?ng kim lo?i trên xe máy, ô tô ??c bi?t hi?u qu?.

Xem thêm: Dung D?ch R?a Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch r?a xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch r?a xe ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? vi?c r?a xe b?ng dung d?ch nào là ?úng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment