piston sứ máy rửa xe cao áp chuyên dụng

Piston s? máy r?a xe cao áp là m?t trong nh?ng ph? ki?n máy r?a xe cao áp, ?ây là m?t trong nh?ng piston ???c nhi?u ch? ti?m r?a xe l?a ch?n b?i ch?u ???c siêu áp l?c ho?t ??ng lên t?i 4.000bar, cho ?? b?n cao h?n.

Piston su may rua xe cao ap

Piston là gì?

Piston  là m?t ph? ki?n máy r?a xe cao áp. Piston còn có tên g?i khác là qu? piston. ?ây là m?t b? ph?n c?a ??ng c?, máy b?m d?ng piston, máy nén khí ho?c xi lanh h?i. ??i v?i ??ng c? ??t trong, piston có nhi?m v? cùng v?i xi lanh và n?p máy t?o ra bu?ng ??t.

Có m?y lo?i piston c?a máy r?a xe

- Piston thép: T?c ?? ??ng c? và ??u b?m trong kho?ng 2800 hay 1450 vòng/phút. Th??ng b?t g?p trong các thi?t b? máy r?a xe gia ?ình. S?n ph?m máy r?a xe piston thép có m?c giá r?, phù h?p v?i ?i?u ki?n kinh t? c?a ng??i dùng hi?n nay.

- Piston s?: ?ây là lo?i ??u b?m tiêu chu?n ???c s? d?ng trong các dòng máy r?a xe chuyên d?ng. Thi?t b? ?em t?i áp l?c ho?t ??ng cao, có th? d? dàng ?i?u ch?nh t? 30-4000 bar. Nh? có linh ki?n này nên máy r?a xe cao áp có th? v?n hành êm ái, b?n b? trong th?i gian dài.

Nên mua máy r?a xe piston nào?

Các chi ti?t trong ??u máy piston s? ???c thi?t k? v?i s? ?n kh?p chính xác ??n t?ng chi ti?t. Do ?ó khi làm vi?c, Máy r?a xe cao áp ??u b?m piston s? ho?t ??ng tr?n tru, không gây ?n nên r?t thân thi?n v?i môi tr??ng.

Theo ?ánh giá c?a ng??i tiêu dùng thì ??u máy ???c thi?t k? v?i ??u piston làm b?ng s? thì có th? nh?n bi?t ?ó là dòng s?n ph?m cao c?p, hi?u qu? phun r?a cao, ?n ??nh và có ?? b?n b? lâu dài cùng th?i gian.

Do ?ó, h?u h?t các ti?m r?a xe l?n ??u s? h?u máy r?a xe cao áp v?i piston s?, m?c dù giá thành có cao h?n so v?i piston thép, nh?ng bù l?i, th?i gian dùng lâu, ít thay th?, giúp ti?t ki?m lâu dài.

Xem thêm: Béc tia th?ng máy r?a xe cao áp

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? Piston s? máy r?a xe cao áp?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? Piston s? máy r?a xe cao áp có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? Piston s? máy r?a xe cao áp chu?n nh?t hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Piston s? máy r?a xe cao áp là m?t trong nh?ng ph? ki?n máy r?a xe cao áp, ?ây là m?t trong nh?ng piston ???c nhi?u ch? ti?m r?a xe l?a ch?n b?i ch?u ???c siêu áp l?c ho?t ??ng lên t?i 4.000bar, cho ?? b?n cao h?n.

Piston là gì?

Piston  là m?t ph? ki?n máy r?a xe cao áp. Piston còn có tên g?i khác là qu? piston. ?ây là m?t b? ph?n c?a ??ng c?, máy b?m d?ng piston, máy nén khí ho?c xi lanh h?i. ??i v?i ??ng c? ??t trong, piston có nhi?m v? cùng v?i xi lanh và n?p máy t?o ra bu?ng ??t.

Có m?y lo?i piston c?a máy r?a xe

- Piston thép: T?c ?? ??ng c? và ??u b?m trong kho?ng 2800 hay 1450 vòng/phút. Th??ng b?t g?p trong các thi?t b? máy r?a xe gia ?ình. S?n ph?m máy r?a xe piston thép có m?c giá r?, phù h?p v?i ?i?u ki?n kinh t? c?a ng??i dùng hi?n nay.

- Piston s?: ?ây là lo?i ??u b?m tiêu chu?n ???c s? d?ng trong các dòng máy r?a xe chuyên d?ng. Thi?t b? ?em t?i áp l?c ho?t ??ng cao, có th? d? dàng ?i?u ch?nh t? 30-4000 bar. Nh? có linh ki?n này nên máy r?a xe cao áp có th? v?n hành êm ái, b?n b? trong th?i gian dài.

Nên mua máy r?a xe piston nào?

Các chi ti?t trong ??u máy piston s? ???c thi?t k? v?i s? ?n kh?p chính xác ??n t?ng chi ti?t. Do ?ó khi làm vi?c, Máy r?a xe cao áp ??u b?m piston s? ho?t ??ng tr?n tru, không gây ?n nên r?t thân thi?n v?i môi tr??ng.

Theo ?ánh giá c?a ng??i tiêu dùng thì ??u máy ???c thi?t k? v?i ??u piston làm b?ng s? thì có th? nh?n bi?t ?ó là dòng s?n ph?m cao c?p, hi?u qu? phun r?a cao, ?n ??nh và có ?? b?n b? lâu dài cùng th?i gian.

Do ?ó, h?u h?t các ti?m r?a xe l?n ??u s? h?u máy r?a xe cao áp v?i piston s?, m?c dù giá thành có cao h?n so v?i piston thép, nh?ng bù l?i, th?i gian dùng lâu, ít thay th?, giúp ti?t ki?m lâu dài.

Xem thêm: Béc tia th?ng máy r?a xe cao áp

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? Piston s? máy r?a xe cao áp?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? Piston s? máy r?a xe cao áp có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? Piston s? máy r?a xe cao áp chu?n nh?t hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment