Bộ Phụ Kiện Máy Rửa Xe Mini Chuyên Dụng

Không th? ph? nh?n hi?u qu? ?óng góp tuy?t v?i c?a b? ph? ki?n máy r?a xe mini trong quá trình v? sinh, làm s?ch. B?n có bi?t b? ph? ki?n máy b?m áp l?c g?m nh?ng gì? Nh?ng ph? ki?n này nên ???c s? d?ng nh? th? nào? Bài vi?t d??i ?ây s? ??a ??n cho b?n nh?ng thông tin chi ti?t v? v?n ?? này, m?i quý v? cùng tham kh?o!

Kinh nghiem mua may rua xe gia dinh 5

??c ?i?m c?a máy r?a xe mini

Máy r?a xe ô tô xe máy, máy r?a xe mini là thi?t b? v? sinh công nghi?p ngày càng ???c ?ng d?ng ? nhi?u l?nh v?c trong cu?c s?ng. V?i thi?t k? nh? g?n, tr?ng l??ng th?p t? 6-10 kg tùy lo?i nên ng??i dùng có th? ??t chúng ? b?t k? v? trí nào. Cùng v?i ki?u dáng hi?n ??i và thi?t k? tinh t? trong t?ng ???ng nét mà lo?i máy này nhanh chóng t?o ???c ?n t??ng t?t cho ng??i dùng.

Súng phun

Súng phun là b? ph?n ???c g?n ? ??u còn l?i c?a dây cao áp, có trang b? thêm cò súng ?? khi bóp cò n??c s? b?n ra ngoài. Súng ???c làm b?ng nh?a ABS nguyên sinh có ?? b?n r?t cao. Ch? tay c?m ???c t?o rãnh ?? có ?? ma sát v?i tay khi th?c hi?n. Tùy theo t?ng model máy mà có súng dài và súng ng?n ho?c có thi?t b? s? ???c trang b? c? 2.

Dây r?a xe áp l?c cao

Ph? ki?n này s? ?i kèm v?i máy, chi?u dài s? tùy vào t?ng model s? có t? 7 ??n 15m. Ph?n ngoài  dây ???c làm b?ng cao su cao c?p có ?? b?n và ch?u l?c tác ??ng r?t cao. Bên trong ???c thi?t k? lõi thép có th? ch?u ???c áp l?c n??c lên ??n 230 bar mà không lo h?ng hóc.

Béc phun

Béc phun chính là b? ph?n cu?i cùng ???c g?n ? ??u súng phun ?? ?i?u ch?nh ch? ?? n??c ?i ra ngoài. ? máy r?a xe mini ho?c máy r?a xe gia ?ình, béc phun s? ???c g?n tr?c ti?p lên ??u súng và chuy?n ch? ?? b?ng cách v?n qua trái ho?c ph?i.

Còn v?i máy r?a xe cao áp thì béc phun s? có 1 b? 4 chi?c v?i 4 ch? ?? phun r?a khác nhau. ???c g?n ? thân máy, khi mu?n thay ??i ch? c?n t?t máy g?n 1 béc phun m?i lên là xong. Có 4 m?c ?? phun g?m: 0 ??, 15 ??, 30 ?? và 45 ??. 0 và 15 ?? là m?c phun m?nh nh?t th? gây b? th??ng n?ng n?u phun tr?c ti?p vào ng??i ho?c v?t nuôi.

Dung d?ch r?a xe

?? có th? ??m b?o quá trình r?a xe ???c th?c hi?n t?t, hi?u qu?; lo?i b? b?i b?n tri?t ??, an toàn thì b?n nên s? d?ng dung d?ch n??c r?a xe thay vì s? d?ng các lo?i b?t gi?t, n??c r?a chén nh? thông th??ng.

Vi?c s? d?ng n??c r?a xe chuyên d?ng giúp nâng cao hi?u qu? làm s?ch, b?o v? t?t s?n xe ??ng th?i không làm h?i da tay, c?ng nh? s?c kh?e c?a gia ?ình b?n.

Xem thêm : máy r?a xe mini gia ?ình

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? máy r?a xe mini gia ?ình ?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? máy r?a xe mini gia ?ình có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? ph? ki?n máy r?a xe mini ??m b?o ch?t l??ng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment