bộ phốt nước máy rửa xe gia đình

Ph?t n??c máy r?a xe gia ?ình gia ?ình là ph? ki?n máy r?a xe gia ?ình, ???c s?n xu?t theo công ngh? c?a Nh?t B?n, có tác d?ng ch?n d?u.

B? ph?t n??c máy r?a xe là linh ki?n c?a máy r?a xe, có tác d?ng ng?n n??c không vào piston và các b? ph?n khác c?a máy r?a xe giúp máy r?a xe ho?t ??ng tr?n tru.Ph?t r?a xe là m?t trong nh?ng ph?n linh ki?n có hao mòn trong máy r?a xe vì ???c làm t? cao su,trong quá trình s? d?ng ph?t r?a xe này ph?i ti?p xúc v?i n??c nhi?u nên d? gây hao mòn.

Phot nuoc may rua xe gia dinh

??c ?i?m c?a b? ph?t n??c máy r?a xe cao áp

- ph? ki?n máy r?a xe này ???c thi?t k? thành vòng tròn có công d?ng ng?n n??c tràn vào piston và các chi ti?t máy. ??ng th?i ph?t máy r?a xe này còn làm gi?m ?? ma sát, gi?m l?c tác ??ng giúp máy v?n hành tr?n tru, ?n ??nh và nâng cao tu?i th? cho máy.

- B? ph?t n??c máy r?a xe ???c làm t? ch?t li?u cao su cao c?p cho ?? b?n cao h?n các lo?i ph?t khác.

Khi nào c?n thay b? ph?t máy r?a xe m?i?

Do môi tr??ng ph?i ti?p xúc nhi?u v?i n??c, hóa ch?t và b?i b?n nên ph?t máy r?a xe công nghi?p cao áp s? không tránh kh?i b? ?n mòn, rách. Khi ph?t b? h? h?i s? có m?t s? d?u hi?u ?? ng??i dùng nh?n bi?t nh?:

- Máy b? rung gi?t trong quá trình s? d?ng

- D?u trong máy b? ch?y ra ngoài, t?i vòi phun và ngu?n n??c ra b? l?n d?u.

- N??c ch?y ng??c vào trong máy khi?n áp l?c phun b? gi?m, ??ng th?i kh? n?ng hút n??c c?ng kém h?n.

Ngoài ra n?u máy không có d?u hi?u k? trên thì ng??i dùng c?ng nên thay ph?t sau 6 tháng s? d?ng.

B?n có th? d? dàng t? thay gio?ng ph?t máy r?a xe t?i nhà ch? v?i vài b??c ??n gi?n. Tuy nhiên, b?n c?n chú ý th?c hi?n ?úng cách thay ph?t máy r?a xe ?? ??m b?o cho máy v?n hành tr?n tru, ?n ??nh.

Xem thêm: Cách thay n??c làm mát ô tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? b? ph?t n??c máy r?a xe gia ?ình?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? b? ph?t n??c máy r?a xe gia ?ình có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? b? ph?t n??c máy r?a xe gia ?ình hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment