Nên mua phốt nước máy rửa xe áp lực cao 15M ở đâu?

Máy r?a xe ?ang là s? ch?n l?a c?a nhi?u ti?m r?a xe b?i nh?ng tính n?ng n?i b?t c?ng nh? ?? b?n cao c?a s?n ph?m. ?? thi?t b? làm s?ch này v?n hành êm ái thì không th? ph? nh?n vai trò c?a các ph? ki?n máy r?a xe. Ngoài ??ng c?, b? ph?t n??c, ph?t d?u c?ng là linh ki?n không th? thi?u. Tuy nhiên không ph?i ai c?ng n?m ch?c ???c nh?ng tính n?ng, cách thay th? b? ph?t n??c máy r?a xe cao áp 15M. V?y thì hãy theo dõi nh?ng thông tin trong bài vi?t d??i ?ây c?a chúng tôi.

Phot nuoc may rua xe cao ap 15m

1.??c ?i?m c?a b? ph?t n??c máy r?a xe cao áp 15M

- linh ki?n máy r?a xe này ???c thi?t k? thành vòng tròn có công d?ng ng?n n??c tràn vào piston và các chi ti?t máy. ??ng th?i ph?t máy r?a xe này còn làm gi?m ?? ma sát, gi?m l?c tác ??ng giúp máy v?n hành tr?n tru, ?n ??nh và nâng cao tu?i th? cho máy.

- B? ph?t n??c máy r?a xe ???c làm t? ch?t li?u cao su cao c?p cho ?? b?n cao h?n các lo?i ph?t khác.

2.Nh?ng d?u hi?u cho th?y c?n ph?i thay b? ph?t n??c 15M

B?n ?ang s? h?u cho mình máy r?a xe  nh?ng th??ng xuyên g?p ph?i s? c? h?ng hóc. ?? ti?t ki?m th?i gian nhi?u ng??i ?ã t? s?a ch?a, kh?c ph?c t?i nhà. Khi th?y máy r?a xe  c?a b?n có các hi?n t??ng sau thì b?n c?n ph?i thay th? ph?t cho máy:

- Máy có hi?n t??ng rung l?c

- N??c b? ch?y vào bên trong máy, áp l?c máy b? gi?m sút, kh? n?ng hút n??c kém

- D?u và n??c b? ch?y ra ngoài

- Máy s? d?ng lâu mà ch?a ???c thay ph?t

3.Cách thay ph?t n??c máy r?a xe?

Khi máy có hi?n t??ng lên n??c y?u, n??c b? r? ra t? ??u b?m, ho?c máy s? d?ng quá 6 tháng mà ch?a ki?m tra và thay ph?t thì ng??i dùng c?n th?c hi?n vi?c ki?m tra, các chi ti?t máy ?? ??m b?o hi?u qu? s? d?ng:

- ??u tiên, ti?n hành ng?t hoàn toàn ngu?n ?i?n kh?i máy ?? ??m b?o an toàn. Sau ?ó ??a máy t?i v? trí khô ráo và chu?n b? các d?ng c? bao g?m tua vít, c? lên, tay l?c ?? m? ph?n ??u b?m.

- ??u b?m s? bao g?m 3 van 1 chi?u, b? ph?t n??c và ph?t d?u. Ng??i dùng tháo b? ph?t n??c c? ?? ki?m tra xem ph?t có d?u hi?u b? mòn ho?c b? ??t hay không, n?u có m?t trong nh?ng d?u hi?u trên thì t?t nh?t là nên thay m?i.

- B? ph?t c?, l?p ph?t m?i vào và c?n l?u ý mua ?úng lo?i ph?t. Lý do vì các máy có model máy r?a xe khác nhau, thì b? ph?t n??c và ph?t d?u ?i kèm c?ng khác nhau, khi ?i mua b? ph?t máy r?a xe t?t nh?t ng??i dùng ph?i nh? mã máy ?? ch?n lo?i t??ng ???ng, ho?c mang ph?t c? ?i ?? l?a ch?n. N?u kích th??ng không phù h?p, quá bé ho?c quá l?n ??u không ?em t?i hi?u qu?.

- Sau khi ?ã thay xong, ng??i dùng l?p ráp l?i các chi ti?t v? v? trí nh? ban ??u là ???c.

Vi?c thay ph?t cho máy r?a xe r?t ??n gi?n, ng??i dùng hoàn toàn có th? th?c hi?n t?i nhà, chi phí cho m?i b? ph?t t??ng ??i r?, vì th? nên ki?m tra và thay th? th??ng xuyên ?? ??m b?o máy ho?t ??ng t?t nh?t.

Xem thêm: tr?c khu?u máy r?a xe cao áp

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? b? ph?t n??c máy r?a xe cao áp 15M?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? b? ph?t n??c máy r?a xe cao áp 15M có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? b? ph?t n??c máy r?a xe cao áp 15M hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment