Nước Tẩy Rửa Lốc Máy Xe Pallas

B?n mu?n tìm dung d?ch t?y r?a l?c máy r?a xe, ??u bò xe mà v?n ?ang “loay hoay” không bi?t s? d?ng lo?i nào thì tham kh?o n?i dung bài vi?t d??i ?ây?

Nuoc tay loc may

Vì sao ph?i v? sinh t?y l?c xe máy, ??u bò xe?

V? sinh khoang máy, l?c máy, ??u bò xe là vi?c làm không th? thi?u c?a các trung tâm ch?m sóc xe, các b?n yêu xe. ?? cho chi?c xe luôn luôn s?ch ??p, bóng b?y và h?n ch? r? sét thì vi?c làm s?ch là vi?c ??u tiên.

Trên th? tr??ng hi?n nay có nhi?u lo?i dung d?ch ch?m sóc xe nh?ng ch?n ???c 1 s?n ph?m an toàn cho xe và cho ng??i dùng là vi?c c?n thi?t.

Dung d?ch c?n có tính n?ng t?y r?a m?nh, nhanh chóng làm s?ch bóng các b? m?t b? dính d?u, nh?t, r? sét, ? vàng, bám b?i lâu ngày trên máy xe…các v?t d?ng b?ng inox, ni?n xe, l? ??ng…( không t?y r?a ph?n s?n xe).

N??c t?y r?a l?c máy xe Pallas

– Cho dung d?ch PL- 500ml vào 1 ca nh? “Nên Pha Thêm V?i N??c Và Xà Phòng ?? Gi?m ?? Axit Vì N??c Nguyên Ch?t R?t M?nh”, dùng bàn ch?i ho?c mi?ng chùi xoong, ?ánh kh?p b? m?t, ch? ít phút, sau ?ó r?a l?i b?ng n??c s?ch, máy xe và các v?t d?ng sáng bóng nh? m?i.

H??ng d?n t?y r?a l?c máy, ??u bò xe ?úng cách

B??c1:Chu?n b? d?ng c? t?y:

-Ch?t t?y nhôm

-Bàn ch?i ?ánh r?ng(1 ??n 2c)

-Que tre t??i ??p d?p 1 ??u(dùng ?? c? t?y nh?ng khe nh? mà bàn ch?i không c? ???c)

-Bùi nhùi c? xoong n?i 1c(dùng ?? c? qua nh?ng v?t ? b?n bám dính lâu ngày)

B??c2:V? sinh qua b?i ??t,d?u m? còn dính trên b? m?t thân máy b?ng x?ng ho?c d?u mazut.Sau ?ó xì khô và ti?n hành t?y r?a

B??c3:Th?m ??t b? m?t nhôm c?n t?y,sau ?ó bôi ch?t t?y lên dùng bàn ch?i ?ánh r?ng c? t?y.Khi th?y b? m?t ?ã s?ch và sáng lên ta x? n??c luôn.??i v?i v? ? b?n lâu ngày bám dính ch?t ta dùng bùi nhùi c? qua sau ?ó bôi ch?t t?y lên ? kho?ng 5phút r?i ti?p t?c dùng bàn ch?i c? r?a ti?p.

B??c4:R?a s?ch toàn b? máy b?ng n??c s?ch(t?t h?n khi pha thêm chút n??c x? v?i).

L?u ý:

- T?y s?ch ??n ?âu ta x? n??c ??n ?ó tránh ?? ch?t t?y bám lâu trên b? m?t nhôm s? gây m?c và thâm b? m?t nhôm.

- Dung D?ch ch? dùng ch? y?u t?y b? m?t nhôm, các b? m?t khác (Nh? Chi ti?t m?, )ph?i pha loãng v?i H2O ho?c ch? t?y trong 1 th?i gian ng?n!

- Dùng bùi nhùi ch? c? qua, nh? nhàng n?u k s? gây h?i cho b? m?t t?y r?a.

Xem thêm: Dung D?ch T?y Xe

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch t?y r?a l?c máy xe – ??u bò xe máy?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch dung d?ch t?y r?a l?c máy xe – ??u bò xe máy có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? dung d?ch dung d?ch t?y r?a l?c máy xe – ??u bò xe máy chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment