Dung dịch nước làm mát ô tô chuyên dụng giá rẻ

dung d?ch n??c làm mát ô tô là c?u n?i trung chuy?n nhi?t t? thân ??ng c? ra két làm mát, ???c xem là ch?t l?ng “gi?i nhi?t” cho ??ng c? ô tô, giúp xe ho?t ??ng b?n b? và tránh nh?ng s? c? không mong mu?n. V?y n??c làm mát xe ô tô lo?i nào t?t nh?t? Cách thay n??c làm mát xe ô tô ra sao?… M?i tham kh?o nh?ng thông tin bên d??i!

Nuoc lam mat dong co o to

N??c làm mát ô tô là gì ?

Ch?t làm mát nói chung và n??c làm mát ô tô nói riêng là ch?t l?ng h?p th? nhi?t t? ??ng c? và sau ?ó t?n ra qua b? t?n nhi?t. Nó c?ng ???c tiêu tan thông qua b? trao ??i nhi?t trong khoang hành khách khi b?n quay vòng nhi?t vào mùa ?ông. Ch?t làm mát, th??ng ???c g?i là ch?t ch?ng ?ông, là h?n h?p c?a ethylene ho?c propylene glycol và n??c, th??ng ? t? l? 50/50. N?u xét v? khía c?nh nào ?ó, chúng có vai trò quan tr?ng không kém gì d?u nh?t ??ng c? ô tô (hay xe máy) trong vi?c ch?m sóc xe ô tô.

Khi nào c?n b? sung n??c làm mát cho ô tô?

?? ??m b?o chi?c ô tô ???c ho?t ??ng ?n ??nh và liên t?c, c?n ki?m tra th??ng xuyên m?c n??c làm mát và nhi?t ?? c?a ??ng c? qua ?èn báo n??c làm mát ô tô. Khi xe xu?t hi?n ?èn c?nh báo t?c là nhi?t c?a ??ng c? ?ang nóng lên quá m?c. Nguyên nhân c?a hi?n t??ng này có th? do t?i n?ng, lên d?c g?t dài, n??c làm mát ô tô ?ang c?n ho?c h? th?ng làm mát g?p s? c?.

Khi phát hi?n có ?èn báo làm mát ??ng c?, ng??i lái xe nên d?ng xe ? v? trí an toàn và m? ca-pô ?? t?n b?t nhi?t, tuy?t ??i không m? n?p két n??c ngay vì l??ng n??c làm mát bên trong tuy th?p nh?ng nhi?t ?? hi?n ?ang r?t cao cùng v?i áp l?c n??c s? trào ra gây nguy hi?m. Sau khi ki?m tra th?y ??ng c? và h? th?ng làm mát ?ã ngu?i, ng??i lái xe có th? m? n?p két n??c làm mát ra ki?m tra, n?u m?c n??c làm mát quá th?p thì c?n ph?i châm thêm n??c ngay. ?? tránh các s? c? x?y ra khi ?ang l?u thông trên ???ng, các chuyên gia khuy?n cáo nên b? sung n??c làm mát ô tô sau 160.000km ??u tiên và 40.000km cho các l?n di chuy?n sau, ??ng th?i ki?m tra h? th?ng làm mát vì có th? b? rò.

T?i sao c?n b? sung n??c làm mát xe h?i th??ng xuyên?

V? b?n ch?t, quá trình làm vi?c c?a ??ng c? xe h?i chính là quá trình sinh ra nhi?t l??ng l?n, trong ?ó, m?t ph?n n?ng l??ng c?a nhiên li?u s? b? ??t cháy ngay bên trong xi lanh và chuy?n hóa thành c? n?ng. Ngoài ra, các chi ti?t bên trong ??ng c? khi ma sát c?ng sinh ra m?t l??ng nhi?t nh?t ??nh. N?u không s? d?ng dung d?ch làm mát két n??c, ??ng c? ô tô có th? b? quá nhi?t d?n t?i nguy c? cháy kích n?, gây nguy hi?m cho ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n. Vi?c ?? n??c làm mát vào két n??c (bình ??ng n??c làm mát) có th? ???c ng??i tài x? ti?n hành ??nh k? ?? ??m b?o ??ng c? ô tô có th? ho?t ??ng ?n ??nh.

Xem thêm: Ph?t d?u máy r?a xe gia ?ình

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch n??c làm mát ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch n??c làm mát ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? dung d?ch n??c làm mát ô tô chính hãng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment