Nghề chăm sóc làm đẹp xe hơi chuyên nghiệp

Ngh? ch?m sóc và làm ??p xe ô tô hay ???c g?i v?i cái tên chuyên ngành là detailing – ?ây là ngành ngh? không c?, ch?ng m?i nh?ng khá phát tri?n và ph? bi?n trong vòng vài n?m tr? l?i ?ây.

V?y th?c h? ngh? Car Spa là mi?ng bánh ngon giúp các nhà ??u t? mang v? thu nh?p kh?ng và nhanh chóng ??i ??i? – Cùng chúng tôi phân tách b?ng nh?ng lát c?t chi ti?t v? ngh? thông qua nh?ng thông tin bên d??i nhé!

Nghe cham soc lam dep xe hoi

Ngh? ch?m sóc ô tô Detailing Car là gì?

Detailing Car là m?t l?nh v?c bao g?m nh?ng ho?t ??ng và quy trình nh?m giúp kh?c ph?c l?i ??ng th?i b?o d??ng, ch?m sóc xe ô tô luôn ? tình tr?ng t?t nh?t. Khác v?i ngành s?a ch?a, b?o d??ng ô tô th??ng ch? t?p trung vào m?t c? khí, h? th?ng v?n hành xe. Ngành Detailing Car t?p trung vào ph??ng di?n th?m m?, làm ??p n?i ngo?i th?t xe, h??ng ??n mang l?i các tr?i nghi?m cao c?p và sang tr?ng nh?t cho ng??i dùng.

Ngành Detailing Car th??ng s? có các h?ng m?c ch?m sóc ô tô c? th? nh?: v? sinh n?i ngo?i th?t ô tô, t?y ? kính – s?n xe, ?ánh bóng – hi?u ch?nh s?n ô tô, ph? ceramic/nano…

Ngh? ch?m sóc làm ??p ô tô bao g?m nh?ng m?ng nào?

Khác v?i r?a xe truy?n th?ng, ngh? ch?m sóc và làm ??p xe phát tri?n và bao quát h?n khá nhi?u t? d?ch v? cho ??n ch?t l??ng. Theo ?ó nh?ng m?ng Detailing bao g?m:

1. Ngh? r?a xe ô tô

?ây là m?t trong nh?ng m?ng ngh? ô tô ?ã có t? lâu. Khi x?a, vi?c r?a xe ch? c?n ??u t? ít. Do ?ó, l?i nhu?n thu v? không cao. Nh?ng n?u bi?t cách n?m b?t, khai thác th? hi?u ng??i dùng ô tô, ch?c ch?n ?ây s? là m?t trong nh?ng m?ng thu v? l?i nhu?n cao, và ?n ??nh nh?t.

2. Ngh? làm l?p ô tô

Khi ngh? ??n nh?ng ng??i th? làm l?p xe ô tô, nhi?u ng??i cho r?ng ?ây là m?t ngh? r?t c?c. Tuy nhiên, hi?n nay v?i s? phát tri?n c?a máy móc, ngh? l?p ô tô ???c h? tr? b?i các công c? máy móc tiên ti?n h?n, do ?ó nh?ng ng??i th? này s? ?? v?t v? h?n tr??c kia r?t nhi?u.

3. Ngh? n?i th?t ô tô

Ngh? n?i th?t ô tô là gì? Khi nói ??n n?i th?t các bác s? ngh? ngay ??n vi?c s?a ch?a, thay th? các s?n ph?m v? n?i th?t trên xe nh? da b?c gh?, div?ng hay nh?ng t?m lót sàn,… Nh?ng ?ó ch? là m?t nhánh nh? c?a m?ng ngh? này. Ngh? n?i th?t ô tô th??ng s? h?c v?:

• Nguyên lý làm vi?c c?a h? th?ng ?i?n ô tô

• Nguyên lý làm vi?c c?a h? th?ng ?èn chi?u sáng, ?èn tín hi?u ô tô, cách ?? ?èn (?èn LED, ?èn Bi…)

• Nguyên lý làm vi?c, cách tháo l?p, s?a ch?a h? th?ng âm thanh và màn hình trên ô tô

• Cách tháo l?p, s?a ch?a, ?? các thi?t b? trên xe nh? h? th?ng ??nh v?, h? th?ng ch?ng tr?m, b? star/stop, kính ?i?n, c?p ch?nh…

• Cách tháo l?p/?? các tính n?ng g??ng chi?u h?u trong và ngoài xe

• Cách tháo l?p gh?, vách c?a, các chi ti?t nh?a trong xe

• Cách tháo l?p/b?c sàn xe ô tô, b?c gh? ô tô, b?c tr?n xe ô tô…

• Cách l?p/?? camera hành trình ô tô, camera lùi, camera 360 ?? cho xe

• Cách v? sinh, kh? mùi n?i th?t

• Cách ch?ng ?n xe ô tô

• Cách tính toán kính th??c và ph??ng pháp dán phim cách nhi?t cho kính ô tô

Xem thêm: Cây g?t n??c kính xe h?i c?m tay

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? ngh? ch?m sóc là làm ??p ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? ngh? ch?m sóc làm ??p xe ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? ngh? ch?m sóc, làm ??p xe ô tô hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment