Cầu nâng 1 trụ lắp đặt nổi hay lắp đặt âm

Mu?n m? trung tâm ch?m sóc xe h?i, c?u nâng 1 tr? r?a ô tô luôn là thi?t b? ??u tiên và quan tr?ng hàng ??u mà m?t nhà ??u t? c?n h??ng ??n. B?i l? lo?i thi?t b? này h? tr? và liên quan r?t nhi?u ??n ch?t l??ng c?ng nh? hi?u qu? công vi?c.

Tuy nhiên, r?t nhi?u khách hàng th??ng th?c m?c không bi?t nên l?p âm n?n hay l?p n?i c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô. Lo?i nào t?t h?n? Hình th?c nào ti?n l?i h?n? Giá c? t?ng lo?i ra sao? Khi thi công, l?p ??t thì c?n chú ý nh?ng ?i?m gì…

Cau nang 1 tru

Phân bi?t s? khác nhau c?a c?u nâng r?a xe l?p n?i và l?p âm n?n

Vi?c quy?t ??nh ch?n l?p ??t c?u nâng 1 tr? r?a xe r?t quan tr?ng, nhà ??u t? c?n cân nh?c k? l??ng tr??c khi th?c hi?n. L?p âm n?n hay l?p n?i thì ??u có nh?ng ?u và nh??c ?i?m riêng và không có lo?i nào là hoàn h?o c?.

C?u Nâng R?a Xe 1 Tr? L?p N?i

- ?u ?i?m:

 • Thi công và l?p ??t s?n ph?m d? dàng và nhanh chóng h?n
 • Ti?t ki?m th?i gian thi công và l?p ??t
 • ?? an toàn cao, vi?c ch?y xe lên d? dàng, không s? b? tr??t bánh

- Nh??c ?i?m:

 • Tính th?m m? không cao
 • Chi?m nhi?u di?n tích m?t b?ng
 • Ch? áp d?ng cho nh?ng n?i có m?t b?ng r?ng rãi

C?u Nâng R?a Xe 1 Tr? L?p Âm N?n

- ?u ?i?m:

 • Tính th?m m? cao
 • Do l?p âm n?n nên có th? t?n d?ng di?n tích ?? ?? xe, s?a xe…
 • Thích h?p cho nh?ng n?i có di?n tích, m?t b?ng nh?, h?p

- Nh??c ?i?m:

 • Thi công và l?p ??t s?n ph?m khó h?n so v?i c?u nâng ô tô lo?i n?i
 • Khó v? sinh, do ?ó sau khi r?a xe xong thì vi?c v? sinh c?ng c?n k? h?n
 • Vì không có 2 thanh ch?n ? 2 bên bàn nâng nên khi chúng ta ch?y xe lên thì ph?i canh ??t ngay ng?n, ?úng tr?ng tâm n?u không r?t d? b? tr??t và ngã khi nâng c?u lên.

Xem thêm: C?u Nâng 1 Tr? R?a Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n l?p ??t c?u nâng m?t tr??

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, l?p ??t , báo giá chi ti?t v? c?u nâng 1 tr? có th?  tr? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Chúc quý khách l?a ch?n  và l?p ??t lo?i c?u nâng m?t tr? phù h?p nh?t.

Add a comment