Máy rửa xe hơi nước nóng chuyên nghiệp giá rẻ

Bán máy r?a xe h?i n??c nóng giá r? nh?t trên th? tr??ng, h? tr? v?n chuy?n, l?p ??t mi?n phí, b?o hành máy r?a xe n??c nóng ngay t?i ??i lý.

Máy r?a xe h?i n??c nóng giá r? là dòng máy phun r?a ???c ?a chu?ng b?c nh?t trong l?nh v?c ch?m sóc, b?o d??ng ph??ng ti?n c?ng nh? v? sinh công nghi?p, th??ng m?i hi?n nay. Vai trò và t?m quan tr?ng c?a máy phun n??c n??c nóng là ?i?u không th? ph? nh?n.

May rua xe nuoc nong

Chi ti?t báo giá, t? v?n model s?n ph?m: 0987 694 999 - mi?n Nam; 0905 007 066 - mi?n Trung; 0995 223 668 - mi?n B?c.

Chi ti?t v? máy r?a xe n??c nóng

Trong các dòng máy r?a xe ?ang ???c bày bán ngoài th? tr??ng thì máy r?a xe h?i n??c nóng là dòng s?n ph?m tiên ti?n, hi?n ??i nh?t, s? h?u nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i h?n so v?i dòng máy khác.

Thi?t b? ?ng d?ng công ngh? gia nhi?t hoàn toàn m?i. C? th?, n??c l?nh vào máy s? ???c ??t nóng ??n nhi?t ?? cao t?m kho?ng 150 ?? C, lúc này tr? thành h?i n??c nóng. H?i n??c nóng này s? ???c phun x?t ra bên ngoài d??i áp su?t h?i th?p.

Máy r?a n??c nóng ho?t ??ng theo c? ch?: Dùng h?i n??c nóng ?? làm m?m, sau ?ó ?ánh b?t v?t b?n, b?i bám, bùn ??t... d??i áp l?c m?nh. Do v?y ?? t?n nuoc rua xe b?t tuyet, th?i gian c?ng nh? công s?c h?n khá nhi?u.

L?i ích khi dùng máy n??c nóng

 • B?o v? ??ng c? kh?i s? co giãn do nhi?t.
 • Giúp ??ng máy ho?t ??ng t?t h?n.
 • Có kh? n?ng di?t vi khu?n, n?m m?c c?c t?t.
 • Ti?t ki?m nhiên li?u.
 • Không gây ô nhi?m môi tr??ng.
 • Thu?n ti?n khi s? d?ng.

M?o ch?n máy r?a xe áp l?c cao n??c nóng

 • ?u tiên máy có th?i gian làm nóng nhanh
 • Nên dùng nh?ng dòng máy chuyên nghi?p, có th??ng hi?u
 • Ch?n công su?t tùy vào m?c ?ích s? d?ng và túi ti?n
 • H?n ch? dùng máy ?ã qua s? d?ng, mãy c?
 • Mua máy càng có nhi?u ??u ra càng t?t
 • Kích c? máy càng l?n càng t?i ?u

V?i máy r?a xe n??c nóng, b?n có th? làm d?ch v? v? sinh khoang máy thu v? l?i nhu?n c?c l?n. M?c giá v? sinh khoang máy ô tô dao ??ng t? 400k - 1 tri?u ??ng/xe/l??t (nhi?u g?p hàng ch?c l?n r?a xe b?t tuy?t). L?u ý, b?n ph?i dùng n??c r?a khoang máy ?? có ???c hi?u qu? t?t nh?t.

Hi?n t?i, dòng máy r?a n??c nóng Kokoro uy tín, chính hãng ???c phân ph?i ??c quy?n b?i công ty Tahico. Khách hàng l?u ý cân nh?c k? càng tr??c khi mua s?n ph?m b?i giá máy r?a n??c nóng không h? r?!

Thông tin thêm: N?u r?a thông th??ng thì b?n có th? mua máy r?a xe cao áp, tr??ng h?p m? ti?m r?a xe máy nh? l? b?n có th? xem xét ??n ph??ng án mua máy x?t r?a xe dây ?ai, tr??ng h?p r?a xe t?i nhà thì d? nhiên máy r?a xe gia ?ình s? là l?a ch?n ti?t ki?m và chu?n nh?t.

C?m ?n ?ã ghé th?m, ?? l?i l?i nh?n n?u c?n h? tr? gì thêm nhé!

Add a comment