Top 20 Máy Rửa Xe Gia Đình 2020

Nói 1 cách công b?ng, máy r?a xe mini giá r? hi?n ?ang là l?a ch?n ti?t ki?m, h?u ích nh?t dành cho nh?ng khách hàng mu?n t? r?a và ch?m sóc xe t?i nhà. Chi ti?t v? dòng s?n ph?m tham kh?o ? bên d??i ?? hi?u h?n.

Vì sao nên s? d?ng máy r?a xe gia ?ình?

May rua xe mini gia dinh

M?t s?n ph?m b?t k? ???c s?n xu?t, cung ?ng trên th? tr??ng là b?i có nhu c?u t? ng??i dùng. Và hi?n nhiên máy b?m r?a r?a xe mini gia ?ình c?ng không ph?i là ngo?i l?.

>>> Xem chi ti?t các dòng máy r?a xe gia ?ình t?i: https://tahico.vn/may-rua-xe-mini/

Dòng thi?t b? này ra ??i nh?m giúp ng??i dùng có th? v? sinh ph??ng ti?n th??ng xuyên, b?t c? khi nào rãnh r?i mà ch?ng c?n ph?i s?p x?p th?i gian, công vi?c, ??ng th?i c?ng ti?t ki?m ???c m?t kho?n chi phí hàng tháng.

V?i ?u ?i?m là thi?t k? nh? g?n, tr?ng l??ng nh?, b? ph? ki?n ?i kèm ?a d?ng, ng??i dùng có th? k?t h?p v?i bình b?t tuy?t c?m tay ?? v? sinh xe chuyên nghi?p nh? ngoài ti?m mà không m?t nhi?u th?i gian, công s?c.

Ngoài ra, vi?c ?i?u ch?nh tia n??c c?ng nh? l?c phun tùy ý giúp thi?t b? này có th? ?ng d?ng cho vi?c t??i cây, x?t r?a sân v??n, phòng ?c, nhà v? sinh… m?t cách hi?u qu?. H?n n?a, chi phí ??u t? cho m?t chi?c máy r?a xe mini c?ng khá r?, ?i?u này hoàn toàn n?m trong kh? n?ng c?a h?u h?t khách hàng.

Tham kh?o thêm:

- Máy r?a xe dây ?ai cho tr?m r?a xe máy

- Máy r?a xe áp l?c cao cho garage r?a xe ô tô

Mua máy r?a xe mini ? ?âu?

May rua xe mini gia dinh 3

Công ty TAHICO là m?t trong nh?ng ??n v? uy tín, chuyên cung c?p các lo?i máy r?a xe mini dùng trong gia ?ình v?i m?c giá r? nh?ng ??m b?o ch?t l??ng, ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i dùng. T?i ?ây, khách hàng có th? tìm th?y nh?ng th??ng hi?u máy r?a xe gia ?ình n?i ti?ng nh?: Kokoro, Lutian, Karcher, Tank, Hiroma, IPC…

V?i h? th?ng chi nhánh có m?t ? c? ba mi?n ??t n??c, khách hàng s? d? dàng ti?p c?n, tham kh?o thông tin và nhanh chóng ch?n ???c cho mình m?t s?n ph?m ?ng ý. Bên c?nh ?ó, công ty c?ng có ch? ?? b?o hành chính hãng toàn qu?c, do ?ó khách hàng có th? yên tâm s? d?ng mà không ph?i lo l?ng b?t c? m?t ?i?u gì.

Ngoài ra, khách hàng c?ng có th? k?t h?p dùng n??c r?a xe máy c?ng nh? dung d?ch ?ánh bóng l?p xe ?? v? sinh xe m?t cách nhanh chóng mà ?? m?t th?i gian, công s?c c?ng nh? chi phí s?m d?ng c? r?a xe.

M?t vài dòng máy r?a xe gia ?ình ???c tin dùng hi?n nay

- Máy r?a xe mini gia ?ình Kokoro: ?ây là dòng máy r?a xe mini ??n t? ?ài Loan, s? h?u ch?t l??ng v??t tr?i cùng kh? n?ng ho?t ??ng m?nh m?, b?n b?. S?n ph?m hi?n khá ???c ng??i dùng tin t??ng và l?a ch?n.

- Máy r?a xe mini gia ?ình Hiroma: Là m?t trong nh?ng th??ng hi?u hàng ??u, ???c s?n xu?t theo dây chuy?n công ngh? c?a Nh?t. S?n ph?m có áp l?c phun l?n, thi?t k? chuyên nghi?p và b? ph? ki?n ?i kèm chuyên nghi?p nh?: bình b?t tuy?t, dung d?ch r?a xe...

- Máy r?a xe mini gia ?ình Karcher: Th??ng hi?u máy r?a xe gia ?ình ??n t? ??c này khá ???c ?a chu?ng trên th? gi?i b?i công n?ng ?a d?ng, l?c phun m?nh và quan tr?ng là chi phí ??u t? c?ng t??ng ??i r?. Do ?ó, ?ây c?ng là dòng thi?t b? ?áng ?? xem xét.

N?u có nhu c?u mua máy r?a xe gia ?ình, hãy g?i ngay cho chúng tôi qua s?: 0987 694 999 ho?c 0905 007 066 nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, chúc quý khách hàng m?t ngày vui v?!

Add a comment