Chọn mua máy rửa xe gia đình loại nào tốt nhất?

Mua máy r?a xe gia ?ình lo?i nào t?t? B?n ?ang mu?n mua m?t chi?c máy r?a xe v? dùng, B?n ?ang b?n kho?n không bi?t mua lo?i nào vì trên th? tr??ng hi?n nay có khá nhi?u lo?i máy r?a xe. B?n mu?n mua m?t cái phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a gia ?ình, ch?t l??ng ph?i t?t? Ph?i có giá h?p lý?

May rua xe mini hiroma dhl 1707

? bài vi?t này chúng tôi s? giúp b?n ch?n m?t chi?c máy r?a xe gia ?ình t?t nh?t, phù h?p v?i nh? c?u c?a gia ?ình mình nh?t.

Các lo?i máy r?a xe mini hi?n nay

Máy x?t r?a xe mini th??ng chia thành 2 dòng, dòng ch?i than và dòng ch?i t?

  • Dòng ch?i than: ?u ?i?m giá r?, d? dàng s?a ch?a linh ki?n và thay th?, nh??c ?i?m: kêu h?i ?n
  • Dòng máy r?a xe ch?i t? - mô tô ?i?n: ?u ?i?m máy ch?y êm, ??ng c? b?n b?, nh??c ?i?m giá thành h?i cao - cái này c?ng tùy hãng

Nên mua máy r?a xe gia ?ình lo?i nào t?t?

N?u b?n có nhu c?u s? d?ng ?? dùng cho nh?ng công vi?c x?t r?a nh? nhàng thì hãy ch?n máy phun x?t áp l?c cao ?a n?ng mini ch?y b?ng ??ng c? ?i?n, áp l?c n??c l?n, thông th??ng t?i ?a là 100 bar (1 bar = 0.99 atm).

M?t s? dòng máy x?t r?a xe gia ?ình t?t nh?t có th? tham kh?o:

- Kokoro: Là th??ng hi?u ??c quy?n ???c công ty TAHICO phân ph?i trên toàn qu?c. Dòng th??ng hi?u máy r?a xe Kokoro chính là l?a ch?n hàng ??u hi?n t?i cho ti?m r?a xe, v? sinh công nghi?p và x?t r?a t?i nhà.

- Karcher:là m?t th??ng hi?u uy tín c?a ??c, hi?n ?ã có hàng phân ph?i chính hãng t?i Vi?t Nam. Hãng này có nh?ng s?n ph?m thu?c nhi?u phân khúc t? dùng trong gia ?ình cho ??n công nghi?p v?i m?c giá khá h?p lý.

- Fumak: dòng máy r?a xe th??ng hi?u Nh?t B?n. ???c phân ph?i chính hang ? Vi?t Nam v?i nhi?u phân khúc khác nhau.

- Bosch: Th??ng hi?u c?a ??c, ???c phân ph?i chính hãng t?i Vi?t Nam, có ??a ch? b?o hành và phân ph?i chính hãng.

N?u b?n ? g?n nh?ng ??a ch? ??i lý  phân ph?i máy r?a xe mini chính hãng thì b?n có th? ra c?a hàng xem c?ng ???c. Tuy nhiên n?u b?n mu?n mua v?i m?c giá t?t h?n ?ôi chút, cam k?t ch?t l??ng cùng ch? ?? b?o hành thì nên liên h? công ty TAHICO qua s?: 0987 694 999!

Add a comment