Máy Rửa Xe Chuyên Nghiệp

Máy r?a xe hi?n ?ang là thi?t b? ?óng vai trò quan tr?ng trong nhi?u l?nh v?c c?a ??i s?ng xã h?i. C? th?, ng??i dùng không ch? s? d?ng máy ?? làm s?ch, r?a xe ô tô xe máy mà còn t?n d?ng thi?t b? ?? v? sinh b?i b?n, bùn ??t bám trên ?? ??c, sàn x??ng, sân v??n,... Và ?? có ???c cái nhìn toàn di?n h?n v? s?n ph?m này, quý khách có th? tham kh?o thông tin chia s? d??i ?ây.

C?u t?o máy r?a xe 

May rua xe moi 1

Tr??c tiên hãy cùng tìm hi?u qua ?ôi chút v? c?u t?o c?a máy b?m n??c r?a xe. M?i dòng s?n ph?m ??n t? nh?ng th??ng hi?u khác nhau l?i có m?t cách thi?t k? khác nhau, nh?ng chung quy l?i máy b?m n??c r?a xe bao g?m các b? ph?n chính sau ?ây:

Xem ngay: Báo giá máy r?a xe chính hãng - ?u ?ãi c?c l?n!

Mô t? máy r?a xe

Mô t? c?m ?ng t? th? hi?n ???c t?c ??, vòng quay/phút. Có kh? n?ng chuy?n bi?n ?i?n n?ng thành c? n?ng ph?c v? quá trình s? d?ng c?a máy. Có th? ?ánh giá ???c ch?t l??ng, công su?t c?a máy d?a vào công su?t v?n hành c?a motor máy.

Các lo?i motor ???c dùng ph? bi?n hi?n nay là:

  • Motor 2P: (2 c?c ?i?n~2 Pole) - v?i v?n t?c 2800 – 3000 vòng /phút
  • Motor 4P: (4 c?c ?i?n~4 Pole) – v?i v?n t?c có th? ??t ???c 1400 -1500 vòng /phút
  • Motor 6P: (6 c?c ?i?n~6 Pole) – v?i v?n t?c có th? ??t ???c 900 – 1000 vòng /phút
  • Motor 8P: (8 c?c ?i?n~8 Pole)n – v?i v?n t?c có th? ??t ???c 700-720 vòng / phút

?ng d?n n??c máy phun r?a xe

Truy?n t?i n??c t? ngu?n c?p n??c ??u vào ??n máy. Các lo?i dây d?n hi?n nay ch? y?u làm b?ng nh?a d?o, bên c?nh ?ó m?t s? dòng cao áp c?ng ???c trang b? ch?t li?u b?c ??ng r?t ch?c ch?n.

Công t?c ngu?n

???c ??t ? v? tr? thu?n ti?n cho kh? n?ng b?t, t?t máy ??n gi?n.

Van ch?nh áp 

Cho kh? n?ng ?i?u ch?nh áp su?t sao cho phù h?p nh?t v?i t?ng quá trình phun r?a. Các lo?i van ch?nh áp ph? bi?n hi?n nay: van c?ng, van bi, van 1 chi?u, van c?u, van b??m, van chân, van gi?m áp, van phao,… tùy vào t?ng dòng máy và nhu c?u s? d?ng khác nhau nên m?i dòng máy l?i s? d?ng m?t lo?i van khác nhau.

?ng d?n n??c ra

Có nhi?m v? truy?n t?i dòng n??c áp l?c cao t? máy ??n súng phun.

?ng áp l?c

Có c?u t?o 2 l?p, l?p ngoài là v? nh?a c?ng bao b?c l?p l??i thép bên trong. Nh? ?ó mà ?ng áp l?c có ?? b?n l?n, ch?u ???c áp l?c l?n c?a dòng n??c.

?ng h?i n??c

Hay vòn ???c g?i là van h?i n??c, có ch?c n?ng h?i n??c trong vòng tu?n hoàn n??c c?a máy r?a xe.

Van khóa

Cho kh? n?ng khóa dòng n??c áp l?c không ?i vào súng phun. Các lo?i van khóa ph? bi?n nh? van khóa 1 chiêu, van khóa 2 chi?u v?i nhi?u ch?t li?u giá thành khác nhau t? nhi?u dòng máy khác nhau, tuy nhiên van khóa 1 chi?u v?n ???c s? d?ng ph? bi?n h?n b?i tính ch?c ch?n c?ng nh? ?? b?n c?a nó

Súng phun

B? ph?n có tác d?ng gia t?ng áp l?c m?t l?n n?a cho dòng n??c. Chúng ta ch? c?n m? van khóa là n??c s? theo súng phun ?i ra ngoài. Ph? bi?n có 2 lo?i là súng phun dài và súng phun ng?n

Bép phun

B? ph?n cu?i cùng t?i súng phun cho ra các tia n??c khác nhau. Tùy vào nhu c?u b?n có th? s? d?ng các lo?i béc phun nh? ??u 0 ??, 15 ??, 25 ?? hay 45 ?? v?i nhi?u ch? ?? phun khác nhau

Ch?p b? l?c

May rua xe day day 2

???c n?i v?i m?t ??u c?a ?ng d?n n??c vào. B? ph?n này cho kh? n?ng ng?n c?n rác, b?i b?n ?i vào ???ng ?ng.

Tay c?m máy

???c làm b?ng kim lo?i b?n ch?c, cho kh? n?ng xách máy và di chuy?n d? dàng.

V? máy

???c làm b?ng kim lo?i cao c?p cho kh? n?ng b?o v? các chi ti?t máy kh?i nh?ng tác ??ng t? ngo?i c?nh.

Các dòng máy phun r?a xe thông d?ng

Máy r?a xe gia ?ình

Hay còn ???c g?i là máy r?a xe gia ?ình, ?i?m ??c tr?ng c?a dòng s?n ph?m này ?ó là nh? g?n, d? dàng s? d?ng, d? dàng di chuy?n

Dòng máy r?a xe cao áp

?i?u ??u tiên khi nh?c ??n dòng máy này ?ó là công su?t c?c l?n c?a máy, có th? lên ??n 30KW, áp l?c phun lên ??n 600 bar ??i v?i dòng máy r?a xe cao c?p, có th? g?i là máy r?a xe công nghi?p v?i hi?u su?t x?t r?a vô cùng hi?u qu? nh? kokoro, anovi

Chính vì th? m?c giá bán máy r?a xe cao áp này giá c?ng t??ng ??i cao so v?i các dòng còn l?i khác, dao ??ng t? 4,5 tri?u ??ng tr? lên. Tuy nhiên v?i hi?u su?t x?t r?a v??t tr?i thì b?n c?ng nên cân nh?c n?u nh? mu?n ??u t? h? th?ng, c?a hàng r?a xe chuyên nghi?p

Máy r?a xe h?i n??c nóng

- ?u ?i?m: Dòng máy r?a xe n??c nóng ???c ?ánh giá là dòng cao c?p nh?t hi?n nay, v?i giá thành khá ??t ??. Phù h?p v?i các ti?m r?a xe cao c?p, th??ng h?ng

??c ?i?m n?i b?t c?a dòng máy này ?ó là ch?m sóc, r?a s?ch các v?t b?i b?n trên xe b?ng h?i n??c nóng thay vì s? d?ng n??c ?? x?t r?a nh? các dòng ph? thông hi?n nay. Giá máy giao ??ng t? 70 tri?u ??ng tr? lên và c?ng có th? lên ??n c? tr?m tri?u v?i nh?ng m?u máy th?c s? x? x? ch? ?? ch?m sóc nh?ng c? máy ti?n t?

- Nh??c ?i?m: M?t h?n ch? duy nh?t ?ó là v? m?c giá bán, không ph?i ai c?ng có th? ti?p c?n và ??u t? ???c

Máy b?m r?a xe dây ?ai (dây Curoa)

- ?u ?i?m: ?u ?i?m n?i b?t c?a dòng này ?ó là d? s? d?ng, c?u t?o vô cùng ??n gi?n

- Nh??c ?i?m: H?n ch? l?n nh?t c?a dòng máy này ?ó là áp l?c và hi?u su?t làm vi?c không cao, ch? dao ??ng 30-40 Bar và th?m chí còn th?p h?n c? dòng máy r?a xe gia ?ình, chính vì th? máy r?a xe dây ?ai ch? phù h?p v?i các ti?m r?a xe nh? l? ho?c dùng vào vi?c t??i tiêu trong nông nghi?p

M?c giá bán c?a dòng máy này dao ??ng t? 3 – 4 tri?u ??ng, m?t m?c giá t??ng ??i d? ch?u ?? ng??i dùng có th? ti?p c?n ???c!

Công d?ng máy r?a xe 

Máy r?a xe còn ???c g?i b?ng nh?ng cái tên khác nh? máy x?t r?a xe, máy b?m r?a xe. ?ây là thi?t b? ???c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i, ?ng d?ng nhi?u ti?n b? khoa h?c k? thu?t, có kh? n?ng x?t r?a n??c có áp l?c cao, d? dàng làm s?ch b?i b?n, bùn ??t bám dính trên xe c?, ?? ??c, sàn nhà, dây chuy?n máy móc, chu?ng tr?i ch?n nuôi,...

Không ch? v?y, có nh?ng s?n ph?m máy x?t r?a xe còn ???c trang b? súng phun xòe, có th? ?i?u ch?nh áp l?c n??c, h? tr? các ho?t ??ng nh? t??i cây ho?c t?m cho v?t nuôi.

T?i gia ?ình hay các trung tâm r?a xe chuyên nghi?p, máy x?t r?a xe giúp nâng cao hi?u qu? v? sinh, ti?t ki?m th?i gian và công s?c cho ng??i dùng h?n nhi?u so v?i ph??ng pháp x?t r?a truy?n th?ng. ?ó là lý do gi?i thích vì sao thi?t b? này ngày càng ???c ?a chu?ng s? d?ng hi?n nay.

Giá máy phun x?t r?a xe là bao nhiêu?

Giá bán máy b?m n??c r?a xe ph? thu?c vào:

- Dòng s?n ph?m là gì

- Th??ng hi?u s?n xu?t nào

- ??n v? cung c?p là nhà s?n xu?t, ??i lý hay bán l?

- Kho?ng cách v?n chuy?n bao xa

- Tình tr?ng s?n ph?m m?i - c?

?ng d?ng máy r?a xe trong ??i s?ng 

?? ??m b?o hi?u qu? v? sinh ?u vi?t, máy r?a xe không th? không trang b? vòi phun, k?t h?p s? d?ng cùng hóa ch?t t?y r?a chuyên d?ng. Các lo?i súng phun, béc phun r?a xe ?a n?ng ??m b?o phun n??c thành tia áp l?c cao ho?c thành hình qu?t có áp l?c trung bình, ph?c v? t?t cho nhi?u công vi?c v? sinh khác nhau.

- X?t r?a xe ô tô, xe máy

- D?n r?a sân v??n, nhà c?a

- V? sinh chu?ng tr?i, t??ng rào

- V? sinh công nghi?p, th??ng m?i

??a ch? mua máy r?a xe chính hãng 

S? ?a d?ng c?a th? tr??ng máy r?a xe v?i nhi?u th??ng hi?u l?n (Kokoro, Anovi, Kouritsu, Lutian, Karcher, Borch, Makita) cùng nhi?u dòng s?n ph?m có m?u mã, thông s? khác nhau. Bên c?nh ?ó, có ngày càng nhi?u ??i lý phân ph?i máy x?t r?a xe ra ??i.

Th?c t? này ?ã mang ??n cho ng??i dùng nhi?u s? l?a ch?n h?n nh?ng c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c khách hàng g?p nhi?u khó kh?n trong vi?c l?a ch?n ???c s?n ph?m ?ng ý, phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?ng nh? ngân sách c?a gia ?ình, ??n v? mình.

>>> Xem thêm: c?u nâng ô tô, máy nén khí r?a xe

??c bi?t là khi có không ít ??n v? kém uy tín ?ã tr?n l?n hàng gi? vào bán chung v?i hàng th?t, khi?n ng??i dùng hoang mang vì không bi?t nên ??t ni?m tin vào ?âu,...

N?u c?n mua máy r?a xe, hãy ?? TAHICO giúp b?n! Liên h? ngay ?? có báo giá chính xác nh?t!

Add a comment