Máy Rửa Xe Cao Áp Công Nghiệp Kokoro

Máy r?a xe cao áp Kokoro hay còn g?i là máy phun x?t r?a công nghi?p, là thi?t b? không th? thi?u trong các công vi?c nh? x?t r?a ô tô, xe máy trong gia ?ình, v? sinh nhà x??ng công nghi?p... máy ho?t ??ng v?i áp l?c và l?u l??ng n??c m?nh, ?ánh bay các v?t b?n nhanh chóng, ti?t ki?m ?i?n và n??c t?i ?a cho ng??i dùng.

Nguyên lý ho?t ??ng máy x?t r?a áp l?c Kokoro

May rua xe cao ap kokoro

Nguyên t?c ho?t ??ng c?a máy x?t r?a xe r?t ??n gi?n, sau khi b?n ?ã l?p ??y ?? m?i ph? ki?n vào máy, ??u tiên b?n s? c?p ngu?n n??c vào ??u c?p n??c vào c?a máy, sau ?ó n?i m?t ??u ?ng dây phun n??c vào ??u máy, ??u còn l?i s? n?i vào báng súng v?i các vòi phun b?n có th? tùy ch?nh linh ho?t.

Khi b?n cho máy v?n hành, mô t? s? b?t ??u làm vi?c, b?m cao áp s? có nhi?m v? ??a n??c t? ngu?n c?p, ?i qua các van 1 chi?u và ???c dây phun d?n t?i báng súng, khi cò súng ???c bóp n??c s? phun ra ngoài ?? r?a s?ch xe.

Máy r?a xe ngày càng tr? nên ph? bi?n và tr? thành m?t ng??i b?n ?áng tin c?y c?a m?i ti?m r?a xe, công ty, doanh nghi?p hay gia ?ình.

Các dòng máy r?a xe Kokoro

Hi?n nay trên th? tr??ng ?ang có các lo?i máy r?a xe áp l?c cao hi?u Kokoro sau:

May rua xe cao ap kokoro 1

Máy r?a xe Kokoro T2200MC: Là dòng máy ???c thi?t k? g?n nh?, ??n gi?n, d? v?n hành, công su?t phù h?p ?? s? d?ng trong các ti?m r?a ô tô, xe máy c? b?n

Máy r?a xe chuyên nghi?p Kokoro T2200MG: ?ây là dòng máy có công su?t l?n và tr?ng l??ng n?ng, th??ng ?i kèm cùng các lo?i ??u phun xòe, s? cho tia n??c x?t r?a v?i t?c ?? nhanh m?nh h?n. Dòng máy r?a xe này th??ng ???c s? d?ng nhi?u trong các ti?m r?a xe hay khu công nghi?p, nhà x??ng.

Máy r?a xe Kokoro KL2600: ?ây là lo?i máy chuyên d?ng dùng ?? r?a xe t?i hay các tr?m ch?m sóc xe quy mô l?n. V?i thi?t k? th?m m?, d? v?n hành và có giá thành ?n nên nó c?ng ???c s? d?ng khá r?ng rãi ?? ph?c v? nhu c?u h?ng ngày.

TAHICO là nhà phân ph?i ??c quy?n Máy R?a Xe cao áp Kokoro hàng ??u t?i Vi?t Nam. Các ??n v? khác n?u có cung c?p th??ng hi?u máy r?a xe này ch? là hàng nhái, hàng d?ng, hàng gi?.

Các b?n luôn an tâm khi mua hàng t?i TAHICO vì luôn có giá t?t nh?t, ch? bán hàng chính hãng (không bán hàng gi?, hàng nhái, hàng kém ch?t l??ng) và ???c b?o hành chính hãng, t? v?n chuyên sâu phù h?p v?i t?ng công vi?c.

C?m ?n ?ã theo dõi bài vi?t, ??ng quên ghé th?m Blog m?i ngày ?? c?p nh?t nh?ng thông tin m?i nh?t. Xem thêm t?i Trung Panda n?u c?n các thông tin ?a chi?u! C?m ?n các b?n r?t nhi?u!

Add a comment