Máy rửa xe mini gia đình chuyên dụng

Nhi?u khách hàng th?c m?c không bi?t máy r?a xe gia ?ình lo?i nào t?t nh?t? Kinh nghi?m mua máy r?a xe gia ?ình nh? th? nào ?? ch?n ???c s?n ph?m ch?t l??ng mà giá c? v?a v?i kh? n?ng tài chính. ?? hi?u h?n v? máy r?a xe mini lo?i nào t?t, m?i tham kh?o nh?ng thông tin d??i ?ây!

May rua xe mini gia dinh 4

Máy r?a xe là gì?

Máy r?a ô tô xe máy (có tên ti?ng anh: car wash machine) hay máy phun x?t r?a áp l?c cao là m?t thi?t b? phun c? khí cao áp chuyên d?ng ???c s? d?ng r?ng rãi trong x?t r?a ô tô, xe máy, v? sinh x??ng công nghi?p v?i l?c phun c?c m?nh giúp ?ánh bay b?i b?n, n?m m?c trên b? m?t nhà m?t cách nhanh chóng và ti?t ki?m th?i gian.

N?u nh? dung tích máy phun r?a áp l?c cao ???c ?o b?ng lít/phút và ch? s? này không ??i v?i t?ng lo?i máy khác nhau, thì áp l?c (??n v?” PSI) l?i có th? thay ??i ???c nh? ?i?u ch?nh van gi?m áp, th??ng thì áp l?c này s? ???c thi?t k? t? 750-30.000 PSI (kho?ng 5-200 MPa).

Tiêu chí l?a ch?n máy r?a xe gia ?ình lo?i t?t

?? l?a ch?n ???c chi?c máy r?a xe gia ?ình v?a r?, v?a b?n mà l?i có t?c ?? phun c?c kh?e, b?n c?n quan tâm ??n nh?ng y?u t? sau:

Công ngh? mô t?

Mô t? ch?i than: R?t ph? bi?n trong th? tr??ng máy r?a xe lo?i nh?, không ph?i vì mô t? này có ch?t l??ng v??t tr?i mà là vì nó có giá thành s?n xu?t r?t r?, d?n ??n vi?c nhi?u nhà s?n xu?t ch?n nó nh?m t?i ?u l?i nhu?n. Mô t? ch?i than có 2 nh??c ?i?m l?n: R?t ?n (không phù h?p v?i không gian ch?t ch?i, ?ông ng??i) và kém b?n h?n mô t? t?.

Mô t? c?m ?ng t?: Là công ngh? mô t? tiên ti?n h?n, có ?? ?n th?p và kh? n?ng ch?u t?i cao, ?? b?n cao. Tuy nhiên, lo?i mô t? này v?n ch?a ???c các nhà s?n xu?t tri?n khai m?nh b?i nó có giá thành cao. Ngoài ra, máy r?a xe dùng mô t? c?m ?ng t? th??ng có tr?ng l??ng l?n h?n máy dùng mô t? ch?i than.

Áp su?t và áp l?c n??c phun

M?t trong nh?ng sai l?m mà nhi?u ng??i g?p ph?i là quá quan tr?ng ??n áp su?t thay vì áp l?c n??c phun. Hãy tránh m?c sai l?m này b?ng cách l?u ý nh?ng ?i?m sau:

Áp l?c n??c phun s? t?o ra s? khác bi?t l?n vì nó quy?t ??nh t?c ?? n??c. Có nhi?u lo?i áp l?c n??c phun: lo?i có t?c ?? 330 lít/gi? là t?c ?? trung bình c?a nh?ng dòng máy phun r?a cao áp nh?, nh?ng dòng máy l?n có th? có t?c ?? 460 - 600 lít/gi?.

Xem thêm: Mua bình b?t tuy?t c? ch?t l??ng

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? máy r?a xe mini gia ?ình ?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? máy r?a xe mini gia ?ình có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? mua máy r?a xe mini gia ?ình ??m b?o ch?t l??ng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment