máy rửa xe áp cao OKAZUNE chuyên dụng

Máy r?a xe cao áp OKAZUNE là dòng máy r?a xe áp l?c cao chuyên dùng cho các trung tâm r?a và ch?m sóc xe ô tô chuyên nghi?p quy mô l?n. S? h?u áp l?c n??c t?i ?a lên ??n 250bar, thi?t b? s? giúp v? sinh các ph??ng ti?n m?t cách nhanh chóng và ti?n l?i.

May rua xe cao ap okazune 3 pha 75kw

Máy r?a xe cao áp okazune là gì?

Máy r?a xe ô tô là lo?i máy phun x?t r?a công nghi?p bao g?m dây và súng phun cao áp v?i ?? x?t r?a c?c m?nh dùng cho ti?m r?a xe chuyên nghi?p, x?t r?a công nghi?p ?? v? sinh sàn x??ng, x?t r?a tàu bi?n, xe rác, xe chuyên d?ng, và c? trong gia ?ình...

Các b? ph?n c?a máy r?a xe g?m: ??u b?m, ??ng c? ?i?n, các ph? ki?n. C?ng nh? các lo?i máy b?m khác, l?u l??ng n??c phun ra t? l? ngh?ch v?i áp su?t, có ngh?a cùng m?t công su?t ??ng c?, n?u l?u l??ng n??c l?n thì áp su?t n??c s? gi?m ?i. Ngoài ra, máy r?a xe th??ng có áp l?c l?n giúp ?ánh bay nh?ng v?t b?n c?ng ??u, ?áp ?ng nhu c?u phun x?t cao c?a ng??i dùng nên công su?t c?a máy r?a xe th??ng khá l?n kho?ng h?n 1000W.

??c ?i?m tính n?ng c?a máy r?a xe cao áp okazune

– Tích h?p ??u n?i nhanh trên máy và trên súng nên r?t thu?n ti?n cho vi?c thay ??i súng và tháo l?p dây

– Thi?t k? 4 béc r?a xe v?i các ??u tia 0 ??, 15 ??, 25 ?? và 45 ?? giúp b?n v? sinh xe d? dàng h?n

– Dây cao áp lõi thép dài 15 mét, thu?n ti?n khi làm vi?c

– Lo?i máy x?t r?a áp l?c cao này s? h?u súng dài ??u cong thu?n ti?n cho vi?c r?a g?m ô tô

– Piston b?m b?ng s? lo?i dài cao c?p r?t b?n và ít khi h? h?ng

– Bánh xe ?úc r?t b?n trong m?i môi tr??ng, ti?n di chuy?n khi làm vi?c c?ng nh? b?o qu?n

– L?c n??c cao c?p ch?ng han g? và không cho ??t cát vào ??u máy b?m, ??m b?o ??ng c? ho?t ??ng t?t

Xem thêm: Bình b?t tuy?t c?m tay 1 lít

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? máy r?a xe cao áp okazune?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? máy r?a xe cao áp okazune có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? máy r?a xe cao áp okazune chính hãng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment