máy ra vào lốp ô tô xe máy chuyên dụng

Máy ra vào l?p ô tô hay g?i máy ra vào v? xe là thi?t b? h? tr? ??c l?c cho các ti?m s?a ch?a, garage ô tô hi?n nay. Chúng giúp quá trình làm vi?c tr? nên d? dàng h?n và nâng cao tính chuyên nghi?p cho d?ch v?.

Khách hàng có nhu c?u tìm hi?u v? các lo?i máy ra vào l?p ô tô, xe máy, xe t?i hay các dòng máy ra vào v? honda, xe tay ga giá r? ???c ?a chu?ng nh?t. Hãy dành th?i gian tham kh?o nh?ng thông tin bên d??i.

Lap dat thiet bi rua xe o to tai bu dop binh phuoc tiem anh chuc 1

Máy ra vào l?p là gì?

Máy ra vào l?p là m?t trong nh?ng công c? ?a n?ng và là cánh tay ph?i ??c l?c c?a nh?ng ti?m s?a ch?a, r?a ô tô xe máy. N?u nh? mu?n tách ???c l?p ra kh?i vành c?a bánh xe thì ng??i th? s?a ch?a c?n ph?i th?c hi?n r?t nhi?u công ?o?n khác nhau trên chi?c máy ?ó và trong m?i công ?o?n s? l?i ?ng v?i m?t b? ph?n ? trên máy và s? ?ng v?i m?i lo?i thi?t b? xe ô tô  xe máy.

?u ?i?m c?a máy ra vào l?p

• Ti?t ki?m s?c lao ??ng: ??c bi?t là v?i các lo?i l?p c?ng, l?p béo v?n r?t khó làm b?ng tay.

• H?n ch? t?i ?a h? h?i mâm xe, v?n là v?n ?? r?t ???c quan tâm b?i ch? xe, b?i xe ?i trên ???ng ngày càng ??t ti?n và ???c ch?m chút h?n.

• T?ng t?c ?? làm vi?c: Th?i tr??c, m?t ngày ch? có vài khách nên t?c ?? làm vi?c không quan tr?ng l?m, nh?ng khi xe nhi?u, vi?c liên t?c d?n ??n các gara ph?i chú tr?ng vào t?c ?? hoàn thành công vi?c.

• T?ng hình ?nh chuyên nghi?p c?a c?a hàng: Nhu c?u t?ng, nh?ng s? l??ng ng??i cung c?p d?ch v? làm l?p c?ng t?ng, vì v?y trang thi?t b? hi?n ??i là cách h?u hi?u ?? lôi kéo nhi?u khách v? v?i c?a hàng.

C?u t?o chính c?a máy ra vào l?p:

B? ph?n tách mép l?p

?ây là b? ph?n ???c n?m ? phía bên tay ph?i c?a máy, n?u khi qu? l?p ???c tháo h?i và ??t lên mâm quay thì lúc này b? ph?n k? thu?t s? ?i?u ch?nh b? ph?n tách mép b?ng tay sao cho chúng có th? ti?p xúc ???c chu?n v?i mép c?a l?p và cách mép trong c?a vành. ??c bi?t, ???c ?i?u khi?n b?ng m?t bàn ??p ? phía d??i c?a máy.

Mâm xoay

Sau khi b? ph?n tách l?p hoàn toàn xong nhi?m v? tách ???c mép l?p ra kh?i vành xe, thì sau ?ó l?p s? ???c ??t lên mâm xoay theo chi?u ngang. Khi ?ó b?n k?p th?y l?c s? ???c kích ho?t b?ng bàn ??p ? phía d??i máy và k?p l?p t? bên trong l? via hay k?p bên ngoài c?a bánh.

Sau khi bàn ??p ???c nhân viên k? thu?t kích ho?t, thì các v?u k?p s? t? ??ng gi? ch?t và c? ??nh bánh xe trong su?t quá trình tách l?p. Mâm xoay s? quay theo chi?u kim ??ng h? ho?c có th? ng??c l?i tùy vào cách s? d?ng c?a bàn ??p.

M? v?t

Sau khi l?p ???c ??t ? trên bàn xoay và c? ??nh b?i 4 v?u k?p thì th? s?a ch?a s? s? d?ng t?i m? v?t – là m?t công c? b?ng kim lo?i ho?c có th? là nh?a phía cu?i có hình cong gi?ng h?t nh? m? v?t và g?n vào phía trên c?a bên ph?i vành bánh xe.

Vi?c ti?p theo c?n làm ?ó chính là kích ho?t bàn xoay theo chuy?n ??ng cùng chi?u v?i kim ??ng h? ?? có th? tách d?n l?p ra kh?i la z?ng. Lúc này, m? v?t s? là công c? h? tr? ??c l?c trong vi?c ??a l?p ra kh?i vành xe.

Xem thêm: Cu?n dây r?a xe áp l?c cao

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? máy ra vào l?p?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? máy ra vào l?p có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? máy ra vào l?p chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment