Máy nén khí (bơm hơi) giá rẻ

Mua bán Máy nén khí Puma, Kobelco, Hitachi, ?? b?n c?c cao, Ti?t ki?m ?i?n n?ng, Giá t?t h?n t?i TAHICO. Thanh lý Máy nén khí, Máy nén khí mini c?.

Máy b?m h?i  ??c bi?t quan tr?ng trong ngành công nghi?p s?a ch?a và ch?m sóc ô tô, xe máy c?ng nh? các ngành công nghi?p khác, là thi?t b? không th? thi?u trong b?t k? 1 ti?m r?a hay s?a ch?a xe nào.
May nen khi

Các dòng máy nén khí ch?t l??ng t?i Vi?t Nam


Các lo?i máy nén khí giá r? t?i TAHICO g?m:
  • Máy b?m h?i dòng mini xách tay dùng trong gia ?ình
  • Máy khí nén piston lo?i không d?u và có d?u
  • Máy nén khí tr?c vít
  • Máy nén khí ??u n?

Cty TAHICO là nhà cung c?p hàng ??u thi?t b? khí nén cho các ti?m r?a xe, s?a ch?a ô tô xe máy, nhà máy phân x??ng, c? khí công nghi?p.....v?i ??y ?? các c?p: 1 c?p, 2 c?p và các ng?a : 2 ng?a, 3 ng?a, 4 ng?a….. , bình ch?a t? 9 - 500 lít tùy thu?c vào nhu c?u công vi?c.
 

?ng d?ng c?a máy nén khí là gì?


- Trong gia ?ình: b?m bánh xe, th?i b?i, phun s?n, b?n ?inh, …..

- Trong ti?m s?a xe máy, ô tô: b?m bánh xe, cung c?p h?i cho súng b?n ?c, máy tháo v?, c?u nâng 2 tr?

- Trong r?a xe: xì khô, nâng c?u 1 tr?…

- Trong công nghi?p: cung c?p h?i cho các thi?t b? s? d?ng khí nén…
 

Giá máy nén khí là bao nhiêu?

May nen khi rua xe
Giá bình khí nén ph? thu?c vào th??ng hi?u, công su?t và bình ch?a máy nén khí b?n ch?n
  • Các dòng mini thì giá khá r?, dao ??ng t? 1,6 tr – 3 tr
  • Các dòng máy l?n, bình ch?a t? 70 – 500L có giá t? 4 – 30 triêu
  • Các dòng tr?c vít thì giá cao h?n, t? 30 – 300 tri?u

Nh?ng th??ng hi?u máy nén khí r?a xe ?áng quan tâm nh?:
 
  • Dòng mini: Puma, Wing, Minbao...
  • Dòng máy l?n: Kokoro, Gezmany, Sharsk, Pegasus, Jaguar, Jucai, Puma...
  • Dòng tr?c vít: Kokoro, Gezmany, Sharsk, Jaguar, Hanbel, Pegasus
 

T?i sao nên ch?n mua máy nén khí


- Ti?t ki?m công s?c: Trên website ?ã có ??y ??, chi ti?t v? thông s? k? thu?t c?ng nh? hình ?nh th?c t? c?a máy. B?n có quy?n không nh?n hàng n?u nh? s?n ph?m ???c giao ??n không ?úng nh? ?ã gi?i thi?u

- Ti?t ki?m th?i gian: Ch? c?n ng?i ? nhà v?i chi?c máy tính, máy nén khí phù h?p v?i công vi?c c?a b?n s? ???c giao v? t?n n?i

- Ti?t ki?m ti?n b?c: mua máy nén khí t?i TAHICO.VN có giá r? h?n 5 – 10 %, v?y t?i sao b?n l?i không ch?n chúng tôi. ??i ng? k? thu?t giàu kinh nghi?m s?n sàng h? tr? b?n b?t k? lúc nào. Hàng ???c giao v? t?n nhà, ti?t ki?m chi phí ?i l?i

>>> Xem thêm các s?n ph?m hi?n ?ang bán ch?y t?i Tahico: c?u nâng 1 tr? r?a oto, ben nâng xe máy, máy r?a xe.

L?u ý b?o hành b?o d??ng máy nén khí


Hoan nghênh quý khách l?a ch?n máy nén khí tiêu chu?n qu?c t? c?a chúng tôi

- T?t ngu?n ?i?n khi ?ang s?a ch?a máy b?m h?i

- Máy ph?i ???c ??t ? n?i b?ng ph?ng và c? ??nh có kho?ng cách thông gió t?i thi?u là 50 cm?t ? n?i b?ng ph?ng và c? ??nh có kho?ng cách thông gió t?i thi?u là 50 cm

- H??ng b? c?c ph?i h??ng m?i tên ch?

- Thay d?u ??ng c? sau 100 gi? ho?t ??ng cho máy m?i

- Ch?n n?i s?ch s? và thoáng khí ?? thu phóng

* B?o d??ng hàng ngày:

- Ki?m tra và xác nh?n m?c d?u trong vòng tròn ??

- X? n??c d??i ?áy bình t?i thi?u 1 ngày 1 l?n

- Th??ng xuyên ?? ý xem có ti?ng ?n ho?c rung b?t th??ng nào không

- Ki?m tra xem nhi?t ?? có quá cao không

* B?o d??ng máy khí nén hàng tu?n

- Lau chùi b? l?c, rây ho?c s? d?ng cái m?i

- Ki?m tra van an toàn có ho?t ??ng bình th??ng không

- Ki?m tra công t?c áp su?t có ho?t ??ng không

* B?o d??ng ??nh k?

- Ki?m tra t?ng b? ph?n có b? n?i l?ng và th?t ch?t không

- Thay d?u bôi tr?n sau 500 gi? ho?t ??ng ( nh?t 40 ho?c 50, lo?i nh?t xe máy)

- Ki?m tra ?? ch?c ch?n c?a ?ai ch? V

Chúc các b?n ch?n ???c cho mình m?t dòng máy nén khí phù h?p.

Add a comment