Mua Máy Khử Mùi Cho Xe Ô Tô Mới Nhất Hiện Nay

Máy kh? mùi chuyên dùng cho xe ô tô hay còn g?i là máy l?c không khí cho ô tô (máy l?c không khí cho xe h?i) là lo?i máy chuyên dùng ?? l?c không khí và kh? mùi dùng cho ô tô. Máy nh? g?n, thi?t k? sang tr?ng phù h?p v?i nhi?u lo?i n?i th?t trên xe do linh ho?t v? hình dáng kích th??c c?ng nh? màu s?c. Hi?n nay máy l?c không khí trên ô tô ?ang ???c quan tâm nhi?u do ch?t l??ng không khí xông th?p và ý th?c s? d?ng ngày càng cao.

May khu mui noi that oto

Các lo?i máy kh? mùi ô tô thông d?ng trên th? tr??ng

Nhu c?u mua các lo?i d?ng c? ch?m sóc chuyên d?ng cho xe ô tô c?a khách hàng hi?n nay r?t l?n, các lo?i máy kh? mùi ô tô là m?t hàng r?t ???c ?a chu?ng. cùng chúng tôi tìm hi?u chi ti?t các lo?i máy kh? mùi ô tô d??i ?ây.

- Máy xông kh? mùi Kokoro S-900W: Là dòng máy có ch?c n?ng thanh l?c không khí, lo?i b? nh?ng mùi hôi khó ch?u còn ?ang t?n ??ng, bám trên ô tô, mang ??n m?t không gian thoáng và c?m giác d? ch?u cho ng??i ?i xe.

- Máy xông kh? mùi n?i th?t SGCB: Máy xông kh? mùi n?i th?t ô tô SGCB khu?ch tán tinh d?u vào trong không khí, giúp thanh l?c không khí và kh? mùi hi?u qu? ngoài ra di?t khu?n và kh? mùi n?i th?t.

- Máy xông kh? mùi n?i th?t xe h?i KMX1: Máy kh? mùi ô tô KMX1 s? phát tán và lan t?a mùi th?m t? tinh d?u vào không khí ?i ??n t?n t?ng góc ? trong xe ?? lo?i b? mùi hôi nh? mùi thu?c lá, mùi th?c ?n,…??ng th?i lo?i b? ?i ??n 99% các virus mang l?i c?m giác th? thái, xua tan c?m giác m?t m?i ho?c c?ng th?ng khi lái xe ???ng dài.

- Máy kh? mùi ô tô Sharp: Là th??ng hi?u máy kh? mùi ô tô ??n t? Nh?t B?n, ???c s?n xu?t theo dây chuy?n công ngh? tiên ti?n, ngu?n g?c xu?t x? t? Thái Lan. Các s?n ph?m kh? mùi c?a Sharp luôn nh?n ???c s? ?ánh giá cao c?a ng??i tiêu dùng. V?i thi?t k? nh? g?n, không t?n di?n tích, có th? ?? trong ng?n ?? ly.

Tác d?ng c?a máy kh? mùi ô tô

Hi?n nay, máy kh? mùi xe h?i ?ang ???c các anh tài x? r?t ?a chu?ng và là v?t d?ng không th? thi?u trong khang n?i th?t xe h?i. Không ph?i ng?u nhiên mà ng??i ta l?i nói r?ng máy kh? mùi ô tô là m?t “siêu ph?m” không th? thi?u.

  • chúng có kh? n?ng kháng khu?n v??t tr?i, tiêu di?t ??n 99% vi khu?n trong môi tr??ng xung quanh.
  • máy l?c không khí cho ô tô có tác d?ng lo?i b? mùi thu?c lá, m? hôi, mùi t?t chân vô cùng hi?u qu?. Khi s? d?ng máy kh? mùi xe h?i, b?n s? ???c t?n d?ng các tính n?ng khác
  • các lo?i máy l?c không khí xe h?i s? mang l?i c?m giác t?nh táo, ph?n ch?n nh? vào h? th?ng l?c khí linh ??ng. M?t khác, hi?u qu? c?a máy l?c khí s? mang ??n s? t?nh táo, ph?n ch?n, giúp b?n duy trì ???c s?c kh?e d?o dai.
  • h?n ch? t?i ?a các tác nhân gây d? ?ng, phòng ch?ng say xe t?i ?u. V?i thi?t k? có màng l?c ph?n hoa, cho nên các mùi khó ch?u, d? gây d? ?ng nh? ph?n ong, mùi lông ??ng v?t, hoa qu? s? ???c nhanh chóng hút vào bên trong h? th?ng l?c khí, mang ??n không gian tho?i mái.

Xem thêm: Máy ?ánh Bóng Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n mua máy kh? mùi ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? máy kh? mùi  ô tô chuyên d?ng có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? máy kh? mùi cho xe ô tô chuyên d?ng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé!

Add a comment