Máy Hút Bụi Công Nghiệp Chuyên Dụng ( công suất lớn )

Máy hút b?i công nghi?p giá r? là thi?t b? v? sinh chuyên d?ng có công su?t l?n. Dòng s?n ph?m này s? h?u dung tích bình ch?a b?i l?n (th??ng 70 – 80 lít tr? lên), dùng ?i?n công nghi?p 3 pha và ph? bi?n cho các ??n v? làm d?ch v? v? sinh nhà x??ng, trung tâm th??ng m?i…

May hut bui kokoro 1

Máy hút b?i công nghi?p là gì

Máy hút b?i công nghi?p là thi?t b? s? d?ng m?t máy b?m không khí ?? t?o ra m?t ph?n chân không nh?m hút b?i b?n. Các ch?t b?n ???c hút vào m?t thùng ch?a l?n, khi b?i ??y ??n kho?ng ? thùng thì s? ???c ?em ?i ??.

So v?i máy hút b?i xe ô tô ,máy hút b?i c?m tay  và máy hút b?i gia ?ình thì máy hút b?i công nghi?p có kích th??c l?n h?n, motor hút v?i công su?t cao h?n r?t nhi?u. Tuy có kích th??c l?n h?n nh?ng máy công nghi?p không quá c?ng k?nh hay quá n?ng, b?n v?n có th? di chuy?n máy ??n m?i ngóc ngách c?n làm s?ch.

V?i ch?t l??ng t?t cùng các tính n?ng thông minh, thi?t b? này không nh?ng b?o v? chúng ta kh?i b?i b?n, hóa ch?t mà nó còn giúp ti?t ki?m th?i gian và công s?c, gi?m chi phí thuê nhân công v? sinh cho doanh nghi?p c?a b?n.

C?u t?o c?a máy hút b?i công nghi?p

So v?i máy hút gia ?ình thì nh?ng model công nghi?p có c?u t?o ph?c t?p h?n v?i m?t s? b? ph?n c? b?n sau:

• Mô t?: b? ph?n này quay, chuy?n hóa ?i?n n?ng thành c? n?ng làm cho qu?t cùng các b? ph?n khác trong máy v?n hành.

• Thùng ch?a b?i: thùng ch?a ???c c?u t?o t? inox b?n ch?c có nhi?m v? ch?a rác trong quá trình v?n hành.

• Túi l?c b?i: ???c làm t? v?t li?u cao c?p v?i các l? l?c siêu nh? giúp gi? l?i toàn b? b?i b?n, ch? cho khí s?ch thoát ra ngoài.

• Qu?t: b? ph?n này quay v?i t?c ?? cao s? t?o ra lu?ng gió m?nh ?? hút b?i b?n t? ngoài môi tr??ng vào thùng ch?a.

• ?ng hút: là h? th?ng dây d?n lu?ng gió hút ?? hút b?i b?n vào máy. Chúng ta th??ng có 2 ?o?n ?ng hút ?? nói v?i nhau là ?ng hút inox và ?ng hút m?m.

• ??u hút: là các bàn hút nh? bàn hút khô, bàn hút n??c, ch?i tròn, ??u hút khe,... phù h?p v?i t?ng v? trí, nhu c?u c?n làm s?ch.

• Ch?t khóa: giúp g?n ph?n ??u máy và thùng ch?a ch?c ch?n l?i v?i nhau.

• ?ng x?: giúp x? b? n??c ??i v?i nh?ng máy v?a hút khô, ??t.

Có m?y lo?i máy hút b?i công nghi?p

N?u c?n c? vào tính n?ng có th? chia thành hai lo?i chính là máy ch? có ch?c n?ng hút b?i khô và máy hút c? b?i khô và ??t.

Còn n?u c?n c? vào s? motor thì máy hút b?i nhà x??ng ???c chia ra làm 3 lo?i:

- Máy 1 motor s? d?ng cho di?n tích không quá r?ng và không th??ng xuyên ph?i hút b?i.

- Máy 2 motor s? d?ng cho không gian có di?n tích r?ng h?n.

- Máy 3 motor ???c dùng cho nh?ng n?i có di?n tích l?n và nhu c?u hút b?i liên t?c và di?n tích l?n.

Xem thêm: D?ng c? r?a xe không ch?m

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? máy hút b?i công nghi?p?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? máy hút b?i công nghi?p có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? máy hút b?i công nghi?p chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment