Máy bơm và nạp khí NiTơ

Máy b?m n?p khí nit? ???c s? d?ng ?? b?m l?p xe máy, xe con, xe t?i nh?. Kèm theo máy là d?ng c? b?m và hút khí Nit?.V?i khí tr? là khí Nito b?n hoàn toàn không ph?i lo l?ng v? ?? giãn l?p, gây nguy hi?m cho vi?c lái xe ? t?c ?? cao. Máy nén khí nito ???c cho là m?t cái ti?n m?i c?a dòng máy nén khí b?m h?i, hi?n nay các ti?m gara s?a ho?c r?a xe cao c?p, ?a s? s? mu?n s? h?u riêng m?t con máy l?c khí nit?.

May nap khi nito

1.Máy b?m khí nit? là gì?

N?u nh? tr??c khi h?u h?t các c?a hàng ô tô ??u b?m l?p xe b?ng không khí mà trong h?n h?p không khí thì th??ng ch?a 76% nito, 21% oxy và 3% còn l?i là lo?i khí khác. Tuy nhiên, do s? phát tri?n c?a khoa h?c k? thu?t, vi?c b?m xe ô tô c?ng c?n có tiêu chu?n cao, yêu c?u ?? tinh khi?t c?a khí nit? ph?i ??t 92 – 98%. Và ?ó chính là lý do nh?ng thi?t b? cho garage nh? máy b?m n?p khí Nito ngày càng tr? nên thân thu?c và lo?i máy móc quan tr?ng, không th? thi?u trong các c?a hàng này.

2.?u ?i?m c?a máy b?m n?p khí Nit?

- B?m l?p b?ng nit? có ?? tinh khi?t lên ??n 92-98%, h?u nh? không ch?a oxy l?p xe b?m Ni t? s? tránh ???c hi?n t??ng oxy hóa, ch?ng cháy n?. Trong khi ?ó, l?p xe b?m không khí ch?a 76% nit?, 21% oxy và 3% các khí khác.

- ?n ??nh v? áp su?t l?p do phân t? nit? có kích th??c l?n h?n oxy nên t?c ?? khu?ch tán qua màng cao su ch?m h?n.

- Máy b?m và t?o khí Nit? VM-1650 t?o khí Nit? tinh khi?t không ch?a h?i n??c nên ít giãn n? vì nhi?t. Ng??c l?i, không khí ch?a m?t l??ng h?i ?m nh?t ??nh nên l?p giãn n? nhanh h?n, d?n t?i ?? ?n ??nh khi v?n hành th?p.

- Máy b?m và t?o khí Nit? VM-1650 có kh? n?ng làm vi?c liên t?c, máy b?n có th? s? d?ng cho nhi?u l?nh v?c khác nhau.

- Lo?i máy b?m n?p khí Nit? ?em l?i hi?u qu? cao và ch?t l??ng t?t khi làm vi?c.

Xem thêm: súng b?n bulong

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? máy b?m n?p khí nit??

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? máy b?m n?p nit? có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? máy b?m n?p khí nit? chính hãng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment