Máy bơm mỡ xe ô tô chính hãng

Máy b?m m? ô tô hay còn g?i là máy b?m m? bò là thi?t b? chuyên d?ng dùng ?? b?m m? bò (m? chuyên d?ng) cho các ??ng c? xe ô tô, xe t?i, ??ng c? máy móc công nghi?p.

Ng??i ta s? d?ng máy b?m m? ?? b?m m? vào các b? m?t ma sát ch?u t?i l?n và có k?t c?u h? không gi? ???c d?u nh? tr?c bánh xe, c? phoóc, tr?c láp, tay lái … giúp bôi tr?n ??ng c? ?? máy móc ho?t ??ng êm ái và tr?n chu.

Vu bom mo dau bang dau nhon hcg 150

C?u t?o c?a máy b?m m?

?? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng c?a ng??i dùng, hi?n nay, trên th? tr??ng ?ang có nhi?u dòng máy b?m m? bò chuyên d?ng  cho thi?t b? garage nh?: máy b?m m? b?ng ?i?n, máy b?m m? b?ng tay, chân, máy b?m m? khí nén,… Các s?n ph?m này tuy ???c thi?t k? khác nhau nh?ng ??u ???c c?u t?o t? các b? ph?n sau:

Thùng ??ng m?: ?ây là b? ph?n có nhi?m v? ch?a m? bôi tr?n ?? s?n sàng ph? v? khi c?n thi?t. N?u trong thùng ??ng h?t m? thì ng??i dùng s? thi?t hàng ?? thêm vào thông qua mi?ng thùng. Bên c?nh ?ó, thùng ??ng m? còn là giá ?? các b? ph?n khác c?a máy nh? súng b?m m?, dây d?n,…

Hi?n nay, trên th? tr??ng, bình ch?a m? có dung tích khá ?a d?ng, t? 12 lít ??n 30, 60 lít… Vì v?y tùy nhu c?u s? d?ng mà ng??i dùng có th? l?a ch?n s?n ph?m có dung tích phù h?p.

T?m ép m?: là ph? ki?n th??ng ???c g?n trên b? m?t bình ch?a, có nhi?m v? ??y m? ?i xu?ng ?ng hút m? ?? ??a t?i súng b?m m?.

Dây b?m m?: là ???ng ?ng n?i thùng ch?a m? và súng b?m m?. Lo?i dây này th??ng ???c làm t? nh?a d?o cao c?p r?t b?n và có mang kh? n?ng ch?ng ch?u tr??c tác ??ng c?a môi tr??ng ho?t ??ng kh?c nghi?t.

Súng b?m m?: ?ây là b? ph?n cu?i cùng trên ???ng ?i c?a m?. B? ph?n này có nhi?m v? b?m m? t? bình ch?a ??n các chi ti?t máy.  Khi mu?n b?m m?, ng??i dùng ch? c?n thao tác bóp cò súng thì m? bò s? ???c phun vào v? trí máy móc mà b?n mu?n bôi tr?n.

Xem thêm: Cách pha ch? tinh d?u treo xe

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? máy b?m m? ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? b? ph? ki?n máy b?m m? ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? máy b?m m? xe ô tô hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment