Các Lưu Ý Khi Sử Dụng Cầu Nâng 1 Trụ

Nh?ng l?u ý khi s? d?ng c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô d??i ?ây s? giúp kéo dài tu?i th? c?a c?u nâng, h?n ch? nh?ng l?i v?t c?ng nh? giúp b?n ti?t ki?m không ít chi phí b?o d??ng và s?a ch?a.

H?n n?a khi ghi nh? nh?ng m?o nh? d??i ?ây còn giúp b?n t?ng hi?u qu? công vi?c và ??m b?o an toàn cho nhân viên ti?m n?a ??y.

Cau nang 1 tru 2

C?u nâng ô tô 1 tr? không ???c phép nâng v??t t?i.

M?i lo?i c?u nâng r?a xe ??u có h?n m?c nâng riêng, không ph?i c? cho xe v?a lên bàn nâng là ??u có th? nâng lên ???c. Vi?c l?m d?ng nâng nh?ng chi?c xe quá t?i không nh?ng gây ?nh h??ng ??n h? th?ng nâng mà v? lâu v? dài còn gây nguy hi?m cho c? khách hàng và nhân viên r?a xe.

?a s? các lo?i c?u nâng 1 tr? trên th? tr??ng ??u có m?c nâng kho?ng 4-5 t?n, ?ây có th? nói là tr?ng t?i t??ng thích v?i ?a s? các lo?i xe trên th? tr??ng.

Không cho ng??i ch?a ???c ?ào t?o v?n hành c?u nâng

Nhân viên r?a xe c?n ph?i ???c ?ào t?o qua v? cách s? d?ng c?u nâng ?? ??m b?o an toàn cho b?n thân và khách hàng.

Quá trình v?n hành c?u nâng không ??n gi?n nh? vi?c ch? ?n nút lên và xu?ng. N?u ng??i không bi?t gì v?n hành máy có th? gây m?t an toàn, phát sinh s? c?.

V? sinh c?u nâng th??ng xuyên

C?u nâng r?a xe ph?c v? quá trình phun r?a ô tô nên r?t d? b? ??ng l?i các b?i b?n. ??c bi?t, v? trí giao gi?a bàn nâng và ty nâng là n?i có nhi?u b?i b?n nh?t.

Sau 1 tu?n r?a xe thì h? th?ng thoát n??c c?a c?u nâng âm n?n ?  ti?m r?a xe th??ng ??ng l?i r?t nhi?u bùn không nh?ng gây ùn t?c mà còn gây mùi khó ch?u, ch? nên c?n ph?i v? sinh n?o bùn khu v?c này th??ng xuyên.

Ki?m tra ph?t c?u, nh?t th??ng xuyên

Ph?t c?u do ???c làm b?ng cao su do ?ó khi dùng lâu s? b? giãn n? ,n?u không ki?m tra th??ng xuyên và thay ??nh k? khi ph?t b? giãn ra s? b? cát và các v?t c?ng vào s? làm x??c ty c?u .

N?u nh?t không ??m b?o trong quá trình s? d?ng c?u s? làm cho ty c?u b? r? hay b? th?ng các l? nh? trên b? m?t ngoài c?a ty

??m b?o khí nén cung c?p ??

C?u nâng s? d?ng l??ng khí nén l?n vì v?y nh?ng model máy nén khí ph?i có công su?t t? 7,5HP c?ng nh? bình ch?a có dung tích trên 300 lít m?i ??m b?o cho c?u v?n hành ?n ??nh.

Xem thêm: Bán C?u Nâng 1 Tr?

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? c?u nâng m?t tr??

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, l?p ??t , báo giá, t? v?n chi ti?t v? c?u nâng 1 tr? có th?  tr? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Chúc quý khách n?m b?t ???c các thông tin v? nh?ng l?u ý khi s? d?ng c?u nâng 1 tr? chính xác nh?t.

Add a comment