Báo giá kim chỉnh áp cho máy rửa xe

Kim ch?nh áp cho máy r?a xe dành cho máy gia ?ình là ph? ki?n máy r?a xe gia ?ình, ???c s?n xu?t theo công ngh? c?a Nh?t B?n, có tác d?ng ch?nh áp.

Áp su?t là y?u t? quy?t ??nh kh? n?ng x?t m?nh hay y?u c?a thi?t b?. Tuy nhiên, không ph?i ng??i s? d?ng nào c?ng n?m rõ ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c này và bi?t cách ch?nh áp su?t máy r?a xe mini, máy r?a xe cao áp. Do v?y, ?? tìm hi?u rõ h?n m?i b?n ??c theo dõi bài vi?t d??i ?ây.

Kim chinh ap danh cho may gia dinh

1. Có nh?t thi?t ph?i ?i?u ch?nh áp su?t máy r?a xe?

Kim ch?nh áp là ph? ki?n dành cho máy r?a xe gia ?ình có tác d?ng quan tr?ng trong vi?c ch?nh áp.

Áp su?t máy r?a xe ???c xem là nhân t? có kh? n?ng quy?t ??nh t?i hi?u qu? phun r?a c?a thi?t b? x?t r?a xe. M?i máy r?a xe l?i có nh?ng áp l?c ??nh m?c khác nhau. Chính vì v?y, ng??i dùng c?n ph?i có nh?ng ?i?u ch?nh v? ph?n áp l?c n??c ?? ??m b?o cho chúng không b? v??t quá ??nh m?c cho phép, gây t?n h?i t?i máy.

H?n n?a, v?i m?i công ?o?n trong quá trình phun r?a xe ho?c các quá trình phun r?a khác c?ng c?n có s? ?i?u ch?nh áp l?c n??c sao cho phù h?p nh?t. N?u nh? b?n dùng áp l?c không phù h?p s? gây h?i cho b? m?t ti?p xúc ho?c không ??t ???c hi?u qu? x?t r?a nh? mong mu?n.

Áp su?t c?a máy x?t r?a xe càng cao thì quá trình làm s?ch càng nhanh chóng, d? dàng. Song không ph?i tr??ng h?p nào chúng ta c?ng có th? ?i?u ch?nh áp ? m?c cao nh?t.

2. Nh?ng l?u ý quan tr?ng khi ?i?u ch?nh áp l?c cho thi?t b? x?t r?a

?? ??m b?o cho công vi?c ?i?u ch?nh áp l?c c?a máy phun r?a xe ???c t?t nh?t, trong quá trình th?c hi?n c?n ??c bi?t chú ý t?i nh?ng ?i?u sau ?ây:

- ??m b?o ngu?n n??c c?p cho máy c?n ph?i ???c ?n ??nh

- Áp l?c phù h?p cho vi?c phun r?a ??i v?i dòng xe c? gi?i là 100-130 bar. B?n hãy ?i?u ch?nh m?c này là phù h?p nh?t.

- V?i nhu c?u x?t r?a cho xe máy, thì m?c áp l?c 60-80 bar là t?t nh?t.

- ??i v?i vi?c x?t r?a, v? sinh ? các b? m?t nh?: t??ng nhà, t?m tôn,... b?n c?n chú ý ?? ?i?u ch?nh áp l?c phù h?p, tránh gây h?i và ?nh h??ng t?i v?t b? m?t c?a chúng do s? d?ng áp l?c n??c quá m?nh m?.

-??i v?i các nhu c?u v? sinh, làm s?ch sàn nhà x??ng, công nghi?p thì b?n c?n ph?i ?i?u ch?nh m?c áp l?c cao ?? ??m b?o kh? n?ng làm s?ch t?t nh?t.

- Nên th? tr??c áp l?c n??c v?i di?n tích nh? trên b? m?t làm s?ch ?? ??m b?o ch?n ???c cho mình m?t m?c áp l?c t?t nh?t trong t?ng nhu c?u công vi?c.

Xem thêm: Ph?t n??c máy r?a xe

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? kim ch?nh áp dành cho máy r?a xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? kim ch?nh áp máy r?a xe gia ?ình có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? kim ch?nh áp máy r?a xe gia ?ình hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment