Mua Khởi động từ máy rửa xa áp lực cao 1 pha ở đâu?

Kh?i ??ng t? máy b?m x?t r?a xe áp l?c cao 1 pha là m?t trong nh?ng b? ph?n không th? thi?u c?a máy r?a xe. V?i c? ch? ho?t ??ng ?óng m? ngu?n giúp b?o v? ?i?n c?a máy r?a xe không b? cháy trong tr??ng h?p ?i?n b? ch?p ch?n quá t?i.

Khoi dong tu may rua xe 1 pha 4

B? kh?i ??ng t? là gì?

B? kh?i ??ng t? ???c bi?t nh? là m?t ph? ki?n máy r?a xe không th? thi?u. Kh?i ??ng t? có tên ti?ng Anh là Contactor – m?t khí c? ?i?n h? áp, dùng ?? ?óng ng?t các ti?p ?i?m. Khi s? d?ng kh?i ??ng t?, chúng ta có th? ?i?u khi?n các thi?t b? nh? ??ng c?, t? bù, h? th?ng chi?u sáng,... thông qua nút nh?n, ch? ?? t? ??ng ho?c ?i?u khi?n m?ch ?i?n t? xa.

C?u t?o c?a b? kh? ??ng t? máy r?a xe cao áp 1 pha

- H? th?ng d?p h? quang: Khi chuy?n m?ch, h? quang ?i?n s? xu?t hi?n khi?n cho các ti?p ?i?m cháy và mòn nên c?n có h? th?ng d?p h? quang.

- H? th?ng ti?p ?i?m: G?m có ti?p ?i?m chính và ti?p ?i?m ph?. Ti?p ?i?m chính có kh? n?ng giúp cho dòng ?i?n l?n ch?y qua còn ti?p ?i?m ph? cho dòng ?i?n ?i qua các ti?p ?i?m nh? h?n 5A.

- Nam châm ?i?n: t?o ra l?c hút nam châm, lõi s?t, lò xo ?? giúp ??y ph?n n?p v? v? trí ban ??u.

?u ?i?m c?a b? kh?i ??ng t? máy r?a xe

- Có kích th??c nh? g?n, không chi?m nhi?u di?n tích l?p ??t, không làm t?ng kích th??c c?a máy x?t r?a xe.

- B? kh?i ??ng t? ?i?u khi?n ?óng ng?t ?i?n t? xa, có v? ng?n h? quang phóng ra ngoài, ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho ng??i s? d?ng máy phun r?a xe áp l?c cao.

- Th?i gian ?óng c?t nhanh, tu?i th? cao và ho?t ??ng ?n ??nh.

Xem thêm: b? kh?i ??ng t? máy r?a xe áp l?c cao 3 pha

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? b? kh?i ??ng t? máy b?m x?t r?a xe áp l?c cao 1 pha?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? b? kh?i ??ng t? máy b?m x?t r?a xe áp l?c cao 1 pha có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? b? kh?i ??ng t? máy b?m x?t r?a xe áp l?c cao 1 pha hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment