Khởi động từ máy rửa xe áp lực cao 3 pha giá rẻ

Kh?i ??ng t? máy r?a xe áp l?c cao 3 pha là linh ki?n ?i?n h? áp, ???c dùng ?? ?óng ng?t các ti?p ?i?m. v?i kh?i ??ng t?, ng??i dùng có th? ?i?u khi?n các thi?t b? nh?: Máy r?a xe, h? th?ng chi?u sáng,…

Khoi dong tu may rua xe 3 pha 3

C?u t?o c?a b? kh?i ??ng t? máy x?t r?a xe

B? kh?i ??ng t? la? ph? ki?n máy r?a xe không th? thi?u,  bâ?t c?? ma?y r??a xe cao a?p na?o cu?ng câ?n co? kh??i ?ô?ng t?? ba?o v?

B? kh?i ??ng t? g?m 3 b? ph?n chính:

- Nam châm ?i?n: g?m các chi ti?t nh? cu?n dây dùng t?o ra l?c hút nam châm, lõi s?t, lò xo có kh? n?ng ??y ph?n n?p v? v? trí ban ??u.

- H? th?ng d?p h? quang: ? th?i ?i?m chuy?n m?ch, h? quang ?i?n s? xu?t hi?n, làm các ti?p ?i?m cháy và mòn d?n nên c?n có h? th?ng d?p h? quang.

- H? th?ng ti?p ?i?m: g?m ti?p ?i?m chính và ti?p ?i?m ph?. Ti?p ?i?m chính có kh? n?ng cho dòng ?i?n l?n ch?y qua, ti?p ?i?m ph? có kh? n?ng cho dòng ?i?n ?i qua các ti?p ?i?m nh? h?n 5A.

Nh?ng thông s? c? b?n c?a thi?t b? kh?i ??ng t? c?a máy r?a xe

- Dòng ?i?n ??nh m?c: dòng ?i?n ch?y qua h? th?ng ti?p ?i?m chính c?a b? kh?i ??ng t? khi ?óng m?ch ?i?n ph? t?i. Dòng ?i?n ??nh m?c ??m b?o m?ch d?n ?i?n chính c?a b? kh?i ??ng t? không b? nóng quá gi?i h?n cho phép.

- ?i?n áp ??nh m?c: là ?i?n áp ??t trên 2 c?c c?a m?ch d?n ?i?n chính c?a b? kh?i ??ng t?.

- Kh? n?ng ?óng c?a b? kh?i ??ng t?: ???c ?ánh giá b?ng giá tr? dòng ?i?n mà b? kh?i ??ng t? có th? ?óng thành công. Giá tr? này th??ng b?ng 1 – 7 l?n giá tr? dòng ?i?n ??nh m?c.

- Kh? n?ng ng?t c?a kh?i ??ng t?: ???c ?ánh giá b?ng giá tr? dòng ?i?n ng?t mà ? giá tr? ?ó, kh?i ??ng t? có th? tác ??ng ng?t thành công kh?i m?ch ?i?n. Giá tr? này th??ng b?ng 1 – 10 l?n dòng ?i?n ??nh m?c.

?u ?i?m c?a b? kh?i ??ng t? máy b?m r?a xe

- Có kích th??c nh? g?n, không chi?m nhi?u di?n tích l?p ??t, không làm t?ng kích th??c c?a máy x?t r?a xe.

- B? kh?i ??ng t? ?i?u khi?n ?óng ng?t ?i?n t? xa, có v? ng?n h? quang phóng ra ngoài, ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho ng??i s? d?ng máy phun r?a xe áp l?c cao.

- Th?i gian ?óng c?t nhanh, tu?i th? cao và ho?t ??ng ?n ??nh.

Xem thêm: Cách s? d?ng tinh d?u treo xe ô tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? b? kh?i ??ng t? máy b?m x?t r?a xe áp l?c cao?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? b? kh?i ??ng t? máy b?m x?t r?a xe áp l?c cao  có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? b? kh?i ??ng t? máy b?m x?t r?a xe áp l?c cao hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment