Hướng dẫn sử dụng máy rửa xe cao áp an toàn đúng cách

Máy r?a xe cao áp giá r? hi?n nay là thi?t b? ???c s? d?ng r?ng rãi t?i các ti?m r?a xe. Dòng s?n ph?m này có kh? n?ng phun x?t m?nh m?, ti?t ki?m ?i?n n?ng, ti?t ki?m n??c, gia t?ng hi?u su?t làm vi?c. Tuy nhiên, ?? ??t ???c hi?u qu? t?t c?n ph?i s? d?ng ?úng cách. Trong n?i dung bài vi?t d??i ?ây chúng tôi xin h??ng d?n cách s? d?ng máy r?a xe cao áp ?úng k? thu?t, m?i ng??i cùng tham kh?o.

Cach du sung cao ap 1

1.Máy r?a xe cao áp là gì?

Máy r?a xe cao áp còn ???c g?i là máy r?a xe áp l?c cao. ?ây là dòng s?n ph?m b?m x?t r?a xe có công su?t và áp l?c làm vi?c l?n, phù h?p v?i các công vi?c n?ng nh? r?a ô tô t?i các ti?m r?a xe ho?c trung tâm b?o hành xe. So v?i dòng máy r?a xe mini giá r?, máy r?a xe cao áp có giá thành cao h?n và thi?t k? ph?c t?p h?n nhi?u.

2.H??ng d?n khi v?n hành máy r?a xe cao

Ngoài vi?c l?p ??t thì vi?c v?n hành máy r?a xe ?úng quy trình có vai trò ??c bi?t quan trong b?i v?y ?? s? d?ng máy r?a xe cao ?úng cách ng??i dùng nên v?n hành theo cac b??c:

- Sau khi  l?p ??t, n?i hoàn ch?nh thi?t b?, b?t công t?c ON:

- M? súng phun m?t vài giây ?? máy ??y áp l?c khí ra ngoài.

- Trong quá trình s? d?ng máy r?a xe Karcher, V-jet, Lutian ?? phun r?a, không nên ??a vòi phun quá xa b? m?t c?n r?a. Khi thao tác v?i súng phun, luôn có m?t ph?n l?c tác d?ng vào ng??i v?n hành, Do v?y c?n ph?i gi? ch?t súng b?ng c? 2 tay ? t? th? ?n ??nh ?? ??m b?o an toàn.

- Khi phun r?a xong,  t? t? nh? cò súng phun r?i t?t ??ng c?.

3.Trong quá trình r?a xe ng??i dùng c?n l?u ý m?t s? ?i?u sau:

- ??i ??ng c? xe ngu?i h?n r?i m?i r?a, nên dùng b?ng dính b?t ? khóa ?i?n ?? ??m b?o n??c không vào. Tuy?t ??i không dùng vòi phun cao áp phun vào các b? ph?n ?i?n t?, b? ph?n chuy?n ??ng và tránh v? trí c?a bugi

- Nên s? d?ng n??c r?a xe chuyên d?ng ?? r?a không nên s? d?ng xà phòng hay dàu g?i ??u s? làm h?ng l?p s?n xe.

-Sau khi r?a xe nên tra d?u và tay phanh, chân ch?ng và xích ?? xe xe ho?t ??ng êm ái b?i vi?c r?a xe có th? làm trôi m?t l?p d?u bôi tr?n. L?u ý không tra d?u vào phanh xe

- Ngoài r?a xe thì c?n ph?i ??a xe ?i ki?m tra và b?o d??ng t?i các c? s? s?a ch?a, b?o d??ng uy tín.

Xem thêm: tuy?n nhân viên r?a xe ch?m sóc xe

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? cách s? d?ng máy r?a xe cao áp?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? cách v?n hành máy r?a xe cao áp có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? cách s? d?ng máy r?a xe cao áp chu?n k? thu?t hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment