Hướng dẫn Cách Pha Chế Bột Rửa Xe Không Chạm

Cách pha b?t r?a ô tô không ch?m khá c?n thi?t cho nh?ng ng??i th? làm ngh?. B?i n?u hoàn tan v?i n??c cho m?t t? l? không chính xác r?t d? mang ??n nh?ng h? l?y khá ?áng ti?c.

May rua xe o to tu dong leisuwash s90 1

B?t r?a xe không ch?m có ??c ?i?m gì n?i b?t?

Các thành ph?n trong b?t r?a xe không ch?m có tác d?ng làm sáng, s?ch, b?o v? xe hi?u qu?. Các v? b?n nh? bùn ??t, v?t b?n ? g?m xe, bánh xe... c?ng ???c lo?i b? nhanh chóng.

S? d?ng lo?i b?t này c?ng giúp b?n ti?t ki?m t?i ?a th?i gian c?ng nh? chi phí. Ví d? nh?, khi dùng m?t gói b?t kho?ng 500 gam, b?n s? có th? c? r?a kho?ng 25-30 xe 4 ch?. N?u dùng cho các ti?m r?a xe, trung tâm b?o d??ng xe... thì ?ó qu? là m?t gi?i pháp tuy?t v?i.Dung d?ch r?a xe không ch?m có h?n ch? khi ch? ph?n ?ng m?nh v?i bùn ??t còn d?u nh?t thì ph?i x? lý qua 1 l?n lau l?i m?i s?ch hoàn toàn.

S? d?ng b?t r?a xe không ch?m c?n yêu c?u gì?

?? dung d?ch r?a xe không ch?m này mang t?i hi?u qu? cao nh?t, các b?n c?n l?u ý các y?u t? sau ?ây:

B?t bu?c ph?i trang b? máy r?a xe áp l?c cao cùng v?i ?ó là bình phun b?t tuy?t

Bình phun b?t tuy?t ph?i l?a ch?n lo?i thích h?p ?? không gây lãng phí.

L?u ý khi pha ch? và s? d?ng b?t r?a xe không ch?m

  Tùy thu?c vào t?ng lo?i b?t r?a xe c?ng nh? hãng s?n xu?t mà cách pha ch? s? ???c quy ??nh khác nhau. ?i?u mà b?n c?n chú ý ?ó chính là ??c k? h??ng d?n s? d?ng tr??c khi dùng ?? có ???c dung d?ch chu?n không quá ??c ho?c quá loãng. Khi pha sai t? l? ??u s? có nh?ng ?nh h??ng không t?t t?i thi?t b? súng phun b?t tuy?t c?ng nh? không mang t?i hi?u qu? cao trong vi?c làm s?ch.

Khi pha nên khu?y ??u ?? b?t có th? tan h?t, tránh tr??ng h?p vón c?c gây nên t?c ngh?n ?ng phun b?t tuy?t.

Ph??ng ti?n khi ??a vào r?a c?n ???c ?? khô, không ???c dính n??c

?? hóa ch?t trên b? m?t ph??ng ti?n kho?ng 40-60 giây cho th?m th?u vào các v?t b?n, sau ?ó dùng máy r?a xe áp l?c cao phun cho h?t l?p b?t tuy?t trên b? m?t và lau khô l?i b?ng kh?n m?m.

Xem thêm: Dung D?ch R?a Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? các pha b?t r?a xe không ch?m?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? r?a xe không ch?m có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam) - 0905 007 066 (Mi?n Trung) - 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? Cách pha ch? b?t r?a xe không ch?m chu?n hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment