Cách vận hành máy ra vào lốp chuẩn kĩ thuật

H??ng d?n cách s? d?ng máy ra vào l?p là v?n ?? mà khách hàng c?n quan tâm sau khi mua thi?t b?. B?i m?t vài sai l?m c? b?n khi v?n hành s? d?n ??n nh?ng tr?c tr?c c?ng nh? s? c? không ?áng có.

Chính vì ?i?u này, trong bài vi?t chúng tôi s? thông tin ??n b?n cách s? d?ng máy ra vào l?p ?úng k? thu?t, ??m b?o thi?t b? v?n hành suông s? và b?n b?.

Dich vu bao duong may ra vao lop

1.Máy ra vào l?p là gì?

Máy ra vào l?p là m?t trong nh?ng thi?t b? cho garage không th? thi?u. Máy có ???c tích h?p nhi?u tính n?ng khác nhau cùng nhi?u tên g?i khác nhau nh?: máy ra vào v?, máy c?y v? xe, máy tháo v? l?p,… V?i nh?ng dòng xe ??p các b?n có th? tháo l?p xe b?ng tay, tuy nhiên v?i các dòng xe l?n h?n nh? xe máy, ô tô, xe t?i hay xe du d?ch,... thì b?t bu?c ng??i th? c?n s? d?ng ??n máy tháo v? xe. 

2.H??ng d?n s? d?ng máy ra vào l?p

B??c 1: Chu?n b?

Ki?m tra xem l?p ?ó ?ac x? h?t h?i ch?a. N?u ch?a x? b?n ph?i x? s?ch h?i c?a l?p ra.

Tháo h?t chì cân b?ng l?p ra kh?i la r?ng l?p.

Bôi m? (ho?c dung dich bôi tr?n nên vành l?p) N??c r?a bát ch?ng h?n.

?i?u ch?nh bánh xe vào v? trí ??i di?n v?i t?m ?? cao su sau ?ó ??p bàn ??p H ?? ép h?t h?i còn l?i trong l?p xe

Xoay l?p nh? và l?p l?i thao tác v?i v? trí khác trên toàn b? chu vi c?a vành xe .

Th?c hi?n l?i các thao tác trên v?i phía ??i di?n c?a vành bánh xe.

K?t thúc quá trình tháo vành bánh xe ra và ??a nên mâm c?p.

B??c 2:  Kéo c?n ??y A xu?ng v? trí thích h?p và khóa c?n ??y l?i.

B??c 3: K?p l?p lên bàn k?p

K?p bên trong:

V? trí c?a ch?u k?p v?i m?c ?ích là k?p vành bánh xe không cho di chuy?n. ??t vành xe lên trên bàn quay, ?n bàn ??p G ?? m? bàn k?p và do ?ó k?p ???c vành xe.

B??c 4:

H? c?n tr?c A xu?ng sao cho ??u móc l?p xu?ng n?m sát c?nh s?c c?a vành xe. Sau ?ó khóa c?n tr?c A b?ng c?n khóa B. ?i?u ch?nh ??u móc l?p sao cho ??nh phía trên cách mép xe 3-5mm và cách vành bánh xe t? 5-7.  

Chú ý

Không ???c ?? c?n móc l?p c?a máy ch?m vào vành bánh xe.

?i?u ?ó s? gây h?ng bánh xe.

B??c 5:

Dùng ch?i m?m quét dung d?ch bôi tr?n quanh mép vành bánh xe.

Chèn móc l?p vào gi?a mép l?p và m?t trên c?a c?n móc l?p. Gi? nguyên v? trí móc l?p, quay bàn quay theo chi?u kim ??ng h? b?ng cách ?n pedal cho ??n khi l?p ???c tháo ra hoàn toàn.

B??c 6:

L?p l?i các b??c trên v?i m?t ??i di?n c?a l?p xe

B??c 7:  Vào l?p

K?p ch?t vành xe bên trên bàn quay

Quét m? ??u lên vành l?p v?i lo?i m? ??c bi?t ?? tránh nguy hi?m cho l?p và ?? thu?n ti?n trong khi thao tác vào l?p. L?p xe ???c ??a lên sao cho mép l?p ? phía d??i m?t tr??c c?a ??u vào l?p và ???c ?p vào chính m?t phía sau c?a ??u vào l?p.

Gi? mép l?p và ?n xu?ng vào ?? vào rãnh c?a vành xe b?ng tay, ??p bàn ??p ?? quay bàn quay theo chi?u k?m ??ng h?.

N?i ch?u k?p, b?m c?ng l?p.

B??c 8: B?m l?p

V?i ??ng h? ?o áp su?t l?p, b?n có th? ??c ???c áp su?t c?a l?p

?i?u ch?nh ch?u k?p ?? n?i vành xe ra kh?i bàn k?p.

K?t n?i ??ng h? ?o áp su?t ??n van c?a l?p xe

Khi b?m l?p, ?n súng b?m trong m?t kho?ng th?i gian và ph?i ch?c ch?n r?ng áp su?t ??c ???c trên ??ng h? ?o không v??t quá áp su?t do nhà s?n su?t l?p quy ??nh.

Xem thêm: Máy b?m n?p khí nit?

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? máy ra vào l?p?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? máy ra vào l?p có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n cách s? d?ng máy ra vào l?p hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment