Dung Dịch Tẩy Rửa Rỉ Sét

Dung d?ch t?y c? r? sét là lo?i hóa ch?t chuyên dùng ?? t?y s?ch các v?t r? sét trên b? m?t kim lo?i. Th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i kem t?y r? sét v?i nhi?u th??ng hi?u khác nhau.

??ng tr??c nhi?u s? l?a ch?n nh? v?y, ?ôi khi r?t khó ?? cho b?n bi?t ???c s?n ph?m nào t?t và phù h?p nh?t v?i m?c ?ích s? d?ng hi?n t?i c?a mình.

Hoa chat tay ri set 8

T?y r? sét trên inox b?ng hóa ch?t t?y r? sét chuyên d?ng

V?i nh?ng v?t d?ng có kích th??c l?n, di?n tích b? r? sét r?ng, chúng ta không th? áp d?ng cách làm b?ng các nguyên li?u trên ???c. B?i ph??ng pháp th? công v?i các nguyên li?u trên s? khi?n chúng ta t?n r?t nhi?u th?i gian và công s?c b? ra. V?y nên s? d?ng hóa ch?t t?y r? sét chuyên d?ng v?a có tác d?ng lo?i b? r? sét, ??ng th?i x? lý tr?ng thái b? ??ng.

??c bi?t dung d?ch r?a xe, dung d?ch t?y r? sét này không gây ?n mòn v?t li?u inox. Cách s? d?ng khá ??n gi?n và d? th?c hi?n, ch? c?n phun ho?c quét l?p hóa ch?t lên b? m?t inox b? r? sét. Tính n?ng n?i b?t c?a lo?i hóa ch?t t?y r?a, t?y r? sét này là: Dung d?ch ??m ??c, có th? pha l?ng ?? ti?t ki?m chi phí. An toàn cho ng??i dùng và không t?o mùi khó ch?u. Và không gây ô nhi?m môi tr??ng.

Các lo?i hóa ch?t t?y r? sét

N?u b?n phát hi?n b?t k? d?u hi?u ?n mòn nào trên xe c?a b?n, thì b?n ph?i x? lý nó ngay l?p t?c. ??ng ch? ??i nó tr? nên t?i t? h?n. ?i?u này s? giúp gi? tính toàn v?n c?a chi?c xe c?a b?n.

D??i ?ây là các lo?i n??c t?y r? sét ???c ?a chu?ng, ?ánh giá cao t? các chuyên gia và khách hàng

Dung d?ch làm s?ch vành mâm bánh xe la z?ng ô tô Ventek

Dung d?ch làm s?ch vành mâm bánh xe la z?ng ô tô Ventek làm s?ch siêu t?p trung & làm s?ch các v?t ôxi hoá và làm sáng bóng vành kim lo?i lazang, b?o v? b? m?t luôn sáng bóng, không dùng v?i vành h?p kim Titan ho?c Alcoa

Dung d?ch t?y v?t b?n kim lo?i trên mâm vành bánh xe Prix GT

Hóa ch?t t?y v?t b?n kim lo?i trên mâm vành bánh xe Prix GT là s?n ph?m ??c quy?n c?a Tahico ???c nh?p kh?u tr?c ti?p t? Ba Lan chuyên dùng ?? lo?i b? các t?p ch?t kim lo?i t? s?n xe, vành bánh xe.

Dung d?ch t?y g?m máy ô tô Ventek

Dung d?ch t?y g?m máy ô tô Ventek giúp làm s?ch các v?t oxy hóa và làm làm sáng bóng vành kim lo?i lazang, b?o v? b? m?t luôn sáng bóng, t?y s?ch và lo?i b? ? vàng ho?c g? sét t? g?m xe.

 Ch?t t?y r?a, bôi tr?n, ch?ng r? sét 3M 5 Way 400ml

Ch?t t?y r?a, bôi tr?n, ch?ng r? sét 3M 5 Way 400ml th?m th?u c?c m?nh, t?y sét, t?ng tính ti?p xúc b? m?t, t?y s?ch hoàn toàn b?i b?n, bã d?u m?, và các t?p ch?t ra kh?i b? m?t c?n x? lý.

Xem thêm: Dung D?ch Kh? Mùi Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch t?y r? sét?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch kh? mùi n?i th?t ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? dung d?ch t?y r? sét ô tô chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment