Nước Rửa Xe Không Chạm - Sạch Đến 95%

Mua N??c r?a xe không ch?m giá t?t. Mua hàng qua m?ng uy tín, ti?n l?i. TAHICO ??m b?o nh?n hàng, ho?c ???c Giao Hàng t?n n?i toàn qu?c.

Công ngh? r?a xe không ch?m 5.0 ?ang là xu th? m?i trong l?nh v?c r?a và ch?m sóc xe. Lo?i hình d?ch v? này s? h?u khá nhi?u nh?ng ti?n ích tuy?t v?i mà b?t c? khách hàng hay ch? ??u t? nào c?ng mong mu?n.

Nuoc rua xe khong can cham ventek

Th?c ch?t, ?i?m m?u ch?t c?a d?ch v? m?i này n?m ? dung d?ch r?a xe không ch?m. Lo?i hóa ch?t tiên ti?n này ???c ra ??i nh?m giúp ng??i dùng làm vi?c nhanh h?n, hi?u qu? h?n và an toàn h?n.

Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? n??c r?a xe không ch?m

Hóa ch?t r?a xe không ch?m có th? ? d?ng b?t ho?c l?ng tùy theo th??ng hi?u, nh?ng chung quy l?i chúng có m?t ?u ?i?m mà nh?ng lo?i n??c r?a xe thông th??ng không có ???c, ?ó chính là hi?u qu? t?y r?a không c?n ch?m tay.

Tuy nhiên, b?t c? m?t s?n ph?m hóa ch?t r?a xe nào c?ng t?n t?i tính hai m?t, v?y cái l?i và h?i c?a công ngh? r?a xe không ch?m m?i ? ?ây là gì? - Cùng tìm hi?u qua nh?ng thông tin ? d??i nhé!

?u ?i?m c?a công ngh? r?a không ch?m

Dung dich rua xe 9

R?a xe b?ng công ngh? không ch?m cho hi?u qu? khá s?ch (t?m kho?ng 90 – 95%).

Ti?t ki?m th?i gian và nhân l?c do b? qua b??c x?t n??c x? ??t và không c?n ph?i chà c? h?n ch? tr?y x??c xe

Giúp ti?t ki?m ?i?n n??c vì không c?n x?t n??c l?n ??u ?? x? ??t, làm m?m ch?t b?n.

Th?i gian r?a xe ???c rút ng?n l?i nên có th? r?a ???c s? l??ng xe nhi?u h?n, l?i nhu?n thu v? cao h?n

M?t vài h?n ch? c?a r?a xe không ch?m

Giá thành h?i cao h?n m?t chút so v?i các lo?i dung d?ch b?t tuy?t thông th??ng

C?n ph?i có máy r?a xe cao áp (v?i áp l?c phun t?i thi?u t? 50kg/cm2  - 100 bar tr? lên) thì m?i có th? s? d?ng công ngh? r?a xe không ch?m ??t hi?u qu? cao, cái này thì nh?ng ti?m r?a xe nh? ít ti?m có

??c bi?t, dung d?ch r?a xe không ch?m ch? ph?n ?ng m?nh v?i ??t nên nh?ng ch? bám d?u nh?t c?n ph?i lau l?i m?i s?ch h?t

Tâm lý khách hàng r?a xe th??ng không an tâm khi th?y th? r?a xe không chà xe c?a h? gi?ng nh? tr??c. V? ?i?m này, b?n ch? c?n gi?i thích cho khách ?? h? hi?u là ???c.

Có nên dùng hóa ch?t r?a xe không ch?m hay không?

Chung quy l?i công ngh? này tuy còn m?i ? Vi?t Nam nh?ng nó c?ng có nhi?u cái cái l?i h?n cái h?i nên b?n thân mình ngh? là có th? áp d?ng ???c, th?m chí hi?u qu? kinh doanh l?i ??t bi?n là ??ng khác.

>>> Xem thêm các lo?i hóa ch?t ch?m sóc xe c?n thi?t khác nh?: wax d??ng bóng l?p xe giúp cao su ?en bóng, n??c r?a kính làm kính sáng rõ, không b? vàng hay dung d?ch t?y r?a khoang máy ô tô chuyên d?ng.

Có th? mình th?y nó m?c ti?n nh?ng ng?i tính k? ra thì l?i là r?. Ví d? nh? b?n b? thêm chi phí cho b?t r?a xe không c?n lau kho?ng 2000 ??ng m?t xe máy thì ??i l?i mình có th? c?t gi?m ???c nhân công lao ??ng, gi?m ???c ti?n ?i?n n??c, r?a ???c s? l??ng xe nhi?u h?n trong cùng th?i gian so v?i r?a xe truy?n th?ng.

Trong tr??ng h?p dùng trong gia ?ình, b?n ch? c?n s?m m?t chi?c bình phun b?t tuy?t mini, m?t chi?c máy r?a xe mini cùng vài v?t d?ng c? b?n là d? s?c làm s?ch xe mình chuyên nghi?p nh? ngoài ti?m r?i.

Xem video gi?i thi?u n??c r?a xe không ch?m: https://youtu.be/mjAB3gnc1ww

?ó là m?t vài chia s? v? dung d?ch r?a xe không c?n lau hi v?ng có th? giúp b?n có ???c cái nhìn rõ h?n v? công ngh? r?a xe m?i này. N?u c?n t? v?n ho?c h? tr? gì thêm, hãy liên h? ngay cho TAHICO ?? ???c ph?c v? t?n tình nhé!

Thông tin liên h?:

?i?n tho?i mi?n Nam: 0907 62 98 99 - 0987 694 999

?i?n tho?i mi?n Trung: 0905 007 066 – 0979 402 407

?i?n tho?i mi?n B?c: 0982 982 884 - 0995 223 668

C?m ?n ?ã dành chút th?i gian theo dõi bài vi?t, hãy xem xét áp d?ng dung d?ch r?a xe không c?n lau cho ti?m c?a mình, ??ng quên ghé th?m Blog m?i ngày ?? c?p nh?t nh?ng tin t?c m?i nh?t nhé!

Add a comment