Nước rửa xe (bọt tuyết) cao cấp, sạch số 1

Ban ?ang ??n ?o không bi?t n??c r?a xe lo?i nào t?t? Mua ? ?âu giá r?? N?u nh? v?y, nh?ng thông tin d??i ?ây s? c?c k? h?u ích dành cho b?n!

Hi?u ???c ?i?u này, trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? h??ng d?n cách ch?n mua dung d?ch r?a xe b?t tuy?t và nh?ng ?i?u c?n tránh, ??ng b? l? nhé!

Các lo?i dung d?ch r?a xe máy, ô tô chuyên d?ng

Nuoc rua xe 1

N??c r?a xe siêu s?ch là s?n ph?m không th? thi?u n?u b?n mu?n chi?c xe c?a mình ???c v? sinh s?ch s?, ti?t ki?m mà v?n gi? ???c b? m?t sáp và s?n trên v? xe.

Hi?n nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u n??c r?a xe b?t tuy?t nên khách hàng khó n?m ???c nên s? d?ng lo?i nào, lo?i nào t?t , lo?i n??c nào phù h?p cho nhu c?u r?a xe c?a mình h?n….

Có khi nào, b?n ?ã t?ng th?c m?c r?ng: T?i sao mình l?i không th? dùng b?t gi?t hay n??c r?a chén ?? r?a xe ?úng không? – ??ng d?i, nh?ng lo?i ch? ph?m t?y r?a gia d?ng nh?: b?t gi?t, n??c r?a chén bát ???c s?n xu?t v?i hàm l??ng ch?t xút l?n, kh? n?ng t?y r?a cao. Cao h?n nhi?u so v?i m?c yêu c?u dùng cho l?p s?n và sáp b?o v? trên v? xe máy hay ô tô.

Vì th?, b?n không nên dùng xà phòng gi?t, hay n??c r?a chén ?? làm v? sinh v? xe, mà hãy dùng ??n dung d?ch r?a xe oto b?n nhé! Bên c?nh ?ó, n??c r?a ki?ng xe ô tô c?ng là l?a ch?n tuy?t v?i v?i ki?ng lái c?a các bác tài ??y!

M?t s? lo?i n??c r?a xe thông d?ng hi?n nay

Nuoc rua xe

- N??c r?a xe Ventek: là lo?i n??c r?a xe b?t tuy?t cao c?p v?a ???c ra m?t trong th?i gian g?n ?ây, tuy nhiên ch?t l??ng và hi?u qu? công vi?c l?i hoàn toàn v??t tr?i. S?n ph?m ???c phân ph?i ??c quy?n b?i công ty TAHICO.

- N??c r?a xe Anaquat: là lo?i n??c r?a xe b?t tuy?t, hàng n?i ??a, và c?ng ???c r?t nhi?u ng??i dùng.

- N??c r?a xe 3M: n??c r?a xe cao c?p, th??ng hi?u M?, hay ???c ?a chu?ng cho d?ch v? r?a xe sang.

- N??c r?a xe Sumo: dung d?ch r?a d?ng b?t, do Vi?t Nam s?n xu?t, có ch?t l??ng t?t.

- N??c r?a xe Pallas: là dung d?ch r?a xe thông d?ng b?i m?c giá bình dân, hàng có xu?t x? trong n??c.

Dung d?ch r?a xe Sonax: Th??ng hi?u c?a ??c, hi?n ???c s? d?ng khá ph? bi?n. Có mùi th?m d? ch?u, có th? pha loãng khi dùng nên c?ng không t?n kém l?m.

Ngoài ra, n??c r?a xe không c?n lau c?ng là g?i ý không t?i n?u b?n mu?n áp d?ng công ngh? r?a xe không ch?m cho ti?m c?a mình. Lo?i hóa ch?t m?i này giúp b?n r?a xe mà không c?n nhi?u d?ng c? và nhân l?c.

Không nh? nh?ng thi?t b? khi ??u t? 1 l?n có th? dùng ??n c? vài ch?c n?m, nh?ng v?i các lo?i n??c r?a xe ô tô thì có th? ph?i mua hàng tháng n?u d?ch v? c?a mình làm ?n t?t. Tuy nhiên trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u nhà cung c?p các lo?i dung d?ch r?a và làm s?ch xe, giá c? c?ng ?a d?ng.

Hãy nhanh tay liên h? v?i công ty TAHICO, hi?n nay chúng tôi có c? 3 chi nhánh trên toàn qu?c v?i mong mu?n ?áp ?ng ??y ?? cho khách hàng ?ang có nhu c?u mua và s? d?ng các thi?t b? r?a xe ô tô nói chung và dung d?ch r?a xe, n??c ?ánh bóng l?p xe, d?ng c? r?a xe nói riêng.

Add a comment