Nước rửa kính ô tô cao cấp

N??c r?a kính ô tô chuyên d?ng hay còn g?i là n??c r?a kính xe h?i là lo?i hóa ch?t chuyên dùng cho ô tô. Mua bán n??c r?a kính ô tô ? ?âu? Giá n??c r?a ki?ng xe h?i bao nhiêu?...

Nuoc rua kinh oto 1

N??c r?a kính cho ô tô là lo?i hóa ch?t chuyên d?ng giúp b?o v? kính lái, ??m b?o an toàn cho các bác tài khi di chuy?n. Tuy nhiên, vi?c có quá nhi?u th??ng hi?u khác nhau khi?n ng??i dùng không kh?i phân vân trong vi?c ch?n mua s?n ph?m.

Tìm hi?u v? n??c r?a kính oto chuyên d?ng giá r?

Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i s?n ph?m n??c r?a kính ô tô chuyên d?ng. R?t d? nh?n th?y, m?t l?i c?a lo?i n??c r?a ki?ng xe h?i này là chi phí r?, khá ti?n d?ng, b?n có th? t? pha n??c r?a kính ô tô t? d?ng viên nén s?i, ho?c t? d?ng dung d?ch cô ??c r?t g?n nh?, có th? mang theo xe.

Tuy nhiên, h?n ch? c?a lo?i n??c r?a kính ô tô giá r? này là k? thu?t và ch?t l??ng n??c khi pha ch?, c? th?:

Vi?c s? d?ng n??c l?c, n??c máy ?? pha n??c r?a kính ô tô v?i hóa ch?t bán s?n này s? ch?a r?t nhi?u qu?ng kim lo?i, c?n canxi.

??ng th?i, ch?t l??ng c?a n??c kính ô tô này không ??m b?o, lúc s? d?ng v?n xu?t hi?n v?t m? và bám c?n trên b? m?t kính.

Giá n??c r?a kính ô tô là bao nhiêu?

Nuoc rua kinh oto 2

Nhi?u khách hàng th??ng có thói quen tham kh?o giá tr??c khi mua s?n ph?m. ?i?u này c?ng không quá khó hi?u, b?i n?u chi phí v??t quá kh? n?ng chi tr? thì dù n??c r?a kính ô tô lo?i t?t ??n ?âu c?ng ?ành ch?u.

Theo ?ó, giá bán n??c r?a kính xe ô tô không c? ??nh nó ph? thu?c vào nhi?u y?u t? nh?:

??n v? cung c?p (hãng – ??i lý – c?a hàng bán s? - c?a hàng bán l?…)

Th??ng hi?u s?n ph?m (n??c r?a kính sonax ???ng nhiên giá s? khác n??c r?a kính ô tô ruki hay n??c r?a kính ô tô lifepro).

C?a hàng online hay truy?n th?ng, chi phí v?n chuy?n xa g?n….

Mua n??c r?a kính ô tô ? ?âu?

Nuoc rua kinh oto 3

Công ty Tahico là m?t trong nh?ng ??n v? hàng ??u c? n??c trong l?nh v?c nh?p kh?u và phân ph?i các dòng n??c r?a kính ô tô, n??c r?a xe cao c?p trên toàn qu?c. Theo ?ó, s?n ph?m n??c r?a kính xe h?i ???c bày bán ?áp ?ng ?? các tiêu chí:

  • Các dòng n??c r?a kính ô tô có ch?t ho?t ??ng b? m?t ?? ch?ng ? m?c, ch?ng x??c kính
  • S?n ph?m có ?? PH trung tính ?? ??m b?o các ph? ki?n ti?p xúc ???c an toàn, không b? ?n mòn
  • ?ây ??u là nh?ng dòng n??c r?a kính s?n ph?m g?c n??c, không ch?a các ch?t dung môi hòa tan
  • S?n ph?m s? d?ng n??c l?c RO tiêu chu?n, ??m b?o không ?? l?i c?n, ion kim lo?i trong n??c.
  • S?n ph?m n??c r?a kính xu?t x? uy tín, t? công ty có ti?ng trong l?nh v?c.

B?n còn ch? gì n?a, liên h? ngay qua s?: 0915 877 096 (mi?n Nam) – 0905 007 066 (mi?n Trung) – 0976 080 020 (mi?n B?c) ?? ???c t? v?n mua hàng nhé!

Tham kh?o thêm m?t s? s?n ph?m ?ang khá c?n cho ti?m r?a xe hi?n nay: ben nâng r?a xe máyc?u nâng r?a xe ô tô 1 tr?, máy x?t r?a xe, máy nén khí r?a xe

C?m ?n ?ã ghé th?m, chúc các b?n vui v?!

Add a comment