Dung dịch đánh bóng làm đen lốp vỏ xe tốt nhất

Ch?t làm bóng l?p xe chính là lo?i hóa ch?t chuyên d?ng giúp ph?c h?i h? t?n, lão hóa cho cao su và làm bóng, gi? v? ph??ng ti?n luôn m?i. ?i?u này v?a gi? ?? "sang ch?nh" cho x? c?ng, v?a giúp các chi ti?t, b? ph?n lâu h? h?ng h?n.

Nuoc bong lop

V?y wax bóng l?p (v?) xe là gì? ? ?âu bán dung d?ch làm bóng v? xe chính hãng giá t?t? Quy trình qu?t bóng v? ra sao?... Chi ti?t câu tr? l?i s? có ? ngay sau ?ây, cùng theo dõi nhé!

Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? dung d?ch ?ánh bóng v? và l?p xe

?Ch?t làm ?en l?p xe, x?t d??ng bóng l?p là s?n ph?m ???c nghiên c?u và phát tri?n b?i các chuyên gia giàu kinh nghi?m trong vi?c b?o v?, ng?n ch?n quá trình lão hóa c?a l?p xe ô tô, ?? da, ?? nh?a…Dung d?ch ?ánh bóng v? xe còn ???c bi?t ??n v?i nhi?u tên g?i nh? ch?t làm bóng l?p xe, d?u bóng l?p xe và n??c ?ánh bóng l?p…S?n ph?m ???c s? d?ng nhi?u t?i các garage ô tô ??:

Làm ?en l?p sau khí r?a xe ô tô.

T?o ?? bóng sáng nh? m?i.

T?o l?p b?o v? hoàn h?o cho l?p kh?i b?i b?m và ánh n?ng m?t tr?i.

Làm s?ch và t?o ?? bóng cùng s? b?o v? cho b? m?t nh?a, ?? da trong n?i th?t ô tô.

Ngoài ra, nhi?u quý khách c?a chúng tôi c?ng c?m th?y r?t hài lòng khi s? d?ng dung d?ch làm bóng trong gia ?ình cho các ?? n?i th?t.

>>>> Xem ngay: n??c r?a kính ô tô – máy nén khí r?a xe giá r?

Dung d?ch bóng l?p g?m nhi?u lo?i v?i giá c? và ch?c n?ng ?a d?ng. Hi?n t?i wax bóng v? Ventek ?ang là th??ng hi?u khá ???c tin dùng ? các garage và ti?m r?a xe quy mô l?n.

Cách làm ?en l?p xe

Nuoc bong lop 1

- B???c 1: V? sinh s?ch s? l?p xe.

- B???c 2: Quét dung d?ch làm bóng l?p xe sau ?ó dùng kh?n m?m chà ??u dung d?ch lên toàn b? b? m?t l?p b?n s? ???c k?t qu? nh? ý.

Nh? v?y, ch? c?n kho?ng 2-3 phút b?o d??ng l?p sau m?i l?n r?a xe là b?n ?ã có th? yên tâm s? d?ng trong th?i gian dài mà không lo l?p b? ?n mòn.

Ngoài ra, ?? làm s?ch v? xe thì b?n nên s? d?ng n??c r?a xe b?t tuy?t ho?c dung d?ch r?a xe không ch?m, thi?t b? r?a xe oto. C?m ?n ?ã ghé th?m, chúc các b?n m?t ngày vui v? và "x? yêu" luôn m?i, ??ng c?p.

Add a comment