Rửa xe không chạm nên dùng bột hay nước?

Công ngh? r?a xe không ch?m cùng hóa ch?t r?a xe không ch?m ?ang làm m?a làm gió trên th? tr??ng Vi?t Nam. Do ?ó b?t k?p th?i ??i nhi?u ti?m ch?m sóc xe hi?n nay ?ã áp d?ng công ngh? này cho ti?m c?a mình.

Bot rua xe khong cham 4 1

Tuy nhiên, lo?i hóa ch?t này ???c chia ra làm 2 lo?i ?ó chính là b?t r?a xe không ch?m và n??c r?a xe không ch?m. Gi?a 2 dòng s?n ph?m này nên l?a ch?n lo?i nào ?? mang t?i hi?u qu? cao nh?t? Tham kh?o ngay bài vi?t d??i ?ây ?? có ???c câu tr? l?i nhé!

?u nh??c ?i?m c?a n??c r?a xe không ch?m

Mua n??c r?a xe không ch?m hay còn g?i là dung d?ch r?a xe không ch?m có d?ng l?ng, ???c ?óng can ch?c ch?n, chuyên nghi?p. ?ây là lo?i hóa ch?t ???c s? d?ng t?i các ti?m r?a xe, gara ô tô, trung tâm b?o d??ng ô tô xe máy...

?úng v?i tên g?i "không ch?m", khi s? d?ng lo?i hóa ch?t này ?? t?y r?a, ng??i dùng s? không c?n dùng tay ch?m tr?c ti?p vào mà v?n ??m b?o các v?t b?n ???c ?ánh bay m?t cách hi?u qu? nh?t.

?u ?i?m c?a n??c r?a xe không ch?m:

 • Dung d?ch d?ng l?ng, ???c b?o qu?n trong can nh?a r?t thu?n ti?n khi s? d?ng và h?n ch? t?i ?a hi?n t??ng r?i r?t, lãng phí.
 • R?t d? hòa tan trong n??c, không s? b? vón c?c hay gây nên t?c ngh?n nh? v?i d?ng b?t.
 • M?u mã ?a d?ng, có c? lo?i v?a r?a v?, v?a r?a khoang máy vô cùng ti?n d?ng, giúp ng??i dùng có nhi?u s? ch?n l?a.
 • Ti?t ki?m ?i?n n??c, th?i gian c?ng nh? công s?c lao ??ng c?a con ng??i.
 • H?n ch? t?i ?a hi?n t??ng tr?y x??c xe do y?u t? ch? quan.
 • Cho ?? s?ch lên t?i 99,99%.
 • Không gây h?i cho da tay, không làm tróc hay bay màu s?n c?a ph??ng ti?n.

Nh??c ?i?m c?a n??c r?a xe không ch?m:

 • Giá thành t??ng ??i cao h?n so v?i các lo?i hóa ch?t t?y r?a khác.
 • Ch? có th? áp d?ng ??i v?i nh?ng ti?m r?a xe quy mô l?n, các gara ô tô, trung tâm b?o hành ???c trang b? các thi?t b? nh? máy r?a xe chuyên d?ng, bình b?t tuy?t.

?u nh??c ?i?m c?a b?t r?a xe không ch?m

C?ng gi?ng v?i n??c r?a xe không ch?m, khi s? d?ng b?t r?a không ch?m, các b?n c?ng không c?n ti?p xúc tr?c ti?p v?i da tay mà v?n ??m b?o ?ánh bay ???c các v?t b?n, bùn ??t trên xe.

?u ?i?m c?a b?t r?a xe không ch?m:

 • Giá thành r? h?n so v?i n??c r?a xe không ch?m.
 • Không gây h?i cho da tay, không làm tróc hay bay màu s?n c?a ph??ng ti?n.
 • Không c?n ch?m tay mà v?n ??m b?o s?ch t?i 99,9%.
 • Ti?t ki?m ?i?n n??c, th?i gian c?ng nh? công s?c lao ??ng c?a con ng??i.
 • H?n ch? t?i ?a hi?n t??ng tr?y x??c xe do y?u t? ch? quan.

Nh??c ?i?m c?a b?t r?a xe không ch?m:

 • Là d?ng b?t ???c ?óng gói nên ?òi h?i ng??i dùng ph?i b?o qu?n c?n th?n ?? tránh ?m m?c, dính n??c
 • D?ng b?t r?t d? b? r?i r?t, th?t thoát.
 • N?u pha ch? không chu?n s? d? gây ra hi?n t??ng vón c?c, gây t?c ngh?n ???ng ?ng c?a bình phun b?t tuy?t.
 • Lo?i b?t này s? g?p khó kh?n khi làm s?ch các b? m?t có dính d?u nh?t, ?òi h?i ng??i dùng ph?i thao tác qua m?t l?n lau m?i có th? làm s?ch hi?u qu?.
 • Ch? có th? áp d?ng ??i v?i nh?ng ti?m r?a xe quy mô l?n, các gara ô tô, trung tâm b?o hành ???c trang b? các thi?t b? nh? máy r?a xe chuyên d?ng, bình b?t tuy?t.

Nên dùng n??c r?a xe không ch?m hay b?t r?a xe không ch?m?

Trên th?c t?, c? dung d?ch r?a xe không ch?m và b?t r?a xe không ch?m giá r? ??u mang t?i nh?ng hi?u qu? tích c?c cho quá trình c? r?a các lo?i ph??ng ti?n. Vì th?, c?n c? vào ?u và nh??c ?i?m riêng c?a t?ng lo?i, c?n c? vào nhu c?u s? d?ng th?c t? mà ng??i dùng có th? ch?n l?a hóa ch?t d?ng n??c ho?c d?ng b?t sao cho phù h?p nh?t.

Mua b?t r?a xe, n??c r?a xe không ch?m ? ?âu?

TAHICO chính là g?i ý lý t??ng ?? b?n có th? ch?n mua các lo?i hóa ch?t t?y r?a không ch?m, bán n??c r?a xe. Ngoài ra, t?i Tahico còn c?ng c?p khá nhi?u ph? ki?n máy r?a xe, máy r?a xe, bình phun b?t tuy?t... giúp b?n có th? nhanh chóng ti?n hành quá trình ch?m sóc, b?o trì b?o d??ng các ph??ng ti?n ???c hi?u qu? nh?t.

Liên h? ngay qua Hotline: 0987 694 999 ?? ???c t? v?n và h? tr?.

Qua bài bài vi?t, hi v?ng b?n ?ã hi?u h?n và bi?t nên dùng b?t r?a xe không ch?m hay n??c r?a xe không ch?m!

Add a comment