Báo Giá Bộ Dụng Cụ Rửa Xe Máy Chuẩn Nhất

D?ng c? r?a xe máy là nh?ng thi?t b? c?n thi?t ?? m? ti?m r?a xe máy, tùy vào tài chính b?n có sau ?ó m?i quy?t ??nh mua nh?ng d?ng c? gì. V?y giá d?ng c? r?a xe bao nhiêu?

Gia dung cu rua xe may

Giá c?a b? d?ng c? r?a xe máy

Tùy vào thi?t b? mà b?n s?m có công su?t bao nhiêu, lo?i gì thì lúc ?ó m?i m?i bi?t giá chính xác, th??ng giá b? d?ng c? r?a xe t?m 10 tri?u ??n 20 tri?u.

Giá b? d?ng c? r?a xe máy ph?i ch?ng, ???c phân khúc theo m?c ?ích c?ng nh? quy mô s? d?ng.

Tìm hi?u d?ng c? r?a xe máy g?m nh?ng gì?

Thi?t b? r?a xe máy là s?n ph?m ???c trang b? t?i các c?a hàng r?a xe máy hi?n nay. Bao g?m máy r?a xe, máy nén khí, bình b?t tuy?t và m?t s? các linh ki?n khác. N?u b?n ?ang s? h?u m?t c?a hàng r?a xe quy mô nh? và s? v?n h?n ch? kho?ng 10 tri?u ??ng b?n ?ã có th? s? h?u cho c?a hàng r?a xe c?a mình tr?n b? thi?t b? r?a xe máy. V?i công su?t ?n ??nh, ?? b?n cao, b? thi?t b? r?a xe máy giúp ti?t ki?m th?i gian, hi?u qu? công vi?c t?t h?n r?t nhi?u.

?? ?áp ?ng nhu c?u x?t r?a xe, ng??i dùng c?n ??m b?o trang b? tr?n b? d?ng c? r?a xe máy bao g?m các thi?t b? sau ?ây:

C?u nâng m?t tr?

N?u b?n mu?n m? m?t ti?m s?a xe chuyên nghi?p thì ?ây là thi?t b? ??u tiên c?n ph?i có ?? r?a xe chuyên nghi?p. Thi?t b? này giúp nâng cao xe g?n máy ?? vi?c thao tác d? dàng h?n, nhanh h?n và hi?u qu? h?n.

Máy nén khí

Máy nén khí là lo?i máy hút không khí bên ngoài và d? tr? trong bình h?i, do ?ó áp su?t không khí trong bình h?i r?t l?n. T? bình h?i, khí s? ???c phân ph?i ??n các công c? khác nhau nh? súng x?t khô, x?t n??c, t?o áp l?c ?? nâng tr? ben, t?o áp l?c cho bình b?t tuy?t, b?m h?i bánh xe,...

Tùy vào qui mô c?a ti?m r?a xe mà s? d?ng máy nén khí to hay nh?, máy có công su?t 1-2 HP ?? ?? nâng 1-2 ben nâng, máy h?i công su?t 3 HP tr? lên s? ph?c v? ?? cho ti?m 4-5 ben nâng, c? nh? v?y ti?m r?a xe càng l?n thì công su?t máy nén khí càng l?n và có th? ph?i ??u t? nhi?u máy.

Máy r?a xe

Hi?n nay, nhu c?u r?a xe t?i nhà ngày càng t?ng cao nên bên c?nh các lo?i máy b?m áp l?c cao ?? r?a xe chuyên nghi?p thì các lo?i máy r?a xe gia ?ình c?ng r?t ph? bi?n.

Máy r?a xe gia ?ình nh? g?n, d? di chuy?n t?o áp l?c phun n??c r?a xe thu?n ti?n. B?n có th? tham kh?o các máy r?a xe c?a Bosch, Makita, Kachi, Honda,...

Máy r?a xe gia ?ình ?a d?ng m?u mã, công su?t, giá c? phù h?p v?i nhi?u m?c ?ích khác nhau cho b?n l?a ch?n.

Bình t?o b?t tuy?t r?a xe

Bình b?t tuy?t có tác d?ng dùng ?? pha dung d?ch r?a xe và t?o b?t m?n khi phun lên xe. Bình ho?t ??ng b?ng khí nén cung c?p t? máy h?i. Bình b?t tuy?t làm s?ch các v?t b?n bám trên xe ??c bi?t là các v?t b?n ? v? trí khó c? r?a nh? g?m xe, bánh xe,...

Bình b?t tuy?t c?ng có nhi?u lo?i tùy vào nhu c?u và m?c ?ích s? d?ng. N?u b?n mu?n m? m?t ti?m r?a xe chuyên nghi?p thì không th? thi?u lo?i bình t?o b?t tuy?t này.

M?t s? thi?t b? khác

?? hoàn thành vi?c r?a xe thì b?n c?n ??n các d?ng c? khác nh? bàn ch?i, kh?n lau khô và ??t, g?ng tay, dây h?i ru?t gà, ?ng b?o h?, súng x?t khô,... Các d?ng c? l?t v?t này giúp b?n thu?n ti?n h?n trong vi?c r?a xe ??ng th?i b?o v? s?c kh?e c?a b?n khi ph?i ti?p xúc hóa ch?t t?y r?a lâu ngày.

Xem thêm: Máy hút b?i công nghi?p

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? giá d?ng c? r?a xe máy bao nhiêu?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? giá d?ng c? r?a xe máy có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? giá d?ng c? r?a xe máy là bao nhiêu  toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment