Dung dịch tẩy nhựa đường mới nhất 2020

Dung d?ch r?a nh?a ???ng là ch?t t?y nh?a ???ng bám vào xe m?t cách nhanh chóng và d? dàng. V?i kh? n?ng hòa và b? gãy liên k?t phân t? trong v?t b?n nh?a ???ng giúp tác chúng ra kh?i v? mà không gây nguy h?i t?i s?n xe.

Nh?ng v?t nh?a ???ng b?n lên thân xe gây m?t th?m m? và n?u không x? lý thì trong quá trình r?a xe s? làm bong nh?ng m?ng s?n, gây x??c b? m?t. ??c thù c?a v?t b?n nh?a ???ng là bám r?t ch?c, li ti và r?t khó x? lý theo nh?ng cách thông th??ng. Cùng chúng tôi tìm hi?u rõ v? các cách t?y nh?a ???ng d??i ?ây.

Dung dich tay rua nhua duong 4

1. T?Y B?NG X?NG

B?n hãy t?m m?t l??ng nh? x?ng lên kh?n lau m?m r?i chà lên v? trí nh?ng v?t nh?a ???ng dính trên thân xe. X?ng xe là cách t?y nh?a ???ng khá t?t có th? ?ánh bay các v?t b?n c?ng ??u trên s?n xe, tuy nhiên dùng x?ng t?y m?nh có th? làm trôi và m? l?p s?n c? trên thân xe nên dùng x?ng t?y h?n ch? và sau khi t?y b?ng x?ng hãy ?ánh v? trí t?y l?i b?ng dung d?ch ch?t ?ánh bóng cho xe giúp màu xe bóng h?n.

2. DÙNG KEM T?Y CANA

S? d?ng ch?t t?y ?ánh bóng xe Cana bôi vào nh?ng v?t nh?a ???ng dính trên xe và dùng kh?n lau m?m ?ánh s?ch nh?ng v?t nh?a này, sau ?ó dùng kh?n lau s?ch lau thân v? xe l?i. Khi dùng t?y b?ng ch?t ?ánh bóng Cana có th? s? khi?n l?p s?n và bóng c?a xe b? b?c màu b?n s? ph?i th?c hi?n ?ánh bóng l?i cho xe ho?c s?n l?i màu v? trí ?ánh bóng cho ??u màu.

3. DÙNG D?U DIESEL

S? d?ng d?u Diesel là cách t?y v?t nh?a ???ng c?ng khá t?t, b?n hãy r?a s?ch v? trí dính nh?a ???ng trên xe sau ?ó quét d?u vào v? trí dính nh?a ???ng, ?? m?t lúc d?u ng?m vào v?t nh?a ???ng và làm nh?a ???ng tan ch?y, r?i áp d?ng kh?n lau t?m d?u lau l?i các v?t dính nh?a ???ng. Sau ?ó b?n có th? lau s?ch l?i v? xe khi ?ã t?y h?t nh?a ???ng ?? v? xe s?ch s? h?n.

4. S? D?NG CH?T T?Y NH?A ???NG SONAX, 3M

B?n ch? c?n s? d?ng dung d?ch ch?m sóc ô tô, dung d?ch t?y nh?a ???ng xe ô tô Sonax ho?c t?y keo nh?a ???ng 3M x?t lên v? trí b? dính nh?ng v?t nh?a ???ng ??i kho?ng 3-5 giây r?i dùng kh?n lau lên v? trí này. Th?c hi?n x?t và lau t?i khi v?t nh?a ???ng ???c ?ánh bay hoàn toàn thì b?n có th? lau l?i b? m?t s?n xe b?ng kh?n lau ?m ?? giúp m?t s?n s?ch sáng h?n.

Chúng tôi khuyên b?n nên t?y nh?a ???ng b?ng dung d?ch t?y r?a Sonax,

3m s? t?t h?n. Vì các cách còn l?i s? ?? l?i h?u qu? r?t n?ng n?

?u ?i?m c?a ch?t t?y r?a nh?a ???ng

Chai t?y nh?a ???ng có nhi?u lo?i c?ng nh? hãng s?n xu?t khác nhau, nh?ng h?u h?t chúng ??u s? h?u nh?ng ?u ?i?m nh?:

• D? dàng t?y nh?a ???ng, v?t b?n b?ng keo, v?t b?n bê tông, phân chim trên b? m?t s?n, kính, nh?a…

• Không ?nh h??ng ??n b? m?t s?n xe ô tô hay xe máy c?a b?n mà còn b?o d??ng và làm bóng.

• Ngoài ra còn giúp b?o d??ng màu s?n và làm bóng m?i thân ô tô khu v?c v? sinh t?y nh?a ???ng.

• S? d?ng nhanh chóng và d? dàng, ch? c?n x?t lên v? trí b? dính nh?ng v?t nh?a ???ng ??i kho?ng 3-5 giây r?i dùng kh?n lau lên v? trí này.

Xem thêm : ??t sét t?y b?i s?n

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch t?y r?a nh?a ???ng?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch t?y r?a nh?a ???ng có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? dung d?ch t?y r?a nh?a ???ng chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment